VII. a VIII. semester (01.01.2020 – 31.12.2020)
 
Nitriansky samosprávny kraj začal implementovať Akčný plán pre obehové biohospodárstvo
 
V decembri 2019 bol schválený kľúčový výstup projektu BIOREGIO – Akčný plán pre obehové biohospodárstvo v Nitrianskom samosprávnom kraji. Týmto dôležitým míľnikom bola ukončená prvá fáza implementácie projektu BIOREGIO, ktorá zároveň umožnila prechod do druhej, realizačnej fázy. Tá je zameraná na implementáciu konkrétnych aktivít Akčného plánu v nitrianskom regióne, ktoré približujeme v nasledujúcom prehľade:
 
Semester 7 (1. polrok 2020)
 
Akcia 1: Podpora šírenia a uplatňovania princípov cirkulárnej ekonomiky
 
Začiatkom roka 2020 Úrad NSK schválil upravené výberové kritériá pre projekty LEADER NSK Nástroj 1, pričom pre projekty od roku 2020 zaviedol nové kritérium – environmentálne zameranie projektu. Začal teda preferovať ekologické projekty resp. projekty na ochranu ŽP. V predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie by tieto projekty mali mať alokáciu  minimálne 20% z celkovej výšky požadovanej dotácie a kritériá prerokovala a schválila Komisia RRaUP. NSK v rámci Nástroja 2 LEADER NSK podporuje aj projekty z územia miestnych akčných skupín (MAS), ktoré sú zamerané na environmentálne aktivity a obehové hospodárstvo. Predkladateľmi projektov v rámci MAS môžu byť obce, občianske združenia, spoločenské organizácie a podnikateľské subjekty. Hodnota jedného projektu môže byť max. 9500,-EUR.Podpora sa uskutočňuje v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území NSK v znení neskorších zmien. Medzi podporované podaktivity patria napríklad:
 • odstránenie čiernych skládok,
 • propagačné aktivity v environmentálnej oblasti,
 • informačné kampane a vzdelávacie aktivity k problematike odpadov,
 • zriadenie a vybavenie kompostoviska, vrátane vybudovania a modernizácie prístupových komunikácií,
 • zriadenie zberných miest vrátane vybudovania a modernizácie prístupových komunikácií;
 • realizácia preventívnych opatrení pred povodňami (napr. zatrávňovanie plôch a vytváranie prechodných zelených pásov, remíziek, malých vodných prvkov v intraviláne obce, čistenie priekop slúžiacich na odvádzanie dažďových vôd),
 • podpora technológií na spracovanie bioodpadu,
 • vypracovanie štúdie, analýzy nakladania s komunálnym odpadom vrátane biologicky rozložiteľného odpadu,
 • vypracovanie koncepcie, stratégie zameranej na využitie energie z bioodpadu.
 
Akcia 2: Spracovanie koncepčných materiálov na využívanie energie z bioodpadu a podpora zavádzania technológií na spracovanie bioodpadu
 
NSK podal projekt prostredníctvom OP Kvalita životného prostredia na  „Vypracovanie a implementáciu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky“ pričom podpora je zameraná na podaktivitu: „Vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie“. Cieľom výzvy je zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území. Oprávnení žiadatelia boli aj vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie. Cieľom stratégie NSK je nastaviť nízkouhlíkové opatrenia zamerané najmä na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Na základe uvedených skutočností NSK vypracuje a predloží žiadosť o poskytnutie NFP na  vypracovanie stratégie v oblasti tepelnej energetiky pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, ktorá bude tvoriť platformu pre vypracovanie konkrétnych projektových zámerov. Akcia 3: Realizácia opatrení a projektov zameraných na zefektívnenie systému nakladania s komunálnym odpadom, biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom a biologickým odpadom NSK prostredníctvom nástroja LEADER NSK podporuje miestnu ekonomiku v obciach a  zvyšuje kvalitu života obyvateľov na vidieku. Úrad NSK vyhlásil v rámci programu LEADER NSK dňa 20. januára 2020 celkovo tri Výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu. Do záverečného termínu predkladania žiadostí – 6. mája 2020 bolo elektronicky doručených 19 žiadostí – všetky MAS na území NSK predložili žiadosť o dotáciu.Na rok 2020 žiadajú MAS o podporu 196 projektov. V rámci predložených projektových návrhov je veľa zaujímavých investičných aj neinvestičných projektov aj v oblasti podpory environmentálne zameraných projektov predkladaných občianskymi združeniami a spolkami. Ide napr. o nasledujúce (výber):
 • revitalizácie verejnej zelene v obciach na nevyužívaných plochách (výsadba živých plotov, stromoradia, alejová výsadba stromov, zelené oázy),
 • zriadenie komunitného kompostéra pre občanov časti obce a informačná kampaň k správnemu triedeniu kuchynského bioodpadu (informačný leták, odborná prednáška),
 • vytvorenie zázemia pre informačno – vzdelávacie aktivity v environmentálnej oblasti, zabezpečenie technického vybavenia pre aktívnu ochranu prírody,
 • znižovanie environmentálnej záťaže separovaním odpadu, zorganizovanie hravých prednášok pre najmenších, zabezpečenie premietacej techniky,
 • realizácia preventívnych opatrení pred povodňami a prívalovými dažďami a efektívne vsakovanie dažďových vôd (zrealizovať zelenú zatrávnenú štrkovú plochu pri vstupe do komunitnej zóny),
 • realizácia preventívnych opatrení pred povodňami (úprava priekopového rigola)
 
