Doplňujúce pedagogické štúdium

Univerzitné poradenské a podporné centrum (UPPC) realizuje kvalifikačné vzdelávanie - Doplňujúce pedagogické štúdium ako:

  • súbežné štúdium pre denných študentov inžinierskeho stupňa štúdia na SPU alebo
  • externé štúdium pre absolventov vysokoškolského štúdia v študijných odboroch, na ktoré DPŠ nadväzuje.

Po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia (DPŠ) získa absolvent kvalifikáciu na vyučovanie odborných (profesijných) predmetov na Stredných odborných školách. Štúdium je štvorsemestrálne.

Prihlášky sa podávajú vždy do 30. 6. (Formuláre prihlášok pre denné a externé štúdium sú nižšie).


Riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné doručiť poštou alebo osobne na sekretariát UPPC alebo zaslať aj s prílohami elektronickou poštou na uppc@uniag.sk.

Prílohy k prihláške:

  • súbežná denná forma: lekárske potvrdenie pre spôsobilosť na učiteľskú profesiu
  • externá forma: lekárske potvrdenie pre spôsobilosť na učiteľskú profesiu, životopis, overená kópia diplomu

V tomto mimoriadnom období - potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti na učiteľskú profesiu a požadované overené doklady môžete doložiť dodatočne, keď to situácia umožní.

V rámci štúdia DPŠ sa uznávajú v minulosti absolvované výberové predmety Všeobecná pedagogika a Všeobecná psychológia za predmety študijného plánu DPŠ „Pedagogická propedeutika“ a „Všeobecná a vývinová psychológia“.

 

Informácie pre DPŠ v externej forme

Prihláška na denné štúdium

Prihláška na externé štúdium