IX. a X. semester (01.01.2021 – 30.09.2021)
 
Medzinárodné diseminačné stretnutie partnerov projektu Interreg Europe BIOREGIO

Slovenská poľnohospodárska univerzity v Nitre, ako partner projektu Interreg Europe BIOREGIO, zorganizovala pod vedením prof. E. Marišovej z Katedry práva FEŠRR dňa 11. mája 2021 medzinárodné stretnutie pod názvom „BIOREGIO High-level dissemination event in Slovakia“. Vzhľadom k aktuálnej situácii, ktorá je spôsobená pandémiou koronavírusu, bolo toto medzinárodné stretnutie realizované on-line formou.

Vážnosť a dôležitosť tohto stretnutia možno vidieť i v tom, že bolo Európskou komisiou zaradené do série prestížnych podujatí organizovaných v rámci Zeleného týždňa EÚ 2021. Na podujatí sa zúčastnilo vyše 60 zástupcov rôznych univerzít, asociácií, obcí,  podnikov z praxe zo Slovenska a z ďalších jedenástich európskych krajín. Svojou účasťou podporili podujatie aj domáci spoluriešitelia projektu – zástupcovia fakúlt SPU v Nitre, Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi, Národnej recyklačnej agentúry Slovensko NARA-SK, Nitrianskeho samosprávneho kraja a Mestského úradu v Nitre.

Podrobnejšie informácie o stretnutí prináša Poľnohospodár, on-line spravodajca SPU v Nitre, v tomto článku. Všetky prezentácie hostí a partnerov projektu sú prístupné pre verejnosť a sú zverejnené na oficiálnej webovej stránke projektu BIOREGIO.

Spolupráca so stakeholdermi pokračuje

Dňa 19. augusta 2021 sa na Katedre práva Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (SPU uskutočnilo deviate regionálne stretnutie riešiteľov a stakeholderov projektu BIOERGIO. Stretnutia sa zúčastnili predstavitelia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja (UNSK), mesta Nitra,  Národnej recyklačnej agentúry Slovensko – NARA SK a starosta obce Veľké Turovce. Stretnutie bolo zamerané predovšetkým na aktuálne informácie o priebehu projektu BIOREGIO a úspešne zrealizované aktivity Akčného plánu. Projektová manažérka prof. Marišová a manažér pre komunikáciu Mgr. Valach informovali stakeholderov o medzinárodnom diseminačnom stretnutí, ktoré sa konalo v máji 2021.

Pozitívnou správou pre ďalšie uplatňovanie princípov obehového biohospodárstva v nitrianskom regióne je predĺženie projektu BIOREGIO v rámci 5. výzvy programu Interreg Europe. Predĺženie projektu do 31.12.2022 umožní identifikáciu ďalších príkladov dobrej praxe (resp. aktualizáciu už relizovaných), sprostredkovanie poznatkov z medziregionálnej spolupráce a pokračovanie konštruktívnej diskusie s regionálnymi orgánmi a stakeholdermi.