V. semester (01.01.2019 – 30.06.2019)
 
Z januárového stretnutia k projektu BIOREGIO
Na FEŠRR SPU v Nitre sa 16. januára konalo stretnutie reprezentantov SPU v Nitre pod vedením lokálnej koordinátorky prof. Eleonóry Marišovej a zainteresovaných strán projektu: Nitrianskeho samosprávneho kraja (Mgr. Ján Veteráni, Ing. arch. Viera Juricová-Melušová), Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber odpadu (p. Róbert Bakyta) a Mestského úradu v Nitre (Dr. Alexandra Končalová).
Cieľom stretnutia bola diskusia o rozvoji príslušných regionálnych politík partnerov projektu a príprava 5. medzinárodného workshopu projektu, ktorý sa uskutoční v máji na pôde SPU v Nitre. Manažér pre komunikáciu projektu Mgr. Martin Valach, PhD., informoval o záveroch workshopu v Bukurešti (október 2018) a pripravovaného workshopu v Nitre. Zástupcovia zainteresovaných strán informovali o svojich aktivitách a podpore projektu BIOREGIO tak, aby bol nitriansky partnerský región lepšie pripravený na podporu cirkulárnej ekonomiky so zameraním na uzavretie kolobehu biologických materiálov.
Viac informácií zo stretnutia nájdete tu.
 
Dňa 2. apríla 2019 sa konalo piate stretnutie regionálnych stakeholderov
Riešitelia a stakeholderi projektu BIOREGIO sa po piatykrát stretli na regionálnom stretnutí, ktoré sa konalo 2. apríla 2019 na Katedre práva Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (SPU). Stretnutia sa okrem zástupcov riešiteľského tímu SPU zúčastnili aj predstavitelia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja (UNSK), mesta Nitra, Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi (PZO), Ponitrianskeho sporiteľného družstva a Národnej recyklačnej agentúry Slovensko – NARA SK. Samospráva bola zastúpená aj starostom obce Veľké Turovce a z podnikateľského sektora sa stretnutia zúčastnili pracovníci spoločnosti Envien Group.
Stretnutie bolo zamerané predovšetkým na príklady dobrej praxe (tzv. good practices), ktoré sa na území Nitrianskeho kraja už realizujú, a ktoré svojím charakterom významne prispievajú k širšiemu uplatňovaniu princípov cirkulárnej ekonomiky.
Takéto príklady sa na stretnutí aj podarilo identifikovať. Prevádzka malého kompostoviska použitím vlastných zdrojov obce, ktorá je prvým príkladom dokazuje, že aj malá obec s obmedzeným rozpočtom vie vo vlastnej réžii efektívne nakladať s odpadom. Druhým príkladom je produkcia biopalív z poľnohospodárskych plodín a olejov, ktorú realizuje spoločnosť Envien Group. Táto svoju činnosťou výrazne napomáha k znižovaniu emisii skleníkových plynov a šetreniu prírodných zdrojov.
Stretnutie stakeholderov bolo zamerané aj na prípravu piateho medzinárodného stretnutia, ktoré je naplánované na 14. a 15. mája a bude sa konať v Nitre.   
 
V Nitre sa uskutočnilo piate medzinárodné stretnutie k projektu BIOREGIO
V dňoch 14. a 15. mája 2019 sa v Nitre konalo 5. Medzinárodné stretnutie k projektu Interreg Europe BIOREGIO, Na stretnutí sa zúčastnili partneri konzorcia projektu, ktoré pozostáva z ôsmich partnerov zo šiestich rôznych krajín (Fínsko, Španielsko, Slovensko, Grécko, Francúzsko a Rumunsko). Projekt sa realizuje od roku 2017. Za SPU na ňom participujú tri fakulty (FEŠRR, TF, FEM) a zameriava sa na modely regionálnej cirkulárnej ekonomiky a najlepšie dostupné technológie pre biologické materiály.
 
Viac informácií o stretnutí nájdete v tomto článku, ako aj na oficiálnej webovej stránke projektu BIOREGIO:
 
 
V júni 2019 bol projekt BIOREGIO predstavený na celoslovenskej výstave Dni poľa 2019 a na medzinárodnej konferencii International Symposium on Animal Science (ISAS) 2019 v meste Herceg Novi v Čiernej Hore
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa už tradične úspešne prezentovala na výstave Dni poľa 2019. Tohtoročný 9. ročník sa  konal 4. a 5. júna pod záštitou predsedu vlády SR. SPU sa na výstave prezentovala expozíciou a  ponúkla informácie o univerzite, o akreditovaných študijných programoch jednotlivých fakúlt, priblížila činnosť Výskumného centra AgroBioTech, predstavila Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU v Kolíňanoch a zoznámila záujemcov s najnovšími učebnicami a vedeckými monografiami z Vydavateľstva SPU.
V rámci expozície SPU bol prezentovaný aj projekt BIOREGIO a návštevníci výstavy mali možnosť získať informácie o prebiehajúcom projekte, zapojení stakeholderov, výsledkov projektu za  uplynulé obdobie a plánoch na ďalšie semestre projektu.
 
Medzinárodná vedecká konferencia International Symposium on Animal Science (ISAS) 2019 v meste Herceg Novi v Čiernej Hore bola čiastočne zameraná aj na využitie vedľajších produktov rastlinnej a živočíšnej výrobe v zmysle zásad cirkulárnej ekonomiky. Projekt BIOREGIO bol predstavený v rámci posterovej sekcie a účastníci konferencie mali možnosť oboznámiť sa s jeho celkovým zameraním a poslaním.
 
Odborný seminár: Recyklácia odpadov 2019, Bratislava
Dňa 14. júna 2019 sa v Bratislave konal odborný seminár Recyklácia odpadov 2019, ktorého cieľom bolo osloviť širokú laickú aj odbornú verejnosť v oblasti recyklácie odpadov ako aj iných spôsobov zhodnocovania odpadov a poskytnúť aktuálne informácie o pripravovaných zmenách v oblasti legislatívy. Odborný seminár bol určený pracovníkom, ktorí sú zodpovední za životné prostredie a nakladanie s odpadmi vo výrobných a nevýrobných podnikoch, pracovníkom miestnej správy, samosprávy, prevádzkovateľom zariadení na recykláciu, úpravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, podnikateľským subjektom pôsobiacim v odpadovom hospodárstve a environmentálnom sektore, ako aj pracovníkom štátnej a verejnej správy a akademickej obce. Seminára sa zúčastnilo približne 50 odborníkov zo všetkých uvedených sektorov.
Prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre) v spolupráci s Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja v plenárnej časti predstavila „Stratégie pre zhodnocovanie odpadu v Nitrianskom samosprávnom kraji“ s osobitným dôrazom na spoluprácu inštitúcií v rámci projektu BIOREGIO.