Štrukturálne fondy EÚ - projekty SPU v Nitre

Štrukturálne fondy EÚ - Základné informácie o schválených projektoch spolufinancovaných zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja

"Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku"

 

Výzva OPKZP-PO4-SC431-2018-48

Názov projektu : Zníženie energetickej náročnosti objektov ŠD Antona Bernoláka SPU v Nitre
Kód projektu ITMS : 310041X221
Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC431-2018-48/X221
Doba riešenia projektu: 01/2022 - 07/2023

 

Výzva OPKZP-PO4-SC441-2019-53 " Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni“

Názov projektu : Energetický audit Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Kód projektu ITMS : 31004Z414
Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC441-2019-53/Z414
Doba riešenia projektu: 08/2021 - 01/2022

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu Rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020, číslo výzvy 35/PRV/2019, pre opatrenie 1 – Prenos znalostí a informačné akcie, podopatrenie: 1.1 – Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností b) vzdelávacie programy nepresahujúce 18 mesiacov

Doba realizácie projektu: 01.04.2020 – 31.07.2021
 
 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu výskumných medzinárodných projektov schválených v programe H2020

OPVaI-VA/DP/2018/1.1.2-01

Doba realizácie projektu: 01.03.2020 – 28.02.2022
 

Výzva OPKZP-PO2-SC211-2018- 42

Doba realizácie projektu: 11/2019 - 06/2021
 

Výzva IROP-PO4-SC431-2017-16 "Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostr. budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku“

Doba riešenia projektu: 07/2017 - 05/2021
 

Výzva OPVaV-2012/5.1/04-SORO

Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia objektov SPU v Nitre za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Doba realizácie projektu: 10/2012- 12/2013

 

Výzva OPVaV-2009/2.2/04-SORO

Názov projektu: Podpora inovácie technológií špeciálnych výrobkov a biopotravín pre zdravú výživu ľudí
Doba riešenia projektu: 01/2011 - 10/2013

 

Výzva OPVaV-2009/2.1/03-SORO

Názov projektu: Centrum excelentnosti pre integrovaný manažment povodí v meniacich sa podmienkach prostredia
Doba riešenia projektu: 10/2010 - 09/2012

 

Výzva OPVaV-2009/2.1/03-SORO

Názov projektu: Centrum excelentnosti pre bielo-zelenú biotechnológiu
Doba riešenia projektu: 09/2010 - 05/2013

 

Výzva OPVaV-2009/5.1/03-SORO

Názov projektu: Modernizácia infraštruktúry SPU v Nitre
Doba riešenia projektu: 09/2010 - 08/2012

 

Výzva OPV-2009/1.2/01-SORO

Názov projektu: Rozvoj ľudských zdrojov a zabezpečenie kvality na SPU v Nitre
Doba riešenia projektu: 08/2010 - 04/2013

 

Výzva OPVaV-2009/2.1/02-SORO

Názov projektu: Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity Plus
Doba riešenia projektu: 02/2009 - 04/2011

 

Výzva OPVaV-2008/2.2/01-SORO

Názov projektu: Aplikácia informačných technológií na zvýšenie environmentálnej a ekologickej udržateľnosti produkčného agrosystému
Doba riešenia projektu: 10/2009 - 03/2012

 

Výzva OPVaV-2008/5.1/02-SORO

Názov projektu: Prostredníctvom investícií do informačno-komunikačných technológií zlepšiť podmienky vzdelávacieho procesu na SPU v Nitre
Doba riešenia projektu: 07/2009 - 12/2011

 

Výzva OPVaV-2008/2.1/01-SORO

Názov projektu: Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity
Doba riešenia projektu: 02/2009 - 04/2011

 

Výzva OPVaV-2008/5.1/01-SORO

Názov projektu: Komplexná revitalizácia a dobudovanie IKT sietí a techniky pre zlepšenie vzdelávacieho procesu na SPU v Nitre
Doba riešenia projektu:12/2008 - 07/2010