Čestní doktori SPU v Nitre

JACQUES DIOUF

DOCTOR HONORIS CAUSA | JACQUES DIOUF

Dňa 2. marca 1995 Vedecká rada VŠP na návrh Vedeckej rady Agronomickej fakulty Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre udelila titul doctor honoris causa Dr. Jacquesovi Dioufovi, generálnemu riaditeľovi Svetovej organizácie pre poľnohospodárstvo a výživu (Food and Agriculture Organization – FAO). Bola to významná udalosť v dejinách VŠP v Nitre, pretože sa tento slávnostný akt uskutočnil prvýkrát v jej histórii.

    Jacques Diouf sa narodil 1. augusta 1938 v Saint Louis v Senegale. Univerzitné štúdiá orientované na poľnohospodárstvo absolvoval vo Francúzsku, profesionálnu prípravu si prehĺbil štúdiom manažmentu v USA. Pobytové stáže absolvoval v Thajsku, Malajzii, Indonézii, Pakistane, Indii, Brazílii, Mexiku a ďalších krajinách. V roku 1991 sa stal veľvyslancom Senegalu pri OSN v New Yorku. V 1993 roku ho zvolili za generálneho riaditeľa FAO. Mimoriadna je jeho angažovanosť a uznanie vo vedeckých kruhoch. Pôsobí vo vedeckých radách 16 vedeckých inštitúcií. Prvé väzby Jacquesa Dioufa na Slovenskú republiku sa začali rozvíjať ešte pred jeho zvolením za generálneho riaditeľa FAO. Ako predstaviteľ tejto organizácie nadviazal úzku spoluprácu s VŠP v Nitre a poveril ju zorganizovaním a zabezpečením medzinárodných konferencií a workshopov pre krajiny strednej a východnej Európy, zameraných na transformáciu ekonomík za účasti najvyšších predstaviteľov poľnohospodárskych rezortov v týchto krajinách.

JÁN HOVORKA

DOCTOR HONORIS CAUSA | JÁN HOVORKA

Vedecká rada Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre akceptovala návrh Vedeckej rady Agronomickej fakulty VŠP a prijala rozhodnutie udeliť za celoživotné vedecké a pedagogické dielo hodnosť čestného doktora poľnohospodárskych a lesníckych vied - doctor honoris causa akademikovi Jánovi Hovorkovi. Hodnosť mu bola udelená 11. apríla 1996 pri príležitosti osláv 50. výročia vzniku Agronomickej fakulty VŠP.

    Ján Hovorka sa narodil 9. februára l914 vo Zvolene. Bol jedným z prvých pedagógov na Oddelení poľnohospodárskeho inžinierstva na SVŠT v Bratislave. Prispel k jeho formovaniu zriaďovaním ústavov a neskôr aj k etablovaniu VŠPLI v Košiciach a jej Odboru poľnohospodárskeho inžinierstva. V roku 1946 sa stal jeho prvým dekanom a tento moment možno považovať za zrod Agronomickej fakulty VŠP. V roku 1949 bol poverený zriadením Vysokej školy veterinárskej v Košiciach a po jej vzniku sa stal jej prvým rektorom. Bol vedúcim Katedry parazitológie, založil Helmintologický ústav SAV, v rokoch 1953 – 1988 bol jeho riaditeľom, v roku 1964 získal titul akademika. Počas svojej aktívnej pedagogickej a vedeckej činnosti napísal akademik Hovorka 16 knižných publikácií, 6 vysokoškolských skrípt a 342 odborných článkov. Bol čestným členom 13 vedeckých spoločností a členom redakčných rád domácich a zahraničných periodík. Vychoval 70 ašpirantov a pod jeho vedením bolo spracovaných osem doktorských dizertačných prác. Zomrel 15. novembra 2001.

EMIL ŠPALDON

DOCTOR HONORIS CAUSA | EMIL ŠPALDON

Vedecká rada VŠP v Nitre udelila na návrh Vedeckej rady Agronomickej fakulty akademikovi Emilovi Špaldonovi za jeho celoživotné dielo, podiel na rozvoji fakulty a vysokej školy, za reprezentáciu v zahraničí a za výchovu vysokoškolsky vzdelaných poľnohospodárskych odborníkov čestnú vedeckú hodnosť doctor honoris causa poľnohospodárskych a lesníckych vied. Akademik Emil Špaldon prijal vedeckú hodnosť 8. mája 1996 na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady VŠP pri príležitosti 50. výročia vzniku vysokej školy.