Semester 8 (2. polrok 2020)
 
Akcia 1: Podpora šírenia a uplatňovania princípov cirkulárnej ekonomiky
 
V rámci Akcie 1 je zavedenie environmentálneho zamerania projektov v programe LEADER NSK ako nového kritéria výrazným krokom vpred. V roku 2020 bolo schválených 42 environmentálne orientovaných projektov s celkovým financovaním presahujúcim 117 000 EUR, ktoré v súčasnosti pomáhajú pri presadzovaní princípov obehového biohospodárstva v celom nitrianskom regióne.
 
Akcia 2: Spracovanie koncepčných materiálov na využívanie energie z bioodpadu a podpora zavádzania technológií na spracovanie bioodpadu
 
Aj keď projekt podaný v rámci OP Kvalita životného prostredia nebol v rámci Akcie 2 schválený, NSK v súčasnosti pripravuje novelizáciu všeobecne záväzného nariadenia, ktorá obsahuje aj schému financovania environmentálnych aktivít v malých obciach do 500 obyvateľov, ktoré predstavujú vysoký podiel obcí v kraji. Podporované aktivity budú zahŕňať napr. vegetačné strechy, zachytávanie dažďovej vody, zakladanie verejnej zelene, odstraňovanie nelegálnych skládok, zberné miesta odpadu, kompostárne, technológie spracovania biologického odpadu a pod.
 
Akcia 3: Realizácia opatrení a projektov zameraných na zefektívnenie systému nakladania s komunálnym odpadom, biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom a biologickým odpadom
 
Implementáciou Akcie 3 sa prostredníctvom programu LEADER NSK zvyšuje počet projektov v oblasti obehového hospodárstva a životného prostredia. Malé projekty zamerané napr. na podporu komunitného kompostovania biologického odpadu, znižovania environmentálnej záťaže spracovaním odpadu alebo vzdelávacích aktivít v oblasti separácie odpadu pre deti ukazujú rastúci potenciál a preukazujú platnosť nových environmentálnych kritérií stanovených v programe LEADER NSK.
 
Propagačné aktivity a spolupráca so stakeholdermi
 
Aj v roku 2020 prebiehali aktivity, ktorých cieľom bolo priblížiť projekt BIOREGIO predovšetkým odbornej verejnosti. V júli 2020 Ministerstvo hospodárstva SR prostredníctvom svojej webovej stránky informovalo o prínose projektu BIOREGIO do nitrianskeho regiónu v podobe príkladov dobrej praxe. Prof. Eleonóra Marišová, ktorá je projektovou manažérkou BIOREGIO na SPU v Nitre, v rámci On-line webinára – Legislatívny rámec poľnohospodárskej pôdy na Slovensku (3.11.2020), prezentovala, akým spôsobom boli výstupy projektu BIOREGIO zakomponované do strategických dokumentov v oblasti odpadového hospodárstva.
 
Riešitelia a stakeholderi projektu BIOREGIO sa po ôsmykrát stretli na regionálnom stretnutí, ktoré sa konalo 10. júla 2020 na Katedre práva Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (SPU). Stretnutia sa okrem zástupcov riešiteľského tímu SPU zúčastnili aj predstavitelia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja (UNSK), mesta Nitra, Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi (PZO), Ponitrianskeho sporiteľného družstva a Národnej recyklačnej agentúry Slovensko – NARA SK. Samospráva bola zastúpená aj starostom obce Veľké Turovce.Stretnutie bolo zamerané predovšetkým na aktuálne informácie o priebehu projektu BIOREGIO, informácie týkajúce sa Akčného plánu (zrealizované aktivity a plány na ďalšie obdobie), aktuality týkajúce sa obehového hospodárstva zo strany stakeholderov a diskusiu týkajúcu sa pripravovaného medzinárodného stretnutia v 1. polroku 2021.