Celoživotné vzdelávanie

Celoživotné vzdelávanie tvorí súčasť ďalšieho vzdelávania  a uskutočňuje sa prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania a učenia sa. Umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, rekvalifikovať sa alebo uspokojiť svoje záujmy. Na SPU v Nitre je celoživotné vzdelávanie zabezpečované Kanceláriou vnútorného systému zabezpečovania kvality v spolupráci s Fakultou ekonomiky a manažmentu na SPU v Nitre, ktorá zabezpečuje MBA study a Doplňujúce pedagogické štúdium.

Kancelária vnútorného systému zabezpečovania kvality  zabezpečuje prípravu, realizáciu  a propagáciu rôznych foriem vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania na pracoviskách SPU v Nitre, zabezpečuje ich koordináciu a internú evidenciu, ako aj evidenciu v IS ĎV pre MŠVVaŠ SR, vydávanie i archiváciu súvisiacich dokumentov.

 

Akreditované odborné programy a kurzy

Univerzita tretieho veku

MBA štúdium

Doplňujúce pedagogické štúdium

 

 

Kontakt:

Kancelária vnútorného systému zabezpečovania kvality (KVSZK)
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
e-mail: kvszk@uniag.sk
 
Ing. Barbora Čakovská, PhD, riaditeľka kancelárie
tel.: +421 37 641 5562
 
Margita Granátová, všeobecné informácie
tel.: +421 37 641 5516
 
Ing. Dana Klačková, finančná administrácia
tel.: +421 37 641 4892