VI. semester (01.07.2019 – 31.12.2019)
 
Medzinárodná vedecká konferencia „Fast-growing trees and plants grown for energy purposes“
V dňoch 4. a 5. septembra 2019 sa v priestoroch Kongresového centra SPU v Nitre uskutočnil štvrtý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom „Fast-growing trees and plants grown for energy purposes“. Medzinárodnú vedeckú konferenciu zorganizovala Katedra regionálnej bioenergetiky v spolupráci s Katedrou environmentálneho manažmentu. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou dekanky FEŠRR doc. Ing. Oľgy Roháčikovej, PhD. Na konferencii odznelo 14 vyžiadaných prednášok zahraničných (Japonsko, Maďarsko, Ukrajina) a domácich autorov z univerzitného prostredia, poľnohospodárskeho výskumu, priemyslu a praxe. Prednášky boli doplnené posterovou sekciou.
Prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. v plenárnej časti predstavila „Nové prístupy k zhodnocovaniu odpadov v Nitrianskom samosprávnom kraji“ s osobitným dôrazom na spoluprácu inštitúcií v rámci projektu BIOREGIO.
 
 
Dňa 30. septembra 2019 sa konalo šieste stretnutie regionálnych stakeholderov
Riešitelia a stakeholderi projektu BIOREGIO sa po šiestykrát stretli na regionálnom stretnutí, ktoré sa konalo 30. septembra 2019 na Katedre práva Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (SPU). Stretnutia sa okrem zástupcov riešiteľského tímu SPU zúčastnili aj predstavitelia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja (UNSK), mesta Nitra, Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi (PZO), Ponitrianskeho sporiteľného družstva a Národnej recyklačnej agentúry Slovensko – NARA SK. Samospráva bola zastúpená aj starostom obce Veľké Turovce.
Stretnutie bolo zamerané predovšetkým na aktuálne informácie o priebehu projektu BIOREGIO, prezentáciu vybraných výstupov projektu z 5. semestra, a najmä diskusiu k pripravovanému Akčnému plánu projektu BIOREGIO.
 
 
Konferencia: Obehové hospodárstvo – textilný odpad, Zvolen, 10. – 11.10.2019
V dňoch 10. a 11.10.2019 sa na Technickej Univerzite vo Zvolene konala Medzinárodná konferencia partnerstva obehového hospodárstva OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO – TEXTILNÝ ODPAD. Cieľom konferencie bolo prispieť k používaniu novej hodnoty výrobkov z odpadového textilu, t.j. praktické využitie textilu v obehovom hospodárstve; výrobky dennej potreby – odevné a bytové doplnky; riešenia zelenej infraštruktúry; riešenia pre adaptáciu na zmenu klímy, atď.
Z projektového tímu SPU v Nitre sa na podujatí zúčastnila prof. E. Marišová. V rámci prvého dňa konferencie bol v rámci prezentácie „Stratégie pre zhodnocovanie odpadu v Nitrianskom samosprávnom kraji“ bližšie predstavený aj projekt BIOREGIO a jeho prínos pre odpadové a obehové hospodárstvo v regióne.
 
 
Konferencia: Vybrané aspekty integrovaného manažmentu životného prostredia „Kultúra a životné prostredie“  
Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská komisia pre UNESCO zorganizovali už siedmy ročník medzinárodnej konferencie – Vybrané aspekty integrovaného manažmentu životného prostredia „Kultúra a životné prostredie“. Vedecká časť konferencie sa konala 10. októbra 2019 vo Zvolene. Konferencia sa tematicky zameriavala na prístupy k problematike integrovaného manažmentu životného prostredia, ale aj na kultúru myslenia, správania, rozhodovania a konania v starostlivosti o životné prostredie.  
Ing. M. Chreneková, PhD. z projektového tímu BIOREGIO uviedla prednášku s názvom “Vybrané otázky nakladania s odpadom na Slovensku s dôrazom na obehové hospodárstvo“, v rámci ktorej bola prezentovaná aj základná koncepcia a ciele projektu BIOREGIO.
 
