I. semester (01.01.2017 – 30.06.2017)
 
Uskutočnilo sa prvé stretnutie riešiteľov a stakeholderov projektu BIOREGIO
Dňa 23. marca 2017 sa na rektoráte SPU uskutočnilo prvé stretnutie k projektu BIOREGIO:  Modely regionálnej cirkulárnej ekonomiky a najlepšie dostupné technológie pre biologické materiály. Na stretnutí sa okrem zástupcov riešiteľského tímu SPU zúčastnili aj predstavitelia mesta Nitra, spoločnosti Simply Clean s.r.o., Ponitrianskeho sporiteľného družstva, Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU v Kolíňanoch a spoločnosti Euro Družstvo Bratislava, ktorá je partnerom Národnej recyklačnej agentúry NARA. Viac informácií nájdete tu.
 
 
Vo fínskom Lahti sa konal prvý medzinárodný workshop k projektu BIOREGIO
V dňoch 25.-27.4.2017 sa stretli partneri zo šiestich krajín na 1. workshope v rámci projektu Interreg Europe „Modely regionálnej cirkulárnej ekonomiky a najlepšie dostupné technológie pre biologické materiály – BIOREGIO“ na Univerzite aplikovaných vied v Lahti (Fínsko). V priebehu workshopu partneri prezentovali situáciu v obehovom biohospodárstve vo svojich regiónoch. Slovensko reprezentovali za Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre (SPU) E. Marišová, K. Kollárová, M. Valach,  Nitriansky samosprávny kraj (NSK) M. Čaja a V. Juricová-Melušová a Ponitrianske sporiteľné družstvo (PSD) M. Olšiak.
Súčasťou workshopu boli návštevy vybraných podnikov v regióne Päijät-Häme zameraných na využitie najmodernejších technológií na energetické zhodnocovanie odpadov. Tento región sa môže pochváliť až 94% recykláciou odpadu a jeho opätovným využitím v biohospodárstve. Účastníkov workshopu privítal v kongresovom centre Sibelius aj Jari Parkkonen, predseda regiónu Päijät-Häme a zhodnotil progres ich regiónu v cirkulárnej ekonomike za posledné obdobie. Výsledky päťročného projektu budú v slovenských podmienkach postupne implementované do PHSR pri jeho aktualizáciách. Týmto spôsobom chce NSK v spolupráci s SPU a PSD, ako aj ďalšími stakeholdermi podporiť zavádzanie cirkulárnej bioekonomiky v Nitrianskom kraji. Bližšie informácie nájdete na stránke projektu BIOREGIO: https://www.interregeurope.eu/bioregio/events/event/602/bioregio-1st-interregional-event-in-finland/
 
 
Zo stretnutia projektového tímu BIOREGIO na SPU v Nitre
Jedným z dôležitých záverov workshopu v Lahti boli definície „Good practices“ pre účely projektu BIOREGIO. Ide o také technológie a modely spolupráce, ktoré podporujú cirkulárnu ekonomiku, podporujú sociálnu a environmentálnu udržateľnosť a ekonomický rast, podporujú uzatváranie cyklov, priamo alebo nepriamo vedú k minimalizácii produkcie odpadov, a pod.
Dňa 11.5. sa na SPU v Nitre uskutočnilo stretnutie, ktorého cieľom bolo rozšíriť a navrhnúť ďalšie „Good practices“, ktoré by boli aplikovateľné najmä v Nitrianskom samosprávnom kraji, ale aj v iných partnerských regiónoch. Stretnutia sa okrem riešiteľov z SPU zúčastnili aj predstavitelia Nitrianskeho samosprávneho kraja, mesta Nitra a Ponitrianskeho sporiteľného družstva. Návrhy „Good practices“ z Lahti boli doplnené o viaceré odporúčania, ako napr. nepodporovať produkciu bioplynu z účelovo pestovaných plodín a nedotovať energiu vyprodukovanú z biomasy, podporovať produkciu energie z biologicky rozložiteľných odpadov, podporovať energetické zhodnocovanie biologického odpadu adekvátnymi technológiami, podporovať združenia obcí, škôl a producentov energie a vytvárať tak cirkulárny systém zhodnocovania biologických odpadov, či motivovať samosprávy k prijatiu nariadení, ktoré by podporovali cirkulárnu ekonomiku.