Národný štipendijný program

- uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2024 do 16:00 hod.

- pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2024/2025

- žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk

- štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku na odkaze nižšie. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu:

Kristína Sallerová (nsp-sk@saia.sk), uchádzači o štipendium do zahraničia;

Ondrej Aradský (nsp-foreign@saia.sk), uchádzači zo zahraničia (vysokoškolský učiteľ/výskumný pracovník);

Silvia Lipovská (nsp-foreign2@saia.sk), uchádzači zo zahraničia (študent, doktorand).

- webináre zamerané primárne na vypracovanie žiadosti o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR. Tri webináre budú určené slovenským záujemcom a jeden pre zahraničných záujemcov, ktorý bude vedený v anglickom jazyku.

 

28. 2. 2024 o 14:00 NŠP - štipendiá do celého sveta pre študentov VŠ / ako úspešne podať žiadosť? – odkaz: https://bit.ly/4btBAb9;

12. 3. 2024 o 14:00 NŠP - štipendiá do celého sveta pre doktorandov / ako úspešne podať žiadosť? – odkaz: https://bit.ly/42Cyiyq;

21. 3. 2024 o 14:00 NŠP - štipendiá do celého sveta pre postdoktorandov / ako úspešne podať žiadosť? – odkaz: https://bit.ly/3uv3rXW;

22. 3. 2024 o 13:00 Study & Research in Slovakia with the National Scholarship Programme.

 

Na nasledujúcom odkaze môžete nájsť letáky NŠP a grafický oznam o výzve a webinári v slovenskom a anglickom jazyku:

https://saiaslovakia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ondrej_aradsky_saia_sk/EkRYBy4mn2dPicYaEhc-jW4Bfi2lX_TlyN8jEyRtEkcxSw?e=EsaKat

 

KNB Scholarship - štipendijné pobyty v Indonézii

- ponuka štipendijných pobytov na univerzitách v Indonézii

- uzávierka podávania prihlášok je 23. februára 2024

- bližšie informácie: https://knb.kemdikbud.go.id/

- kontakt: muchaela.mukti@indonesia.sk

 

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

Vrámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu.

Zároveň by sme Vás radi informovali, že bližšie informácie k aktuálnej výzve budú prezentované na webinároch SAIA:

  • Akcia Rakúsko-Slovensko: Štipendiá a granty na výskumné pobyty a projektovú spoluprácu (utorok, 30.1.2024 o 14:00 h. / link na pripojenie https://bit.ly/4b358fp)
  • Akcia Rakúsko-Slovensko: Štipendiá a granty do Rakúska pre študentov a doktorandov (streda, 7.2.2024 o 14:00 h. / link na pripojenie https://bit.ly/4b1HdwO)
  • Akcia Rakúsko-Slovensko: Štipendiá na letné jazykové kurzy v Rakúsku pre študentov a doktorandov (štvrtok, 22.2.2024 o 14:00 h. / link na pripojenie https://bit.ly/421Qote)

Záujemcovia o ŠTIPENDIJNÉ POBYTY v Rakúsku sa môžu uchádzať v nasledujúcich kategóriách:

·     Štipendiá Akcie pre študentov 2. stupňa VŠ na vypracovanie diplomovej práce (1 250 eur/mesiac),

·     Výskumné štipendiá Akcie pre doktorandov (1 250 eur/mesiac),

·     Výskumné štipendiá Akcie pre vedeckých a pedagogických pracovníkov do 10 rokov od ukončenia PhD. / nehabilitovaní (1 400 eur/mesiac),

·     Štipendiá Akcie na letné jazykové školy - o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2024 môžu uchádzať študenti a doktorandi z humanitných vied a umenia: historické vedy a archeológia, filologické a literárne vedy, filozofické vedy, etika, religionistika a teologické vedy, vedy o umení a ostatné odbory humanitných vied (štipendium pokrýva kurzovné, ubytovanie a štipendium 750 eur).

Základný harmonogram tejto výzvy je:

-          Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2024

-          Výber štipendistov: koncom apríla

-          Nástup na pobyt: najskôr tri mesiace od termínu uzávierky

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty v dĺžke 1 – 3 dni (90 eur/deň) sa prijímajú žiadosti priebežne.

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi, vedeckí a pedagogickí pracovníci zo štátnych, verejných alebo súkromných  vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

V rámci PROJEKTOVEJ SPOLUPRÁCE sa možno uchádzať v nasledujúcej kategórii:

  • podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie – v rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup). Finančná podpora môže byť maximálne 6 000 EUR za rok (12 po sebe nasledujúcich mesiacov).

Základný harmonogram tejto výzvy je:

  • Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2024
  • Schvaľovanie projektov: koncom apríla
  • Začiatok realizácie projektov: najskôr štyri mesiace od termínu uzávierky

Podrobrosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk , pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/kontakty/). Letáky k programu Vám posielame v prílohe.  Štatistický prehľad podaných a schválených žiadostí v roku 2023 nájdete na www.aktion.saia.sk/sk/aktuality/statistiky-2023-akcia-r-sr.

 

 

 

Erasmus+ SVET výzva na mobility zamestnancov na Ukrajine je aktuálne OTVORENÁ

Online prihlasovanie na ERASMUS+ SVET mobility pre zamestnancov (výučba/školenie) na Ukrajine na obdobie realizácie mobilít od marca 2024 do konca júla 2025 je OTVORENÉ od 8.1.2024 od 9:00 do 5.2.2024 do 15:00.

Postup na prihlasovanie a bližšie informácie nájdete na:

http://www.uniag.sk/sk/vyberove-konanie-4

Kontaktná osoba:

Mgr. Eva Trabalíková, kl. 5519, eva.trabalikova@uniag.sk

 

Erasmus+ výzva 2024 je aktuálne OTVORENÁ

Európska komisia spustila Výzvu na predkladanie návrhov projektov Erasmus+ s rozpočtom 4,3 miliardy eur na budúci rok. Vďaka tomu môže program naďalej naplno podporovať medzinárodné skúsenosti žiakov a študentov všetkých stupňov škôl, dospelých, pedagógov, či pracovníkov s mládežou.

Viac o Výzve 2024 sa dozviete na webe https://www.erasmusplus.sk/vyzva-2024/

Tlačová správa Európskej komisie https://www.saaic.sk/y79ROj

Termíny inštruktážnych seminárov https://www.erasmusplus.sk/vyzva-2024-instruktazne-seminare/