Štúdium na SPU v Nitre

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je vrcholnou vzdelávacou a vedeckou ustanovizňou, ktorej hlavnou úlohou je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie. Poskytuje, organizuje a zabezpečuje vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia a programy celoživotného vzdelávania. Má udelené práva na habilitačné a inauguračné konania. Svojím vedeckým zameraním je jedinou univerzitou v SR v rámci poskytovaných unikátnych študijných odborov a realizovaných študijných programov, ktorá má na zreteli najmä ďalšie smerovanie slovenského poľnohospodárstva a rozvoj vidieka.

Na svojich šiestich fakultách poskytuje vzdelanie v oblasti poľnohospodárstva a príbuzných vedných oblastiach ako sú: agrobiológia, potravinové zdroje, trvalo udržateľné poľnohospodárstvo, ekologizácia poľnohospodárskej výroby, biotechnológie, potravinárske technológie, strojárenská výroba poľnohospodárskych strojov a zariadení, elektronizácia a automatizácia poľnohospodárskej techniky, prevádzka energetických zariadení poľnohospodárskej výroby, rozvoj vidieka a regiónov, záhradníctvo, krajinná a záhradná architektúra a krajinárstvo, ochrana vôd a vodných tokov, ekonomika a riadenie podnikov, medzinárodný obchod s poľnohospodárskymi komoditami, marketing, rozvoj vidieckeho turizmu a projektového manažmentu pri rozvoji vidieka, poradenstvo a celoživotné vzdelávanie.

Svoje poslanie napĺňa výchovou odborníkov s najvyšším vzdelaním, vysokými morálnymi zásadami, občianskou a spoločenskou zodpovednosťou, výchovou v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie.