Účinkujúce súbory / Performing ensembles

EKONÓM
Ekonomická univerzita v Bratislave

FIGULINAS
Florinas, Taliansko

FORDULÓ
Gödöllő, Maďarsko

GYMNIK
Univerzita Komenskéhov Bratislave

HORNÁD
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

KATOWICE
Katovice, Poľsko

LUČINA BRNO
Brno, Česká republika

MLADOSŤ
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

POĽANA
Technická univerzita vo Zvolene

PONITRAN
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

ROKSOLANIIA
Kyjev, Ukrajina

TECHNIK
Slovenská technická univerzita v Bratislave

TORYSA
Prešovská univerzita v Prešove

TRAKIJSKA MLADOSŤ
Plovdiv, Bulharsko

ZOBOR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre