Národné Centrum Programu Baltickej Univerzity na SPU

Od roku 1991 sa program Baltské univerzity (BUP) snaží nájsť nové spôsoby interakcie a spolupráce medzi univerzitami prostredníctvom podpory otvorenosti, internacionalizácie a mobility. Naším hlavným cieľom je podpora budovania silných regionálnych vzdelávacích a výskumných spoločenstiev. Program sa zaväzuje získavať a šíriť vedomosti v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, ochrany životného prostredia, prírodných zdrojov, demokracie a vzdelávania v oblasti trvalo udržateľného rozvoja (ESD). Tento cieľ sa dosahuje vytváraním bohatého vzdelávacieho prostredia a rozvojom univerzitných kurzov, propagáciou interdisciplinárnych výskumných aktivít a účasťou na transdisciplinárnych projektoch v spolupráci s orgánmi, obcami a ďalšími. Aktivity BUP sú pre členské univerzity bezplatné.

Baltic University Programme má 86 členských univerzít, z ktorých väčšina sa nachádza v povodí Baltského mora. Sídlom organizácie je Univerzita v Uppsale vo Švédsku. BUP má 12 národných centier v jednotlivých regiónoch. Od 1. októbra 2018 je na SPU v Nitre zriadené Slovenské národné centrum programu Baltské univerzity, ktorého úlohou je združovať organizácie na Slovensku, ktoré majú záujem o problematiku trvalo udržateľného rozvoja. Medzi existujúcich a aktívnych partnerov národného centra na Slovensku patrí Slovenská technická univerzita v Bratislave (Katedra vodného hospodárstva). Riaditeľkou centra BUP na SPU v Nitre je Ing. Barbora Čakovská, PhD.

 

Oficiálna www stránka BUP: https://www.balticuniv.uu.se

 

Každý rok sa v rámci programu organizujú akcie zamerané na sieťovanie, získanie nových poznatkov a zlepšenie kvality výučby v rôznych vedných odboroch. Akcie sú rozdelené na študentské, doktorandské a učiteľské, a v rámci svojho zamerania na vzdelávacie a výskumné.

Študenti a učitelia členských štátov BUP sa zúčastňujú týchto akcií za zvýhodnených podmienok.

 

VZDELÁVANIE:

- Pre študentov je každoročne organizovaná plavba loďou po Baltickom mori, letný kurz a študentská konferencia v členských štátoch BUP. BUP v rámci svojich aktivít podporuje výučbu na partnerských univerzitách prostredníctvom BUP kurzov

https://www.balticuniv.uu.se/education/students-courses-and-conferences/

- PhD. študenti sa okrem možnej účasti na konferenciách, workshopoch a letných školách môžu každoročne uchádzať o cenu BUP PHD a o grant na vycestovanie BUP Mobility Research Grant

https://www.balticuniv.uu.se/education/phd-training/

- BUP v rámci svojich aktivít podporuje výučbu na danej univerzite, a organizuje pre učiteľov učiteľskú konferenciu zameranú na zvýšenie kvality vzdelávania, Učitelia sa tiež každoročne môžu zúčastniť týždennej plavby loďou po Baltickom mori

https://www.balticuniv.uu.se/education/teachers-courses-and-conferences/

 

VÝSKUM:

- BUP na stránke ponúka členským štátom možnosť zverejňovať a informovať o svojich akciách odborných a vedeckých podujatiach na domácej pôde

- Informovať o prebiehajúcich projektoch a hľadať partnera pre svoj projekt: https://www.balticuniv.uu.se/projects/

- Informovať o možnosti publikovania, či špeciálnych číslach indexovaných časopisov

- prostredníctvom Research Notes – “Research and Innovation for a Sustainable Baltic Sea Region”, ktorý je zverejnený na stránke - je možnosť publikovať svoje čiastkové vedecké výsledky: https://www.balticuniv.uu.se/bup-research/

- Zdieľať a získavať nové informácie prostredníctvom „informačných bánk“ kde členovia BUP môžu zhromažďovať materiály a tiež predkladať materiál o výskume a aktivitách súvisiacich so vzdelávaním. Informačné banky sa zameriavajú na tieto témy: https://www.balticuniv.uu.se/themes/

  • Zmena podnebia
  • Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj
  • Cirkulárna ekonomika
  • Rozvoj miest a vidieka
  • Obnoviteľná energia
  • Trvalo udržateľná výroba a spotreba potravín
  • Udržateľná doprava
  • Udržateľné vodné zdroje