napísal

Program Baltickej Univerzity (BUP) organizoval koncom júla a začiatkom augusta (27.7.- 5.8.) medzinárodnú morskú plavbu 2019 v Kaliningradskej oblasti, Rusko. Na podujatie boli vybraní piati študenti SPU v Nitre - Bc. Daniel Michela (TF), Bc. Alexandra Kopčeková (FEM), Bc. Dušan Bálint, Bc. Marína Valenčíková a Bc. Nikoleta Košecová (FEŠRR). Udelený im bol grant z BUP, ktorý pokrýval ich náklady spojené s ubytovaním a stravovaním v Kaliningrade. SPU prispela študentom na ich náklady spojené s cestou a vízami. 

Študentská konferencia BUP, Ľvov

V dňoch 3. - 7.9.2019 sa konala študentská konferencia v Ľvove (Ukrajina) na tému Udržateľné inovácie v obehovom hospodárstve, ktorá bola organizovaná Programom Baltickej Univerzity (BUP). Na konferenciu boli vybraní dva študenti z FEŠRR: Nikoleta Košecová a Dušan Bálint.

Prvý deň konferencie prebiehala registrácia všetkých študentov, nasledovalo ubytovanie a spoločná večera.

Následujúci deň bol plný zaujímavých prednášok, ktoré sa týkali obehového hospodárstva v Nemecku, ale aj na Ukrajine. Po prednáškach nasledovala pešia exkurzia po meste, kde sme mali odborný výklad o histórii mesta.

Tretí deň sme si mohli vybrať exkurziu do firmy, ktorá opätovne spracováva odpad inej spoločnosti ako hlavný zdroj. Ja aj Dušan sme si vybrali piváreň Carlsberg, kde nám rozprávali o opätovnom využití vody, baliaceho materiálu alebo oxidu uhličitého. Druhá exkurzia sa konala vo firme, kde sa vyrába nábytok. Majiteľ nám povedal stručnú históriu spoločnosti. Nasledovala prehliadka podniku, kde sme mohli vidieť, ako to funguje.

Na posledný deň konferencie boli pripravené prednášky a "hry", kde sme mali spolupracovať ako tím a vyriešiť rôzne problémy, ktoré sa týkali obehového hospodárstva.

Program Baltickej univerzity SAIL pre učiteľov - 2019

Udržateľnosť uplatňovaná v medzinárodnom vzdelávaní a vyučovaní, 26. jún - 3. júl 2019, Štetín, Poľsko - Aalborg, Dánsko

Program SAIL  (Sustainability Applied in International Learning and Teaching) pre vysokoškolských učiteľov sa uskutočnil na palube plachetnice "Fryderyk Chopin". Týždňová plavba sa začala v Štetíne v Poľsku a skončila v Aalborgu v Dánsku. Cieľom organizátorov bolo prehĺbiť vedomosti účastníkov o otázkach udržateľnosti v globálnej a lokálnej perspektíve, priblížiť im vyučovacie a učebné metódy, zlepšiť ich schopnosti pracovať v multidisciplinárnom medzinárodnom prostredí a prostredníctvom teambuildingu posilniť vzájomné vzťahy a tímovú spoluprácu.

Súčasťou akademického programu boli prednášky, workshopy, prezentácie a diskusie o otázkach udržateľnosti v tematických oblastiach. Kurz poskytol prehľad o súčasnej situácii v niektorých z najdôležitejších otázok vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj vo vysokoškolskom vzdelávaní, vzdelávacích a vyučovacích metódach. Účastníci prispeli vlastnou odbornosťou a každý účastník prezentoval svoj príspevok ako súčasť tematickej pracovnej skupiny, výsledkom čoho boli živé diskusie na dané témy (ako napr. ciele trvalej udržateľnosti, biodiverzita, lesný a vodný manažment, štatistika v biologických vedách, big data a pod.). Účastníci predstavovali rôzne disciplíny podporujúce multidisciplinárny a interdisciplinárny prístup. Medzinárodné pracovné skupiny propagovali multikultúrny teambuilding, aj v rámci vytvorenia 3 hliadok na plachetnici, čím sa priamo podieľali na chode samotnej lodi a mohli si tak priamo zažiť jej riadenie – od nastavenia plachiet, kormidlovania až po udržateľné varenie v kuchyni, či čistenie lode.  

Spolu sa zúčastnili zástupcovia z 20 univerzít z 9 krajín pobaltského regiónu.  Za Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre sa zúčastnili prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD. (FAPZ), doc. Ing. Radoslav Židek, PhD. (FBP) a Ing. Kristína Candráková, PhD. (FZKI).

