Akreditované študijné programy

Na SPU v Nitre sa realizuje výučba na bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia v nasledujúcich akreditovaných študijných programoch:

Študijné programy SPU v Nitre 2022/2023

     

FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
agroekológia D    
farmárstvo D    
hipológia D/E    
manažment rastlinnej výroby D D/E  
manažment živočíšnej výroby D D/E  
špeciálne chovateľstvo D    
udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka D/E D/E  
všeobecné poľnohospodárstvo D/E    
výživa ľudí D/E D/E  
genetické technológie v agrobiológii   D  
špeciálne chovateľské odvetvia   D  
výživa a ochrana rastlín   D  
výživa zvierat a krmivárstvo   D  
agrochémia a výživa rastlín*     D/E
fyziológia plodín a drevín     D/E
ochrana rastlín     D/E
špeciálna rastlinná produkcia     D/E
špeciálna živočíšna produkcia     D/E
všeobecná rastlinná produkcia*     D/E
všeobecná živočíšna produkcia     D/E
výživa     D/E

 

FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
agrobiotechnológie D D D/E
agropotravinárstvo D    
aplikovaná biológia D/E D/E  
bezpečnosť a kontrola potravín D/E D/E  
bezpečnosť a kontrola potravín **   D  
potraviny a technológie v gastronómii D    
technológia potravín   D D/E
molekulárna biológia     D/E

 

FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami *, ** D    
manažment podniku D/E D/E  
manažment podniku *, ** D/E    
ekonomika podniku D/E D/E  
ekonomika podniku * , **   D  
obchodné podnikanie D/E    
účtovníctvo D/E    
kvantitatívne metódy v ekonómii D D  
medzinárodná ekonomika a rozvoj *, **   D  
agrárny obchod a marketing   D/E D/E
agrárny obchod a marketing **     D/E
ekonomika a manažment podniku     D/E
ekonomika a manažment podniku **     D/E
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva     D/E
ekonomika a manažment poľnohospodárstva a potravinárstva**     D/E

 

FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

1. stupeň 2. stupeň 1. stupeň
regionálny rozvoj a politiky EÚ D/E D/E  
regionálny rozvoj a politiky EÚ * D D  
rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu D/E D  
integrovaný rozvoj vidieka     D/E

 

FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
krajinná a záhradná architektúra D - P    
záhradníctvo D - P/E D - P, K/E  
záhradníctvo *,**     D/E
krajinné inžinierstvo D - P/E D - P, K/E  
krajinné inžinierstvo*,**     D/E
biotechnika parkových a krajinných úprav   D - P, K/E  
záhradná a krajinná architektúra   D - P  
záhradná a krajinná architektúra *,**     D/E
International Master of Horticulture Science **   D - P  

 

TECHNICKÁ FAKULTA

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
automobilová doprava D - P, K    
kvalita a bezpečnosť vo výrobných technológiách D - P, K D - P, K  
obchodovanie a podnikanie s technikou D - P D - P  
obchodovanie a podnikanie s technikou ** D - P    
riadiace systémy vo výrobnej technike D – P, K D- P, K D/E
výrobné technológie pre automobilový priemysel D - P    
automobilové dopravné systémy   D - P  
dopravné stroje a zariadenia     D/E
technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby     D/E
výrobné technológie     D/E

 

Vysvetlivky: D - denná forma štúdia, E – externá forma štúdia, P - prezenčná metóda, K - kombinovaná metóda

*študijný program vyučovaný v kombinácii SJ a AJ

** študijný program vyučovaný výlučne v AJ