Štipendiá

Finančná podpora študentov vo forme štipendií sa riadi Štipendijným poriadkom SPU v Nitre.
 
Študentom SPU sa poskytuje:
 • sociálne štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu,
 • tehotenské štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu,
 • motivačné štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu,
 • štipendium z vlastných zdrojov SPU.

 

Sociálne štipendium možno priznať študentovi dennej formy štúdia na základe písomnej žiadosti o priznanie sociálneho štipendia, doloženej príslušnými dokladmi, ktorú študent podáva v Registri študentov (vo vestibule pod aulou).

Tehotenské štipendium možno priznať tehotnej študentke, ktorá má trvalý pobyt v Slovenskej republike a nemá nárok na výplatu na výplatu tehotenského[1], na základe písomnej žiadosti, doloženej príslušnými dokladmi, ktorú študentka podáva v Registri študentov (vo vestibule pod aulou). Za študentku sa na účely tehotenského štipendia považuje aj osoba, ktorej bolo štúdium prerušené z dôvodu tehotenstva (žiadosti sa podávajú od 1. 4. 2021).

[1] § 47a zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 426/2020 Z. z.

Kontakt:
Register študentov
Ing. Dana Klačková
e-mail: dana.klackova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 4892
 

Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia

Príloha k žiadosti o priznanie sociálneho štipendia

Vyhláška MŠ SR 102/2006 Z.z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl

Žiadosť o priznanie tehotenského štipendia

 

Motivačné štipendium je možné priznať:

a) v študijných odboroch určovaných v metodike podľa § 89 ods. 8 na základe analýz a prognóz vývoja trhu práce so zohľadnením študijných výsledkov z predchádzajúceho štúdia,

b) za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.

 
Rektor SPU, resp. dekan príslušnej fakulty, môže študentovi priznať štipendium z nedotačných zdrojov SPU, resp. fakulty, ak študent:
 • má priznané ťažké zdravotné postihnutie,
 • je prechodne vo finančnej tiesni a je úplná sirota alebo polosirota,
 • aktívne pracuje v akademických orgánoch školy, resp. fakulty, v kolégiu rektora (v kolégiu dekana), v RŠVŠ, resp. v iných národných a medzinárodných študentských organizáciách,
 • dlhodobo dosahuje mimoriadne kvalitné študijné výsledky v oblasti štúdia, výskumu a vývoja,
  dosahuje kvalitné študijné výsledky, vzorne reprezentuje SPU na medzinárodných podujatiach alebo je mimoriadne aktívny v oblasti voľnočasových aktivít študentov,
 • aktívne spolupracuje na príprave, organizácii a realizácii spoločenských, kultúrnych a odborných podujatí na SPU.

 

Štipendiá doktorandov

Vysoká škola alebo externá vzdelávacia inštitúcia poskytuje študentovi v doktorandskom študijnom programe v dennej forme štipendium. Študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte má počas trvania štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na ktorý bol prijatý, ak už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, nárok na štipendium
 • do vykonania dizertačnej skúšky najmenej vo výške 6. platovej triedy a prvého platového stupňa podľa osobitného predpisu,
 • po vykonaní dizertačnej skúšky najmenej vo výške 7. platovej triedy a prvého platového stupňa podľa osobitného predpisu (zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

Kontakt:
Margita Granátová
e-mail: margita.granatova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5516

 

Úplné znenie Štipendijného poriadku SPU v Nitre

 

Kancelária vnútorného systémy zabezpečovania kvality zastrešuje administráciu týchto úkonov, preto svoje pripomienky môžete posielať na email: kvszk@uniag.sk