Na SPU v Nitre sa realizuje flexibilný systém štúdia s kreditovým hodnotením predmetov v súlade so zásadami Európskeho systému prenosu kreditov (European Credit Transfer System - ECTS) § 62 zákona a vyhlášky MŠ SR č.614//2002 Z.z. o kreditovom systéme štúdia v znení neskorších predpisov. Kreditový systém umožňuje študentovi voliť si tempo a miesto (univerzitu, fakultu) štúdia, a tak prispôsobiť náročnosť a úroveň štúdia jeho individuálnym schopnostiam a možnostiam, ako aj požiadavkám vzdelávacej inštitúcie.

Za absolvovanie predmetov získava študent kredity. Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je vyjadrená počtom 60 kreditov, za semester 30 kreditov.

Na riadne skončenie štúdia v bakalárskom študijnom programe pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky musí študent získať 180 kreditov a v inžinierskom študijnom programe pri štandardnej dĺžke štúdia 2 roky 120 kreditov.

Na riadne skončenie štúdia v doktorandskom študijnom programe je potrebné získať minimálne 180 kreditov, z toho v študijnej časti minimálne 60 a vo vedeckej časti minimálne 120.

Bakalársky stupeň

Bakalársky študijný program - študijný program prvého stupňa - sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčastnom stave vedy a na ich praktické použitie pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom druhom stupni vysokoškolskom štúdia. Štandardná dĺžka štúdia trvá tri akademické roky a štúdium sa končí štátnou skúškou, v rámci ktorej sa realizuje obhajoba bakalárskej práce. Absolventom prvého stupňa štúdia sa udeľuje titul "bakalár" (v skratke "Bc.") podľa § 52 ods. 5 zákona.

Inžiniersky stupeň

Inžiniersky študijný program - študijný program druhého stupňa - sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a na rozvíjanie schopnosti ich uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom doktorandskom štúdiu. Štandardná dĺžka štúdia trvá dva akademické roky a štúdium končí štátnou skúškou. Obhajoba diplomovej práce patrí medzi štátne skúšky. Absolventom druhého stupňa štúdia sa udeľuje akademický titul „inžinier“ (v skratke „Ing.“) podľa § 53 ods. 6 zákona.

Doktorandský stupeň

Doktorandský študijný program je zameraný na vedecké bádanie a samostatnú tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja v akreditovaných študijných programoch. Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej a z vedeckej časti a je organizované v dennej a externej forme. Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je 3-4 akademické roky a v externej forme 5 akademických rokov. Dňom skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenia štúdia daného študijného programu. Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“) podľa § 54 ods. 15 zákona.

 

 

FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV

bakalárske študijné programy forma štúdia
agroekológia D
farmárstvo D
hipológia D / E
manažment rastlinnej výroby D
manažment živočíšnej výroby D
špeciálne chovateľstvo D
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka D / E
všeobecné poľnohospodárstvo D / E
výživa ľudí D / E
   
inžinierske študijné programy forma štúdia
genetické technológie v agrobiológii D
manažment rastlinnej výroby D / E
manažment živočíšnej výroby D / E
špeciálne chovateľské odvetvia D
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka D / E
výživa a ochrana rastlín D
výživa ľudí D / E
výživa zvierat a krmivárstvo D
   
doktorandské študijné programy forma štúdia
agrochémia a výživa rastlín *, ** D / E
fyziológia plodín a drevín D / E
ochrana rastlín D / E
špeciálna rastlinná produkcia D / E
špeciálna živočíšna produkcia D / E
všeobecná rastlinná produkcia *, ** D / E
všeobecná živočíšna produkcia D / E
výživa D / E
   

 

FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA

bakalárske študijné programy forma štúdia
agrobiotechnológie D
agropotravinárstvo D
aplikovaná biológia D / E
bezpečnosť a kontrola potravín D / E
potraviny a technológie v gastronómii D
   
inžinierske študijné programy forma štúdia
agrobiotechnológie D
aplikovaná biológia D / E
bezpečnosť a kontrola potravín D / E
bezpečnosť a kontrola potravín ** D
technológia potravín D
   
doktorandské študijné programy forma štúdia
agrobiotechnológie D / E
molekulárna biológia D / E
technológia potravín D / E
   

 

FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU

bakalárske študijné programy forma štúdia
aplikovaná ekonómia a analýza dát D
ekonomika podniku D / E
manažment podniku D / E
manažment podniku *, ** D / E
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami * D
obchodné podnikanie D / E
účtovníctvo D / E
   
inžinierske študijné programy forma štúdia
agrárny obchod a marketing D / E
ekonomika podniku D / E
ekonomika podniku *, ** D
kvantitatívne metódy v ekonómii D
manažment podniku D / E
medzinárodná ekonomika a rozvoj *,** D
   
doktorandské študijné programy forma štúdia
agrárny obchod a marketing D / E
agrárny obchod a marketing ** D / E
ekonomika a manažment podniku D / E
ekonomika a manažment podniku ** D / E
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva D / E
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva ** D / E
   

 

FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

bakalárske študijné programy forma štúdia
regionálny rozvoj a politiky EÚ D / E
regionálny rozvoj a politiky EÚ * D
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu D / E
   
inžinierske študijné programy forma štúdia
regionálny rozvoj a politiky EÚ D / E
regionálny rozvoj a politiky EÚ * D
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu D / E
   
doktorandský študijný program forma štúdia
integrovaný rozvoj vidieka D / E
   

 

FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA

bakalárske študijné programy forma štúdia
krajinná a záhradná architektúra D - P
krajinné inžinierstvo D - P / E
záhradníctvo D - P / E
   
inžinierske študijné programy forma štúdia
International Master of Horticulture Science ** D - P
krajinná a záhradná architektúra D - P
krajinné inžinierstvo D - P, K / E
záhradníctvo D - P, K / E
   
doktorandské študijné programy forma štúdia
krajinná a záhradná architektúra *, ** D / E
krajinné inžinierstvo *, ** D / E
záhradníctvo *, ** D / E
   

 

TECHNICKÁ FAKULTA

bakalárske študijné programy forma štúdia
automobilová doprava D - P, K
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách D - P, K
manažérstvo prevádzky techniky D - P
manažérstvo prevádzky techniky ** D - P
riadiace systémy vo výrobnej technike D - P, K
výrobné technológie pre automobilový priemysel D - P
   
inžinierske študijné programy forma štúdia
automobilové dopravné systémy D - P
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách D - P, K
manažérstvo prevádzky techniky D - P
riadiace systémy vo výrobnej technike D - P, K
   
doktorandské študijné programy forma štúdia
dopravné stroje a zariadenia D / E
riadiace systémy vo výrobnej technike D / E
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby D / E
výrobné technológie D / E
   

 

Vysvetlivky:
D - denná forma štúdia, E – externá forma štúdia, P - prezenčná metóda, K - kombinovaná metóda
*študijný program vyučovaný v kombinácii SJ a AJ
** študijný program vyučovaný výlučne v AJ