    Akademik Emil Špaldon sa narodil 12. mája. l918 v Čadci. Študoval na ČVUT v Prahe, na Poľnohospodárskej fakulte Univerzity v Záhrebe. V rokoch 1947–1951 bol externým vedúcim Katedry rastlinnej produkcie na VŠPLI v Košiciach. V rokoch 1952–1958 vykonával funkciu dekana Agronomickej fakulty a od roku 1958 do roku 1966 pôsobil ako rektor VŠP v Nitre. Profesorom sa stal v roku 1947. Bol členom korešpondentom SAV, členom korešpondentom ČSAV, akademikom SAV a ČSAV. Jeho medzinárodné aktivity ocenila udelením čestného titulu doctor honoris causa Poľnohospodárska univerzita v Gödöllő (Maďarsko) a Univerzita poľnohospodárskych vied v Bukurešti (Rumunsko). V oblasti vedeckovýskumnej činnosti sa výrazne zaslúžil o presadzovanie biologickej koncepcie rastlinnej výroby. Počas svojej aktívnej pedagogickej a vedeckej činnosti napísal 14 knižných publikácií, vrátane dvoch monografií a dvoch učebníc. Publikoval viac ako 200 pôvodných vedeckých prác doma i v zahraničí a 23 odborných prác. Vychoval 55 ašpirantov, 10 docentov a 8  doktorov vied. Zomrel 16. septembra 2015.

EDWARD RUNGE

DOCTOR HONORIS CAUSA | EDWARD RUNGE

Profesor Edward Runge je v súčasnosti považovaný za jednu z najvýznamnejších osobností americkej poľnohospodárskej vedy a vedecké výsledky jeho práce i jeho zásluhy na budovaní prvých intenzívnych zahraničných kontaktov s našou vysokou školou ho plne kvalifikujú k udeleniu čestnej vedeckej hodnosti doctor honoris causa poľnohospodárskych a lesníckych vied. Hodnosť mu bola slávnostne udelená 8. mája 1996 na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady VŠP pri príležitosti 50. výročia vzniku VŠP.

    Edward Runge sa narodil 4. augusta 1933 v St. Peter v štáte Illinois. Univerzitný diplom M.Sc. získal na univerzitách v Illinois (1957). Okrem univerzít v USA pôsobil tiež na vysokých školách na Novom Zélande a v Indonézii. Bol prezidentom Americkej vedeckej spoločnosti pre pôdu, prezidentom Americkej agronomickej spoločnosti a bol vedeckým sekretárom poľnohospodárskej sekcie Americkej asociácie pre vyššie štúdiá. Jeho výskumná práca sa orientovala na otázky vplyvu počasia na poľnohospodársku výrobu, na otázky súvisiace s tvorbou krajiny, modelovanie rastlinnej produkcie a stratégiu poľnohospodárstva pri riešení globálnej spoločnosti. Profesor Edward Runge je reprezentantom prvej zámorskej univerzity, s ktorou Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre už v roku 1987 podpísala oficiálnu dohodu o spolupráci. Na jej základe sa uskutočnili prvé výmenné pobyty prednášateľov. Vďaka jeho pomoci sa rozšíril počet spolupracujúcich univerzít z USA o ďalšie významné inštitúcie. Veľkým prínosom bola jeho účasť pri reštrukturalizácii vzdelávacieho systému našej vysokej školy, pri ktorej sa využili jeho praktické skúsenosti z riadenia diverzifikovaného vzdelávania.

