Akademický senát SPU v Nitre (kopie)

Pôsobnosť Akademického senátu SPU, jeho právne postavenie vymedzuje § 8 a § 9 zákona. Podrobnosti o spôsobe voľby, odvolávania a o vnútornej organizácii upravujú ďalšie vnútorné predpisy SPU, a to najmä Zásady volieb do AS SPU a Rokovací poriadok AS SPU.

Členovia

Komisie

Zápisnice

Správy o činnosti

Majetkové priznania

Oznamy