XI. a XII. semester (01.10.2021 – 30.09.2022)
 
Online workshop: Posilňovanie obehového biohospodárstva spolu s malými a strednými podnikmi na prekonanie dopadov pandémie COVID
 

Online workshop s názvom Posilňovanie obehového biohospodárstva spolu s malými a strednými podnikmi (MSP) na prekonanie dopadov pandémie COVID, ktorý sa konal 25.1.2022 bol zameraný na umožnenie lepšieho prístupu MSP k štrukturálnym fondom, ale aj iným nástrojom financovania. Na workshope sa zúčastnili všetci partneri projektu BIOREGIO, ako aj zástupcovia inštitúcií zodpovední za konkrétne príklady opatrení. Každý partner predstavil špeciálnu tému týkajúcu sa obehového biohospodárstva, COVID a MSP, opatrenia na podporu MSP, nové osvedčené postupy (tzv. good practices) a nápady na nové regionálne projekty.

Kimmo Heponiemi z LAB University of Applied Sciences vo Fínsku prednášal o pilotnom závode v rámci obilného klastra. Carmen Frontaura z regiónu Castilla-La Mancha (Španielsko) predstavila obehové biohospodárstvo v tomto regióne. Región Stredné Macedónsko (Grécko) zastupovala Chrysanthi Kiskini, ktorá prezentovala podporné opatrenia pre MSP počas pandémie COVID-19 a príspevok zameraný na epidemiologický výskumu odpadových vôd pre komunitný monitoring COVID-19 prezentovali Thodoris Karapantsios a Maria Petala z Aristotelovej univerzity v Solúne, Grécko. Simona Carmen Litescu Filipescu z Národného inštitútu pre výskum a vývoj biologických vied v Rumunsku predstavila príklady osvedčených postupov na vyššiu valorizáciu vedľajších rastlinných produktov a Héloïse Even a Chloé Besnard z Regionálnej rady Pays de la Loire vo Francúzsku hovorili o nástrojoch financovania obehového biohospodárstva.

SPU v Nitre zastupovali Martin Mariš z Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja, ktorý pôsobí ako lokálny koordinátor projektu BIOREGIO a výskumníci Eleonóra Marišová a Jaroslav Michalko. Martin Mariš predstavil nový Program odpadového hospodárstva SR (POH) na roky 2021 – 2025 pripravený Ministerstvom životného prostredia SR – predstavil aktuálny stav odpadového hospodárstva na Slovensku a ciele a opatrenia programu na nové programové obdobie.

Slovensko má európskeho víťaza EIT Jumpstarter, keďže Jaroslav Michalko z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre získal prvé miesto v novej kategórii New European Bauhaus so start-upom BioConvert. Je zároveň spoluzakladateľom tohto start-upu. Predstavil, ako funguje start-up BioConvert a ako využíva larvy múch na premenu potravinového odpadu na živočíšnu potravu bohatú na bielkoviny. BioConvert je jedinečný projekt. V spolupráci so súkromnou spoločnosťou zaoberajúcou sa zberom a spracovaním potravinového odpadu vzniklo unikátne spojenie, ktoré umožňuje premieňať čerstvé hygienizované zvyšky potravín zo supermarketov a stravovacích zariadení na výživnú biomasu hmyzích lariev

Podrobnejšie informácie o stretnutí prináša Poľnohospodár, on-line spravodajca SPU v Nitre, v tomto článku. Ďalšie informácie sú zverejnené aj na oficiálnej webovej stránke projektu BIOREGIO.

 
Interreg Europe online seminár: 'Meeting the biowaste challenge'
 

Dňa 27.1.2022 bol na online seminári "Meeting the biowaste challenge" predstavený pilotný projekt komunitného kompostovania v meste Nitra. Projekt prezentoval Mgr. Martin Valach, PhD. z SPU v Nitre v spolupráci s Ing. Štefanom Králikom z občianskeho združenia Komunita kompostuje.

Komunitné kompostovanie v meste Nitra bolo spustené v roku 2018 ako malý komunitný projekt pre 50 domácností, ktorého finálny produkt – kompost – slúži pre zapojené domácnosti a na úpravu verejných priestorov. Projekt vypracovalo občianske združenie Komunita kompostuje. Prvý grant Nitrianskej komunitnej nadácie bol vo výške 4 000 EUR (3 000 EUR na kompostér a 1 000 EUR na propagáciu a príslušenstvo na kompostovanie). S prevádzkou kompostéra v súčasnosti nie sú spojené žiadne dodatočné náklady, keďže ju vykonávajú dobrovoľne členovia občianskeho združenia. V roku 2020 sa však podarilo získať ďalší malý grant na zorganizovanie prednášky s odborníkom a vydanie stručného návodu pre ľudí, ako správne nakladať s bioodpadom.
Dôležitým cieľom pilotného projektu bolo zoznámiť miestnu komunitu s problematikou kompostovania, najmä z hľadiska jeho výhod a vnímania (napr. predsudky o zápachu, hlodavcoch, muchách a pod.). Každá domácnosť získala návod na triedenie bioodpadu, vedro na bioodpad a kľúč, keďže kompostér je uzamykateľný.
Vďaka nízkym nákladom je potenciál na realizáciu takýchto projektov veľmi vysoký. Týmto pilotným projektom sa už inšpirovali aj iné komunity v meste Nitra. Nový projekt pre 60 domácností bezplatne vypracovalo občianske združenie. V roku 2020 sa začala spolupráca s mestom Nitra a v roku 2021 boli vytipované nové lokality pre kompostéry. Mesto zakontrahovalo a rozmiestnilo 40 nových komunitných kompostérov a pripravujú sa aj prednášky o kompostovaní ako súčasť neformálnej environmentálnej výchovy.

