II. semester (01.07.2017 – 31.12.2017)
 
Konferencia Towards Food, Nutrition and Health Research Infrastructure
Na pôde Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre sa pod záštitou rektora SPU Dr. h. c. prof. Ing. Petra Bielika,PhD., uskutočnilo pracovné stretnutie s názvom Towards Food, Nutrition and Health Research Infrastructure, ktorého cieľom bolo zhodnotiť pripravenosť na vstup SPU v Nitre do medzinárodného konzorcia zameraného na výživu.
Na príprave workshopu spolupracovala Wageningenská univerzita (Holandsko) a Quadram Institute Bioscence (Spojené kráľovstvo). Uvedené inštitúcie zastupovala Karin Zimmermann a Paul Finglas, ktorí prezentovali poslanie a ciele konzorcia Food, Nutrition and Health Research Infrastructure (FNHRI). Odborníci z rôznych krajín a sektorov sa mohli počas konferencie oboznámiť aj s cieľmi projektu BIOREGIO.
 
 
Projekt BIOREGIO bol prezentovaný na 44. ročníku medzinárodnej výstavy Agrokomplex
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa už tradične úspešne prezentovala na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex v Nitre. Tohtoročný 44. ročník sa  konal od 17. do 20. augusta pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. SPU sa na výstave prezentovala expozíciou a  ponúkla informácie o univerzite, o akreditovaných študijných programoch jednotlivých fakúlt, priblížila činnosť Výskumného centra AgroBioTech, predstavila Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU v Kolíňanoch, zoznámila záujemcov s najnovšími učebnicami a vedeckými monografiami z Vydavateľstva SPU a prostredníctvom videoprezentácií priblížila život na univerzite.
V rámci expozície SPU bol prezentovaný aj projekt BIOREGIO a návštevníci výstavy mali možnosť získať informácie o prebiehajúcom projekte, zapojení stakeholderov, výsledkov projektu za 1. semester a plánoch na ďalšie semestre projektu.
 
 
Medzinárodná konferencia Fast-Growing Trees and Plants Growing for Energy Purposes
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre organizovala 7. a 8. septembra 2017 medzinárodnú konferenciu „Rýchlorastúce dreviny a byliny pre energetické účely“ (Fast-Growing Trees and Plants Growing for Energy Purposes).
Odborníci z domácich i zahraničných inštitúcií prezentovali predovšetkým témy z oblasti využitia biomasy ako zdroja energie. Veľký priestor bol venovaný aj otázkam politiky obnoviteľnej energie na Slovensku a v EÚ a problematike využívania obnoviteľných zdrojov energie vo vidieckych regiónoch. Účastníkom konferencie boli predstavené aj ciele a zameranie projektu BIOREGIO.   
 
 
Spolupráca a podpora podnikateľských aktivít zo strany  Nitrianskeho samosprávneho kraja
Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Odbor strategických činností v spolupráci s Nitrianskou regionálnou komorou SOPK a agentúrou SARIO zorganizoval 13. septembra 2017 workshop s názvom „Spolupráca a podpora podnikateľských aktivít zo strany  Nitrianskeho samosprávneho kraja“.
Na workshope bolo prítomných vyše 50 účastníkov prevažne z podnikateľského sektora. Účastníkmi boli aj reprezentanti štátnych inštitúcií (Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, Štatistický úrad SR), samosprávy (Mesto Nitra, Mesto Šaľa), energetiky, klastrov a univerzít. Prof. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD., prorektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, predstavila v rámci workshopu aj projekt BIOREGIO. Tento workshop bol zo strany vedúceho partnera projektu BIOREGIO uznaný ako tzv. Regional Dissemination Event.
 
 
Na SPU v Nitre sa po druhýkrát stretli riešitelia a stakeholderi projektu BIOREGIO
Na SPU v Nitre sa 5. októbra 2017 konalo druhé stretnutie regionálnych stakeholderov projektu BIOREGIO:  Modely regionálnej cirkulárnej ekonomiky a najlepšie dostupné technológie pre biologické materiály. Okrem zástupcov riešiteľského tímu SPU sa na ňom zúčastnili aj predstavitelia Nitrianskeho samosprávneho kraja,  mesta Nitra a Ponitrianskeho sporiteľného družstva.
Na stretnutí bol prezentovaný doterajší pokrok projektu BIOREGIO a zhrnutie aktivít, ktoré sa zrealizovali od prvého stretnutia v marci 2017. Členovia riešiteľského tímu i stakeholderi boli oboznámení s definíciami príkladov dobrej praxe („Good Practices“), ktoré sa budú využívať pre účely projektu BIOREGIO, ako aj s konkrétnymi príkladmi a skúsenosťami z fínskeho regiónu Päijät – Häme.
Predstavitelia mesta Nitra a Ponitrianskeho sporiteľného družstva uviedli príklady bežiacich i pripravovaných projektov, ktoré sú zamerané na cirkulárnu ekonomiku, resp. na životné prostredie všeobecne.
Zástupcovia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja predstavili možnosti zapracovania výsledkov projektu BIOREGIO do Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja NSK (PHSR) a príslušných všeobecných záväzných nariadení. Problematiku cirkulárnej ekonomiky prezentovali aj na viacerých podujatiach, napr. na stretnutí starostov obcí NSK a odbornom workshope pre podnikateľov. Nitriansky samosprávny kraj pripravuje propagačné video, ktorého súčasťou je aj informácia o realizácii projektu BIROEGIO. Cirkulárna ekonomika a problém spracovania odpadov budú aj súčasťou dvojročného Akčného plánu PHSR.
 
 
Konferencia Agrárne právo v Európskej únii
Dňa 23. novembra sa v priestoroch Kongresového centra SPU v Nitre konala konferencia "Agrárne právo v Európskej únii". V rámci vystúpení v tematicky orientovaných sekciách si účastníci mohli vypočuť prezentácie z Talianska, Poľska a Slovenska týkajúce sa napríklad pozemkových spoločenstiev, ochrany poľnohospodárskej pôdy, podnikania na pôde, ale aj pozemkových úprav. Účastníci boli informovaní aj o projektoch riešených na SPU v Nitre a na FEŠRR, a to o projekte SULANET, ktorý sa zaoberá otázkami udržateľného pôdneho manažmentu a projekte IUCLAND, ktorý rieši problematiku ochrany pôdy na medzinárodnej úrovni v spolupráci s univerzitami z európskych a ázijských krajín, ako aj o projekte BIOREGIO.
 
Druhé medzinárodné stretnutie k projektu BIOREGIO v Španielsku

V dňoch 28.–29.11.2017 sa v španielskom regióne Castilla–La Mancha uskutočnilo druhé medzinárodné stretnutie k projektu BIOREGIO. Hlavným cieľom projektového stretnutia v Španielsku bolo pokračovanie a prehlbovanie aktívnej spolupráce medzi partnermi a stakeholdermi (zainteresovanými subjektmi). Stretnutie bolo pri tejto príležitosti zamerané na biorafinérie a produkty s vysokou hodnotou. Zaujímavý  program obsahoval workshopy, prezentácie expertov, tematické semináre a prehliadky podnikov z oblasti obehového biohospodárstva. Partneri a stakeholderi sa stretli v španielskych mestách Puertollano a Toledo, aby získali prehľad o najlepších postupoch v regióne Castilla–La Mancha. Bližšie informácie o stretnutí nájdete tu.