Workshop v Zakopanom, Poľsko (10. - 13.6. 2019)

V dňoch 10. – 13.6.2019 sa uskutočnil v Zakopanom (Poľsko) hydrologický workshop podporený Baltic university Programme na tému Udržateľný manažment vodných zdrojov vo vysokohorskom prostredí Baltického regiónu. Zúčastnili sa ho študenti z Bieloruska, Gruzínska, Turecka, Chorvátska, Česka, Nemecka, Litvy, Luxemburska, Ruska a Poľska. Našu univerzitu zastupovali doktorandi z FZKI Lucia Toková, Martin Manina, Vladimír Kišš a študentka FEŠRR Marina Valenčiková. Cieľom workshopu bolo získať relevantné poznatky o nových monitorovacích a vzorkovacích technikách pre analýzu hydrologických procesov a organizáciu hydrologickej monitorovacej siete určenej na rôzne účely vo vysokohorskom regióne a získať zručnosti v oblasti hydrologických meraní s modernými nástrojmi aplikovanými v oblasti hydrologického výskumu. Teoretická časť pozostávala z prednášok o problematike manažmentu vodných zdrojov a ich udržateľnosti. Praktická časť sa konala v Tatranskom národnom parku, kde sa meral prietok vody v potokoch rôznymi metódami a odoberali sa vzorky vody s následným zisťovaním kvality. Taktiež nám boli predvedené ukážky letu s dronom s možnosťami jeho využitia. Workshop bol zakončený diskusiou o možnosti návrhu opatrení na zlepšenie kvality vôd.

Stretnutie riaditeľov národných centier v Gdaňsku (10. - 12.6.2019)

V rámci stretnutia prebehla prezentácia stavu národných centier v jednotlivých členských štátoch, zhodnotenie zapojenia aktivít jednotlivých krajín v rámci BUP, prezentácia akčných plánov pre nasledovné obdobie ako aj predstavenie hlavných aktivít pre nadchádzajúce obdobie.

Študentská konferencia “Sustainable consumption and circular economy” (25.-28.4.2019)

V dňoch 25.-28.4.2019 sa konala študentská konferencia “Sustainable consumption and circular economy” organizovaná Programom Baltickej univerzity (BUP), ktorého Slovenské národné centrum je zriadené na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Na konferenciu boli švédskou komisiou BUP za Slovensko vybraní piati študenti z SPU: Simona Halásová, Barbora Malecká, Adam Šimurda, Veronika Zábojníková z Fakulty ekonomiky a manažmentu a Bc. Dušan Bálint z Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Študentom bol udelený grant z BUP, ktorý pokrýval ich náklady spojené s ubytovaním a stravou na mieste konania konferencie a SPU v Nitre prispela na ich náklady spojené s cestovným.

Konferencia prebiehala v nádhernom rezorte 4 jazier Nelijarve v estónskom Aegviidu formou odborných prednášok na tému udržateľného rozvoja a obehového hospodárstva. Súčasťou programu boli workshopy zamerané na aplikovanie nadobudnutých poznatkov. Jedným z nich bol workshop s názvom „ImPACT“ – hlavnou úlohou bola snaha o zníženie emisií pomocou kalkulácií, pri ktorých boli zohľadňované následky na príjmy obyvateľstva alebo technologické pokroky. Ďalší zaujímavý workshop niesol názov „In the Loop game“, ktorý pozostával zo spoločenskej hry, využívajúcej získané informácie z prednášok.

Súčasťou konferencie bol aj študentský parlament. Podstatou bolo zvoliť nového zástupcu z radov študentov, ktorý bude reprezentovať študentov členských krajín dva roky pri všetkých BUP podujatiach a konferenciách, a bude sa zúčastňovať medzinárodných kongresov na tému trvalo udržateľnej spotreby. Voľba prebehla formou tajného hlasovania zúčastnených študentov z troch prihlásených kandidátov.

Študenti pracovali v zmiešaných medzinárodných tímoch a mali tak možnosť spoznať ľudí z rôznych krajín baltického regiónu. K lepšej spolupráci a porozumeniu prispeli aj večerné aktivity, ako napríklad BUP Olympiáda - športové hry, kultúrna večera, kde študenti mali možnosť ochutnať dobroty z 12 krajín, ako aj saunovanie a následné kúpanie v jazere.

Baltický Univerzitný Program je skvelá príležitosť pre rozšírenie svojich vedomostí v oblasti udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia, spoznanie nových ľudí a rôznych krajín. Program ponúka viacero príležitostí nielen pre študentov, ale aj pedagógov či PhD študentov. Každý polrok pripadne prezídium inej krajine a veľmi sa tešíme, že práve Slovensko preberie túto pozíciu v prvej polovici roka 2020 a pevne veríme, že sa ďalšia študentská konferencia BUP bude konať práve v Nitre.

Autori: Simona Halásová, Veronika Zábojníková

Uppsala, Švédsko (7.11. - 9.11.2018)

Stretnutie riaditeľov národných centier v meste Uppsala sa konalo v priestoroch univerzity University of Uppsala a jeho cieľom bolo prerokovanie doterajších aktivít, akčných plánov a cieľov siete Baltickej univerzity, ktorej aktivity sa realizujú najmä prostredníctvom národných centier v pobaltských krajinách a krajinách EU.