VIKTOR A. DRAGAVCEV

DOCTOR HONORIS CAUSA | VIKTOR A. DRAGAVCEV

Na základe návrhov dekanov Agronomickej fakulty a Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva rozhodla Vedecká rada SPU o udelení čestnej vedeckej hodnosti doctor honoris causa poľnohospodárskych a lesníckych vied profesorovi Dr. Viktorovi A. Dragavcevovi, riaditeľovi Výskumného ústavu rastlín N. I. Vavilova v Petrohrade. Vedecká rada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre týmto rozhodnutím ocenila zásluhy o rozvoj vzdelania a výskumu v oblasti ochrany genofondu rastlín, ako aj jeho zásluhy o rozvoj spolupráce s univerzitou v Nitre. Slávnostná promócia sa uskutočnila 2. februára 1999 v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

    Viktor A. Dragavcev sa narodil 18. októbra 1935 v Soči. Univerzitný diplom získal po štúdiu na Poľnohospodárskej univerzite v Alma Ate (1958). Pôsobil ako vedecký pracovník v Botanickej záhrade Kazašskej akadémie vied v Alma Ate. Bol vedúcim Laboratória genetiky a šľachtenia rastlín pri Výskumnom ústave cytológie a genetiky Akadémie vied ZSSR v Novosibirsku, riaditeľom Poľnohospodárskeho výskumného ústavu P. P. Lukjanenka v Krasnodare. Vykonáva funkciu riaditeľa Výskumného ústavu rastlín N. I. Vavilova v Petrohrade. Je členom celého radu významných vedeckých inštitúcií a spoločností v Rusku, vo Veľkej Británii v USA, v Nemecku a Českej republike. Profesor Dragavcev je medzinárodne uznávanou vedeckou osobnosťou v oblasti teoretického a praktického štúdia využitia genofondu rastlín a šľachtiteľského procesu. Spolupráca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre s Výskumným ústavom rastlín N. I. Vavilova v Petrohrade začala v roku 1990 a vyústila do podpísania zmluvy o spolupráci, ktorá zakotvuje mnohorozmerné aktivity.

JOHN KOZAK

DOCTOR HONORIS CAUSA | JOHN KOZAK

Vedecká rada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre navrhla udeliť profesorovi Dr. Johnovi Kozakovi čestnú vedeckú hodnosť doctor honoris causa poľnohospodárskych a lesníckych vied za významný prínos ku skvalitneniu vzdelávania a výskumu na SPU a za rozvoj spolupráce medzi pracovníkmi a študentmi oboch univerzít. Hodnosť prevzal 2. februára 1999 na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

    John Kozak sa narodil 14. septembra 1940 v Clevelande. Po ukončení štúdií na West Technical High School v Clevelande (1957) absolvoval doktorandské štúdium fyzikálnej chémie na Princetonskej univerzite v roku 1965. Je profesorom chémie na Iowa State University. Ako hosťujúci profesor pôsobil na univerzitách v Belgicku, Švajčiarsku, Juhoslávii a Japonsku. Je čestným profesorom Národnej agrárnej univerzity v Kyjeve. Bol asistentom dekana, prodekanom College of Science University of Notre Dame, dekanom Franklin College of Arts and Sciences University of Georgia a provostom Iowa State University. Vo výskume sa profesor Kozak zameriava na matematicko-fyzikálne vyjadrovanie stavov a chemických dejov. Bližšia spolupráca s našou univerzitou začala po jeho príchode na Iowskú štátnu univerzitu v Ames. Aj vďaka nemu sa uskutočnil celý rad mobilít študentov oboch univerzít, výmena akademických funkcionárov i radových pracovníkov. Zahraničné kontakty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre dostali jeho pričinením novú dimenziu. Zomrel 13. januára 2021.

MANFRED H. OLBERTZ

DOCTOR HONORIS CAUSA | MANFRED H. OLBERTZ

Za zásluhy a podiel na skvalitňovaní vzdelávania i výskumu na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva, ako aj za rozvoj spolupráce medzi pracovníkmi a študentmi oboch univerzít, na návrh Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Vedecká rada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre rozhodla udeliť profesorovi Dr. Manfredovi H. Olbertzovi čestnú vedeckú hodnosť doctor honoris causa pre vedy poľnohospodárske a lesnícke. Hodnosť prevzal 28. marca 2000 na rozšírenom zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre.

    Manfred H. Olbertz sa narodil 14. januára 1926 v Breslau. Po ukončení vysokoškolského štúdia na Univerzite v Rostocku (1950) pôsobil na Humboldtovej univerzite v Berlíne (HU). Celý jeho život bol spätý s budovaním melioračného študijného odboru, s výchovou mladých odborníkov, rozvojom melioračnej vedy a moderných technológií. Spolupráca profesora Olbertza s našou univerzitou sa začala v roku 1961, pri príprave a spracovaní prvého študijného plánu melioračného odboru Agronomickej fakulty. Neskôr pokračovala prostredníctvom realizovania výmenných praxí študentov, účasťou na vedeckých podujatiach a pod. a významne sa zintenzívnila vytvorením medzinárodného riešiteľského kolektívu pre výskum a modernizáciu nízkotlakových závlah, ktorého vedením bol prof. Olbertz poverený. Členmi tohto tímu boli pracovníci univerzít v Rostocku a Sarvaši, VŠP v Nitre a Výskumného ústavu závlah v Sarvaši, kde tento riešiteľský kolektív v roku 1984 vybudoval rozsiahly pokusný objekt. Po ukončení svojej aktívnej činnosti prispel k úspešnej transformácii odboru krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre. Zomrel 21. apríla 2002.

MIROSLAV GRZNÁR

DOCTOR HONORIS CAUSA | MIROSLAV GRZNÁR

Za celoživotné dielo navrhla Katedra ekonomiky Fakulty ekonomiky a manažmentu Vedeckej rade Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre udeliť profesorovi Ing. Miroslavovi Grznárovi, DrSc., čestnú vedeckú hodnosť doktora poľnohospodárskych a lesníckych vied. Slávnostný akt sa konal 28. marca 2000 na rozšírenom zasadnutí Vedeckej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

    Narodil sa 8. marca 1935 vo Veľkých Uherciach. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave (1958). Ako pedagóg sa orientoval na exaktné predmety, uplatňujúce kvantitatívne metódy ako prognózovanie, plánovanie, modelovanie ekonomických procesov, rozhodovanie s podporou počítačov. Vo svojej vedeckej práci sa na začiatku venoval plánovaniu výroby v poľnohospodárskych podnikoch, neskôr dlhodobému a strednodobému plánovaniu v poľnohospodárstve. Zastával funkciu prodekana pre vedu a výskum FEM SPU. Je riadnym členom Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied a aktívne spolupracuje s ďalšími vedeckými inštitúciami doma i v zahraničí. Významne sa podieľal na rozvoji FEM, jej katedier a pri obsahovom budovaní viacerých profilujúcich predmetov, ako aj pri príprave a inovácii študijných programov fakulty. Svojou prednáškovou a publikačnou činnosťou, osobitne v oblasti vysokoškolských učebníc, pôsobením v štátnicových komisiách, oponentúrou diplomových prác, výrazne prispel k rozširovaniu poznatkov a vedomostí našich študentov.

JÁN PLESNÍK

DOCTOR HONORIS CAUSA | JÁN PLESNÍK

Čestný doktorát za rozvoj zootechnickej vedy bol akademikovi Jánovi Plesníkovi udelený na návrh Agronomickej fakulty SPU. Čestnú hodnosť prevzal 15. marca 2001 na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre za výsledky vedy a výskumu ako hodnotného zdroja, z ktorého čerpá i Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, tak vo vyučovacom procese, ako aj pri rozvíjaní študijných odborov.

    Ján Plesník sa narodil v Krajnom 23. apríla 1925. Absolvoval Vysokú školu poľnohospodársku v Brne. Jeho doménou bola genetika a šľachtenie hovädzieho dobytka, výživa a fyziológia produkcie mlieka. Získal post člena korešpondenta ČSAV a SAV, stal sa profesorom špeciálnej zootechniky, doktorom vied a neskôr akademikom SAV a ČSAV. Je zahraničným členom významných európskych a svetových spoločností. Podieľal sa na formovaní organizačnej základne a štruktúry poľnohospodárskej vedy a výskumu. Výsledkom jeho osobnej angažovanosti bolo vytvorenie Československej akadémie poľnohospodárskych vied, resp. Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied po vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Je čestným doktorom vied SGGW vo Varšave. Vytvoril vedeckú školu. S profesorom Plesníkom je spojené budovanie Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre, ktorý riadil plných 32 rokov. Pod jeho vedením sa začala organizovať prehliadka filmov s problematikou poľnohospodárstva, potravinárstva a príbuzných vied, filmový festival AGROFILM.

JAN HRON

DOCTOR HONORIS CAUSA | JAN HRON

Čestný doktorát za zásluhy v ekonomických vedách, za rozvoj vzdelávania a vedy na FEM SPU a za rozvoj vzájomnej spolupráce medzi univerzitami si na návrh Fakulty ekonomiky a manažmentu prevzal prof. Ing. Jan Hron, DrSc., 15. marca 2001 na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

    Jan Hron sa narodil 17. septembra 1941. Absolvoval inžinierske štúdium na Prevádzkovo-ekonomickej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Prahe (VŠZ). Bol prodekanom pre vedu a výskum PEF VŠZ, prorektorom pre vedu a výskum VŠZ v Prahe, dekanom PEF a rektorom Českej poľnohospodárskej univerzity. Vo svojej práci sa venuje organizačným systémom poľnohospodárskych podnikov, teórii riadenia, marketingovému manažmentu, kybernetike v riadení, otázkam strategického riadenia, princípom a mechanizmom virtuálnej organizácie, organizácii agrobiznisu, vytváraniu strategických aliancií v záujme zvýšenia konkurencieschopnosti podnikov rezortu poľnohospodárstva. Je čestným doktorom Univerzity v Plymouthe, Poľnohospodárskej univerzity v Tbilisi a čestným profesorom Dnepropetrovskej štátnej poľnohospodárskej univerzity. Je členom Vedeckých rád doma aj v zahraničí, rovnako členom redakčných rád vedeckých ekonomických časopisov. Bol prezidentom Českej akadémie poľnohospodárskych vied, prezidentom Českej konferencie rektorov a ďalších inštitúcií a komisií doma a v zahraničí.

CATHERINE A. BERTINI

DOCTOR HONORIS CAUSA | CATHERINE A. BERTINI

Čestnú vedeckú hodnosť doctor honoris causa Catherine A. Bertini udelila Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre za jej osobný prínos k zmierneniu utrpenia obyvateľov Zeme, za starostlivosť o skupiny obyvateľov všetkých spoločenstiev sveta v núdzi, za jej úsilie zamerané na spravodlivosť, odstránenie biedy a chudoby vo svete. Čestný doktorát jej bol udelený 5. júna 2001 na rozšírenom zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre.

    Catherine A. Bertini sa narodila 30. marca 1950 v Syrakúzach, New York, USA. Je absolventkou Politického inštitútu Johna F. Kennedyho Harwardskej univerzity. Pred nástupom do vládnych služieb pracovala ako výkonná asistentka výboru pre podporu rodiny. Realizovala sociálnu reformu, ktorej cieľom bolo poskytnúť prípravu a vzdelanie matkám žijúcim v neúplných rodinách. Vo vláde štátu Illinois pracovala ako komisárka štátnej komisie pre udeľovanie grantov a pôžičiek študentom. Získala Cenu národnej asociácie riaditeľov WIC za výsledky v oblasti vedenia, riadenia a presadzovania programov v prospech detí a matiek. Je čestnou doktorkou Štátnej univerzity v New Yorku, McGill Univerzity v Montreale, Pine Manor College v Bostone. Je prvou ženou na poste výkonnej riaditeľky WFP od roku 1992. Bola aj predsedníčkou Spoločnej konzultačnej skupiny pre ekonomiku, ktorej členom je UNDP, UNFDPA, UNICEF, IFAF a WFP. V roku 1996 získala cenu londýnskych Times „Najvplyvnejšia žena sveta“.

