Aktuálne pokyny k mobilitám (COVID-19)

 

Mobility na SPU v Nitre sú realizované na základe vývoja epidemickej situácie a v súlade s aktuálnymi podmienkami a obmedzeniami platnými v Slovenskej republike v čase realizácie mobility.

 

  • na SPU v Nitre sú mobility v rámci Erasmus+ (KA103, KA107) realizované štandardne podľa pravidiel programu, čo platí pre odchádzajúcich študentov a pracovníkov SPU v Nitre, ako aj pre prichádzajúcich študentov a pracovníkov zo zahraničných inštitúcií

 

  • mobility pre iné programy (NŠP, CEEPUS, na základe bilaterálnych dohôd...) je potrebné riešiť individuálne, pre aktuálne informácie kontaktujte zodpovednú osobu určenú pre tieto programy

 

  • mobility pre zahraničných študentov za účelom štúdia v rámci Erasmus+ je možné realizovať od 4. októbra 2021

 

  • všetci zahraniční študenti a pracovníci prichádzajúci v rámci mobilitných programov, ako aj ďalšie osoby zo zahraničia sú povinné sa pred príchodom na územie SR registrovať do formuláru eHranica
  • výnimky z povinnej domácej izolácie sú uvedené na stránke korona.gov.sk
  • povinnú domácu izoláciu nemusia absolvovať študenti, ktorí:

Majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a zároveň:

  • majú štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia a majú o tom potvrdenie vydané vysokou školou,
  • nedovŕšili vek 26 rokov,
  • študenti sa musia preukázať potvrdením s negatívnym výsledkom antigénového alebo RT-PCR testu nie starším ako 7 dní.

 

  • študentské domovy SPU v Nitre neumožňujú absolvovanie karantény (domácej izolácie) v žiadnom študentskom domove SPU v Nitre. Zahraničný študent je povinný vykonať domácu izoláciu na vlastné náklady v inom ubytovacom zariadení.

 

Odporúčame sledovať obmedzenia na hraniciach a podmienky vstupu do krajín na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info) alebo na stránke Európskej únie (https://reopen.europa.eu/sk/).

 

Pri pobyte v Slovenskej republike je potrebné riadiť sa COVID AUTOMATom (Systém pre monitorovanie vývoja epidémie  a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2) a platnými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Covid automat a aktuálne vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sú zverejnené na webovej stránke univerzity.

 

Tieto informácie majú informatívny charakter a sú aktualizované v súvislosti s vývojom situácie. Pre individuálne konzultácie kontaktujte prosím vždy zodpovednú osobu. Každý záujemca o mobilitu je povinný sledovať aktuálnu situáciu a pokyny pre danú krajinu, inštitúciu a obdobie jeho pobytu v Slovenskej republike.