Grantová agentúra SPU v Nitre

O Grantovej agentúre SPU v Nitre

Grantová agentúra SPU v Nitre (GA SPU) podporuje tvorivú vedeckú, vývojovú a výskumnú úroveň univerzity, jej prioritné smery a trendy európskeho výskumného priestoru. Je podporným mechanizmom pre zapojenie mladých pracovníkov do vedeckovýskumnej činnosti. Žiadosť o grant môžu podávať vysokoškolskí učitelia a vedeckovýskumní pracovníci, ktorí v termíne podania žiadosti nedosiahli vek 40 rokov alebo kolektívy tvorené tak, aby viac ako polovica riešiteľského kolektívu bola zložená z vysokoškolských učiteľov alebo vedeckovýskumných pracovníkov do 40 rokov. Návrh vedeckého projektu – žiadosť o grant môže podávať vedúci projektu, ktorý môže byť vysokoškolský učiteľ s vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa alebo vedeckovýskumný pracovník s vysokoškolským vzdelaním 3. stupňa. Jeden riešiteľ môže byť vedúcim najviac jedného projektu a jeden riešiteľ sa môže podieľať maximálne na dvoch projektoch inštitucionálneho grantového systému. Granty sa udeľujú na čiastočné alebo úplné krytie finančných výdavkov vedeckých projektov. Vedecký projekt môže byť plánovaný na obdobie 3 rokov.

Aktuálne informácie

Termín odovzdania priebežných správ pre projekty schválené v rámci Výzvy GA SPU/2021/1 je 14.04.2022.

Výzva na predkladanie žiadostí projektov GA SPU na roky 2021/2022

Výzva na predkladanie žiadostí projektov GA SPU na roky 2020/2021

Výzva na predkladanie žiadostí projektov GA SPU na roky 2019/2020

Výzva na predkladanie žiadostí projektov GA SPU na roky 2017/2018

Výzva na predkladanie žiadostí projektov GA SPU na roky 2016/2017