IV. semester (01.07.2018 – 31.12.2018)
 
Deň bioenergetiky 2018
Dňa 6. septembra 2018 sa v areáli Vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku SPU, s.r.o. v Kolíňanoch, ktorý je zároveň aj stakeholderom projektu BIOREGIO, uskutočnil odborný seminár „Deň bioenergetiky 2018“. Zámerom odborného seminára bolo informovať pracovníkov a študentov vysokých škôl, pracovníkov výrobných podnikov a poľnohospodárskej praxe o aktuálnej téme využívania alternatívnych zdrojov energie v kontexte pestovania a následného energetického využívania rastlín v konkrétnych poľných a poloprevádzkových podmienkach. Odborný seminár mal za cieľ podporiť rozvoj výskumu v bioenergetike, spájať výskumné tímy pre riešenie úloh aplikovaného výskumu a podporovať rýchlejší prenos výsledkov výskumu a technológií z výskumných projektov do praxe. Približne päťdesiatim účastníkom odborného seminára, medzi ktorými nechýbali zástupcovia univerzít, výskumných inštitúcií, poľnohospodárov i podnikateľov  boli predstavené aj ciele projektu BIOREGIO.
 
 
Zo štvrtého regionálneho stretnutia k projektu BIOREGIO
Riešitelia a stakeholderi projektu BIOREGIO sa už po štvrtýkrát stretli na regionálnom stretnutí, ktoré sa konalo 7. septembra na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (SPU). Stretnutia sa okrem zástupcov riešiteľského tímu SPU zúčastnili aj predstavitelia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja (UNSK), mesta Nitra a Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi (PZO). Stretnutie bolo zamerané predovšetkým na príklady dobrej praxe (tzv. good practices), ktoré sa na území Nitrianskeho kraja už realizujú, a ktoré svojím charakterom významne prispievajú k širšiemu uplatňovaniu princípov cirkulárnej ekonomiky. Zástupcovia UNSK a mesta Nitra predstavili prebiehajúce a pripravované projekty a zástupca PZO sa zameral na vysvetlenie postupov, ktorými realizujú nakladanie s odpadmi v členských obciach.
 
 
V Bukurešti sa uskutočnilo štvrté medzinárodné stretnutie k projektu BIOREGIO
Partneri a stakeholderi projektu BIOREGIO sa po štvrtýkrát stretli na medzinárodnom stretnutí, ktoré sa konalo v hlavnom meste Rumunska, v Bukurešti, v dňoch 2. a 3. októbra 2018. Hostiteľskou organizáciou bol rumunský projektový partner National Research and Development Institute for Chemistry and Petrochemistry ICECHIM.  SPU v Nitre na stretnutí zastupovali prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. (projektová manažérka za SPU), Ing. Katarína Kollárová, PhD. a Mgr. Martin Valach, PhD.
Hlavným cieľom projektového stretnutia bolo pokračovanie a prehlbovanie aktívnej spolupráce medzi partnermi a stakeholdermi (zainteresovanými subjektmi). Zaujímavý  program obsahoval workshopy, prezentácie expertov, tematické semináre a prehliadky podnikov z oblasti obehovej bioekonomiky. Viac informácií o stretnutí nájdete tu.
 
 
Workshop: Udržateľná a obehová bioekonomika na Slovensku
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre bola spoluorganizátorom workshopu - oficiálneho vedľajšieho podujatia konferencie o bioekonomike, ktoré sa konalo paralelne 22. októbra 2018 v Bruseli. Bolo zamerané na potrebu udržateľnej a obehovej bioekonomiky s cieľom podporiť prechod na novú environmentálnu, sociálnu a ekonomickú realitu v zmenenom politickom kontexte EÚ. Podujatia boli priamo prepojené aj telemostom. Návštevníci workshopu, medzi ktorými nechýbali zástupcovia praxe, pedagógovia i študenti, mali možnosť oboznámiť sa aj s projektom BIOREGIO.
 
 
Projekt BIOREGIO sme predstavili návštevníkom konferencie „Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“
V priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre 12. novembra 2018 zorganizoval Nitriansky samosprávny kraj v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR tradičnú konferenciu "Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve" za účasti viacerých odborníkov a socioekonomických partnerov z celého Slovenska. Sprievodným programom boli remeselné trhy malých podnikateľov z regiónu, ktorí prezentovali svoje produkty a výrobky ocenené regionálnou značkou kvality. Medzi predajcami boli držitelia značiek Ponitrie, Nitrava a Pohronie.
Odbornú konferenciu počas celého dňa moderoval a viedol Mgr. J. Veteráni, vedúci odboru strategických činností, ktorý na úvod privítal predsedu NSK doc. Ing. Milana Belicu PhD.. Nitriansky samosprávny kraj podporil v rokoch 2016 - 2018 v rámci programu LEADER NSK z vlastného rozpočtu 402 projektov v celkovej sume takmer 1,2 milióna EUR. V roku 2018 bolo podporených 150 projektov, pričom 129 projektov vzišlo z neziskového sektora. Schválený rozpočet samosprávneho kraja na rok 2019 zahŕňa sumu 599 000,-EUR, čím chce výrazne podporiť rozvoj vidieka a projekty LEADER NSK.
Na konferencii s celoslovenskou účasťou bolo prítomných vyše 150 účastníkov z najrôznejších sektorov. Účastníkmi boli reprezentanti štátnych inštitúcií, samosprávy, energetiky, klastrov, podnikateľov a univerzít. Prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. predstavila v plenárnej časti konferencie aj projekt BIOREGIO a aktivity, ktorými tento projekt aktívne vstupuje do napĺňania Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja v oblasti životného prostredia a cirkulárnej ekonomiky.
Konferencia bola zo strany vedúceho partnera projektu BIOREGIO uznaná ako tzv. Regional Dissemination Event.