Deklarácia o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku

K pilierom korektnej vedeckej práce pribudol národný dokument - Deklarácia o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku. Slávnostným podpisom 12. októbra 2021 v priestoroch Bratislavského hradu ju verejne potvrdilo tridsať signatárov. Za SPU v Nitre deklaráciu podpísala rektorka Klaudia Halászová.

Národný dokument pre podporu vedeckej integrity je „sprievodcom“ na ceste, ako u nás zaviesť príslušné opatrenia do praxe a následne aj monitorovať ich úspešnosť, odhaliť prípadné problémy a zlepšovať sa. Aj preto bude deklarácia živý dokument s ďalším vývojom a zmenami, ktoré si situácia vyžiada. Signatári svojím podpisom zároveň podporili v nej spracovaný Národný etický kódex vedeckej integrity a Odporúčania na riešenia porušenia a obvinenia z porušenia pravidiel vedeckej integrity.


Aktivity v oblasti posilnenia akademickej etiky na SPU

Vedecká integrita ako základ vedeckej praxe (14.4.2023)

Slovenská poľnohospodárska knižnica (SlPK) realizovala odborné podujatie hybridnou formou predovšetkým pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov zamerané na problematiku vedeckej integrity a publikovanie výsledkov výskumu. Prednášajúcimi tohto podujatia boli RNDr. Soňa Ftáčniková, CSc. z CVTI SR, RNDr. Zuzana Stožická, PhD. z CVTI SR, doc. Ing. Eduard Baumöhl, PhD. z Ekonomického ústavu SAV a Slovenskej ekonomickej spoločnosti a PhDr. Ľubica Jamborová, PhD. zo SlPK pri SPU v Nitre.

Záznam[LINK]

Konzultačné a poradenské služby SlPK

Keď sa povie plagiátorstvo – workshop (20.1.2022)

Slovenská poľnohospodárska knižnica (SlPK) v spolupráci s Kanceláriou vnútorného systému zabezpečovania kvality SPU realizovala odborné online podujatie pre pedagogických a výskumných pracovníkov, zamerané na problematiku plagiátorstva (v kontexte akademickej integrity).

Záznam  [LINK]

Leták Publikačná etika [PDF]

Leták Etika spolupráce a spoluautorstva [PDF]

Keď sa povie plagiátorstvo II - webinár pre študentov a doktorandov (17.2.2022)

Slovenská poľnohospodárska knižnica v spolupráci s Kanceláriou vnútorného systému zabezpečovania kvality SPU realizovali webinár pre študentov končiacich ročníkov a doktorandov SPU, zameraný na otázky akademickej integrity a plagiátorstva.

Záznam [LINK]


Etický kódex zamestnancov SPU

Etický kódex zamestnancov SPU v Nitre je morálnym a etickým záväzkom zamestnancov SPU v oblasti noriem správania sa, vzdelávania, v oblasti tvorivej a ďalšej súvisiacej činnosti a zároveň morálnym princípom pre pôsobenie externých zainteresovaných strán na pracoviskách SPU.

Etická komisia SPU v Nitre

Etická komisia SPU prerokováva a posudzuje porušenia Etického kódexu zamestnancov SPU a Národného etického kódexu vedeckej integrity, ku ktorému sa SPU prihlásila Deklaráciou o upevnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku dňa 12. 10. 2021.

Zloženie Etickej komisie SPU v Nitre

Predsedkyňa:

 • Mgr. Beáta Bellérová, PhD. - Slovenská poľnohospodárska knižnica SPU v Nitre

Členovia:

 • Ing. Marián Bujna, PhD. - Ústav konštruovania a strojárskych technológií, TF SPU v Nitre
 • doc. Ing. Jana Maková, PhD. - Ústav biotechnológie, FBP SPU v Nitre
 • doc. Ing. Zdenka Kádeková, PhD. - Ústav marketingu, obchodu a sociálnych štúdií, FEM SPU v Nitre
 • doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD. - Ústav záhradníctva, FZKI SPU v Nitre
 • doc. Ing. Juraj Candrák, CSc. - Ústav výživy a genomiky, FAPZ SPU v Nitre
 • JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD. - Ústav práva, FEŠRR SPU v Nitre

Štatút a rokovací poriadok Etickej komisie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre


Etický kódex študentov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

Etický kódex študentov SPU je vyjadrením morálnych princípov a hodnôt študentov SPU uplatňovaných v prostredí univerzity. Etický kódex študentov SPU osobitne upravuje etické zásady uplatňované vo vzdelávacej činnosti, vo vedecko-výskumnej, umeleckej a tvorivej činnosti, pri zverejňovaní výsledkov tvorivej činnosti a pri výkone ďalších činností.

Porušenie etických zásad študentov SPU prerokováva disciplinárna komisia fakulty alebo disciplinárna komisia SPU v súlade s Disciplinárnym poriadkom SPU v Nitre a  Rokovacím poriadkom Disciplinárnej komisie SPU v Nitre.


Etická komisia SPU v Nitre na ochranu zvierat používaných na vedecké a vzdelávacie účely

Etická komisia SPU na ochranu zvierat posudzuje etické otázky vznikajúce pri vykonávaní postupov na zvieratách a etickú prijateľnosť postupov.

Zloženie Etickej komisie SPU v Nitre na ochranu zvierat používaných na vedecké a vzdelávacie účely

Predseda:

 • MVDr. Rastislav Jurčík, PhD. - NPPC VÚŽV Nitra

Členovia:

 • prof. Ing. Róbert Toman, Dr. – Ústav chovu zvierat, FAPZ SPU v Nitre
 • prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. – Ústav potravinárstva, FBP SPU v Nitre
 • prof. Ing. Juraj Mlynek, PhD. - Ústav chovu zvierat, FAPZ SPU v Nitre
 • prof. Ing. Branislav Gálik, PhD. – Ústav výživy a genomiky, FAPZ SPU v Nitre
 • doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD. - Ústav chovu zvierat, FAPZ SPU v Nitre
 • MUDr. Peter Chlebo, PhD. - Ústav výživy a genomiky, FAPZ SPU v Nitre
 • prof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD. - Ústav chovu zvierat, FAPZ SPU v Nitre
 • Ing. Róbert Kirchner - Ústav chovu zvierat, FAPZ SPU v Nitre

Štatút Etickej komisie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na ochranu zvierat používaných na vedecké a vzdelávacie účely

Rokovací poriadok Etickej komisie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na ochranu zvierat používaných na vedecké a vzdelávacie účely


Súvisiace predpisy na SPU