 
Konferencia: Smart vidiek, 24.10.2019, Nitra
V priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre dňa 24. októbra 2019 zorganizoval Nitriansky samosprávny kraj v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR konferenciu „Smart vidiek“ za účasti viacerých odborníkov a socioekonomických partnerov z celého Slovenska. Odbornú konferenciu počas celého dňa viedol Mgr. J. Veteráni, vedúci Odboru strategických činností, ktorý na úvod privítal predsedu NSK doc. Ing. Milana Belicu PhD.
Na konferencii s celoslovenskou účasťou bolo prítomných vyše 150 účastníkov z najrôznejších sektorov. Účastníkmi boli reprezentanti štátnych inštitúcií, samosprávy, energetiky, klastrov, podnikateľov a univerzít. Prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. predstavila v plenárnej časti konferencie aj projekt BIOREGIO a aktivity, ktorými tento projekt aktívne vstupuje do napĺňania Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja v oblasti životného prostredia a cirkulárnej ekonomiky. Zároveň vyzdvihla efektívnu spoluprácu NSK a SPU v Nitre pri rozvoji obehového hospodárstva v regióne a prezentovala príklady dobrej praxe z tejto oblasti.
Konferencia bola zo strany vedúceho partnera projektu BIOREGIO uznaná ako tzv. Regional Dissemination Event.
 
 
Vo francúzskom regióne Pays de la Loire sa uskutočnilo šieste medzinárodné stretnutie k projektu BIOREGIO
Partneri a stakeholderi projektu BIOREGIO stretli už na 6. medzinárodnom stretnutí, ktoré sa konalo v regióne Pays de la Loire vo Francúzsku, v dňoch 5. a 6. novembra 2019. Hostiteľskou organizáciou bol francúzsky projektový partner  Association of the Chambers of Agriculture of the Atlantic Area (AC3A). SPU v Nitre na stretnutí zastupovali prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD. (projektová manažérka za SPU), Ing. Katarína Kollárová, PhD., Ing. Marcela Chreneková, PhD, Ing. Martin Mariš, PhD. a Mgr. Martin Valach, PhD. Stretnutia sa zúčastnili aj predstavitelia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Hlavným cieľom projektového stretnutia bolo pokračovanie a prehlbovanie aktívnej spolupráce medzi partnermi a stakeholdermi (zainteresovanými subjektmi). Zaujímavý  program obsahoval workshopy, prezentácie expertov, tematické semináre a prehliadky podnikov z oblasti obehového hospodárstva. Viac informácií o stretnutí nájdete tu.
 
 
Projektový tím a stakeholderi sa v prvej fáze projektu BIOREGIO stretli poslednýkrát
Dňa 2.12.2012 sa na Katedre práva FEŠRR SPU v Nitre konalo druhé stretnutie riešiteľov a stakeholderov projektu BIOREGIO naplánované na šiesty semester. Stretnutia sa okrem zástupcov riešiteľského tímu SPU zúčastnili aj predstavitelia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja (UNSK), mesta Nitra, samosprávy (obec Veľké Turovce), Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi (PZO), Ponitrianskeho sporiteľného družstva a Národnej recyklačnej agentúry Slovensko.
Účelom stretnutia bolo zhrnutie aktivít uplynulého semestra, ako aj prerokovanie ďalšej spolupráce v druhej fáze riešenia projektu, ktorá sa začne v januári 2020. Prof. Marišová a Mgr. Valach informovali o záveroch šiesteho medzinárodného stretnutia v Nantes, predstavili najlepšie hodnotené príklady dobrej praxe z partnerských regiónov a informovali aj o aktuálnom stave schvaľovania hlavného výstupu prvej fázy projektu – Akčného plánu pre obehové hospodárstvo v Nitrianskom samosprávnom kraji. Účastníci stretnutia vypracovali aj krátky dotazník venovaný prínosu projektu BIOREGIO pre rozšírenie odborných znalostí.