Zaujímavé informácie nielen o komunitnom kompostovaní v meste Nitra, ale aj o prístupe k tejto problematike v iných európskych regiónoch nájdete v tomto  špecializovanom príspevku na webovej stránke programu Interreg Europe.

Desiate stretnutie regionálnych stakeholderov

Predĺženie projektu BIOREGIO v rámci 5. výzvy programu Interreg Europe umožnilo aj naďalej rozvíjať spoluprácu so stakeholdermi. Na 10. stretnutí regionálnych stakholderov, ktoré sa konalo dňa 15. februára 2022 sa zúčastnili zástupcovia Nitrianskeho samosprávneho kraja, mesta Nitra a Ponitrianskeho sporiteľného družstva.

Prof. Marišová a Ing. Mariš informovali o aktuálne prebiehajúcich i plánovaných aktivitách na rok 2022. Na základe informácií od stakeholderov je väčšina príkladov dobrej praxe stále aktívna a mnohé z nich prešli od r. 2018, resp. 2019 dynamickým vývojom. V spolupráci s Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja a Okresným úradom v Nitre sa plánuje realizovať viacero aktivít smerujúcich k rozvoju obehového biohospodárstva v regióne. Aktualizovaný program LEADER NSK kladie v procese hodnotenia projektových žiadostí zvýšený dôraz na environmentálne hľadisko a do pripravovaného Programu odpadového hospodárstva NSK budú v súlade s cieľmi projektu BIOREGIO odporúčané viaceré návrhy z oblasti nakladania s biologickým odpadom, kompostovaním, resp. iným materiálovým a energetickým zhodnotením biologického odpadu.      

Stakeholderi projektu BIOREGIO sa stretli už jedenásťkrát

Predĺženie projektu BIOREGIO do konca roka 2022 umožnilo pokračovanie spolupráce so stakeholdermi v oblasti obehového hospodárstva v Nitrianskom kraji. Na 11. stretnutí regionálnych stakholderov, ktoré sa konalo dňa 20. júna 2022 sa okrem zástupcov Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja zúčastnili aj zástupcovia z mestského úradu v Nitre, samosprávy (obec Veľké Turovce), Ponitrianskeho sporiteľného družstva a Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi (PZO).

Prof. Marišová a Mgr. Valach informovali o aktuálne prebiehajúcich aktivitách, ale predovšetkým zhrnuli úspešnú spoluprácu v rámci projektu BIOREGIO od jeho začiatku v januári 2017 až po súčasnosť. Práve vďaka tejto spolupráci bolo možné naplniť ambiciózne ciele projektu, medzi ktoré patrili napr. príklady dobrej praxe, schválenie a implementácia Akčného plánu pre obehové biohospodárstvo v NSK, ale aj aktívna účasť na konferenciách a seminároch, či celkové zvyšovanie povedomia o obehovom biohospodárstve v nitrianskom regióne.

Na základe informácií od stakeholderov je väčšina príkladov dobrej praxe stále aktívna a mnohé z nich prešli od r. 2018, resp. 2019 dynamickým vývojom. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja aj v spolupráci s SPU v Nitre intenzívne pracuje na novom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja / Integrovanej územnej stratégii NSK do roku 2030, ktorého dôležitou súčasťou budú integrované územné investície. Práve v tejto oblasti je široká možnosť uplatnenia princípov obehového hospodárstva. Na podporu malých projektov bude aj v nasledujúcom období k dispozícii program LEADER NSK.

PZO úspešne pokračuje v separovaní a spracovaní biologicky rozložiteľného odpadu. V súčasnosti produkuje približne 10 000 t kompostu ročne. Certifikovaný kompost vysokej kvality začali v tisíckach ton odoberať a aplikovať do pôdy poľnohospodárske družstvá vo Výčapoch-Opatovciach a Jelšovciach a približne 3 000 t ročne dodávajú obciam. PZO naďalej pokračuje v skvalitňovaní procesov pri separovaní a spracovaní biologického odpadu aj formou nových investícií do infraštruktúry.

V obci Veľké Turovce je zavedený množstevný zber komunálneho odpadu, zloženie odpadu pravidelne analyzujú a naďalej vzrastá aj objem vyseparovaného biologického odpadu.

Ponitrianske sporiteľné družstvo (PSD) má rozpracovaných viacero projektov na finálne spracovanie rôznych druhov odpadov, vrátane odpadu z reštaurácií, obchodných reťazcov a pod. Do portfólia aktivít PSD patria aj možnosti aplikácie grafénu vo filtrácii odpadových vôd.