JOACHIM ELTERICH

DOCTOR HONORIS CAUSA | JOACHIM ELTERICH

Za dlhoročnú spoluprácu na rozvoji SPU v Nitre v pedagogickej, vedeckej a poradenskej činnosti v oblasti rozvoja ekonomických vied, udelila Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre prof. G. Joachimovi Elterichovi, PhD., čestnú vedeckú hodnosť doctor honoris causa 6. júna 2001 na rozšírenom slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

    Joachim Elterich sa narodil 22. mája 1930 v Drážďanoch. Vysokoškolský diplom z vednej oblasti poľnohospodárstvo a ekonomika získal na Bonnskej univerzite (1956). Jeho profesijná kariéra začala vo funkcii asistenta pre výskum na Bonnskej univerzite. Pôsobil v OECD v Paríži ako predstaviteľ Nemecka v skupine pre chov hovädzieho dobytka. Je profesorom Delawarskej univerzity. Ako hosťujúci profesor pôsobil na univerzitách v Kieli, v Bonne a na SPU v Nitre. Spolupráca prof. Eltericha s našou univerzitou začala v roku 1990, keď ako hosťujúci profesor vystúpil so sériou prednášok na aktuálne ekonomické témy. Získal grant USIA na projekt prenosu ekonomických a manažérskych štúdií na SPU. V rámci neho bol zriadený Institute of Business Development and Management (IBDM), ktorý absolvovalo 120 študentov. V roku 1999 založil z vlastných prostriedkov fond na podporu zahraničných graduovaných študentov pre oblasť ekonomiky poľnohospodárstva a operačného výskumu (The G. Joachim Elterich Fellowship). Jeho cieľom je umožniť absolventom FEM SPU štúdium v USA.

KAREL VINOHRADSKÝ

DOCTOR HONORIS CAUSA | KAREL VINOHRADSKÝ

Pri príležitosti Medzinárodných vedeckých dní 2002, 16. mája, udelila Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre čestnú vedeckú hodnosť doctor honoris causa prof. Ing. Karlovi Vinohradskému, CSc., z Mendelovej poľnohospodárskej a lesníckej univerzity v Brne. Fakulta ekonomiky a manažmentu tým ocenila vzájomnú dlhoročnú spoluprácu, ako aj jeho podiel na rozvoji pedagogických a vedeckovýskumných činností SPU.

    Karel Vinohradský sa narodil 23. februára 1932 v Želetave. Študoval na Agronomickej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Brne (1954). Pre jeho pedagogickú dráhu je charakteristické vyvážené teoreticko-aplikačné poňatie pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti. Na výsledky jeho prác metodicky nadväzuje aj prvá rozsiahlejšia spolupráca prof. Vinohradského s Katedrou ekonomiky poľnohospodárstva Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. Po roku 1990 sa prof. Vinohradský venoval najmä problematike ekonomickej reformy poľnohospodárskeho sektora v ČR, formovaniu koncepcie agrárnej politiky a konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov. V roku 1990 bol menovaný za profesora v odbore ekonomika poľnohospodárstva. Prispel k rozvoju vysokoškolského vzdelávania aj svojím pôsobením v akademických funkciách ako člen vedeckých rád, komisií pre obhajoby dizertácií a menovacích konaní. Od roku 1976 bol prodekanom fakulty, na prelome rokov 1989/1990 bol zvolený za dekana PEF Mendelovej poľnohospodárskej a lesníckej univerzity (MZLU) v Brne a v rokoch 1994–2000 zastával funkciu prorektora MZLU. Pôsobil v poradných orgánoch a radách MP ČR, MŠ ČR a ČAZV.

JOZEF KOLLÁR

DOCTOR HONORIS CAUSA | JOZEF KOLLÁR

Vedenie Agronomickej fakulty SPU v Nitre navrhlo, aby RNDr. Jozefovi Kollárovi bola za jeho dlhoročnú spoluprácu a podiel na rozvoji vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti fakulty udelená čestná vedecká hodnosť doctor honoris causa. Stalo sa tak na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre 16. mája 2002.

    Jozef Kollár sa narodil 18. januára 1934 v Bošáci. Vysokoškolské vzdelanie získal na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave (1958). Od roku 1962 pôsobil v Dusle Šaľa. Založil a viedol oddelenie organickej syntézy. Výsledkom jeho takmer 30-ročnej vedeckovýskumnej činnosti sú konkrétne výrobky a výrobné technológie ocenené 27 česko-slovenskými patentmi a autorskými osvedčeniami. V roku 1994 bol J. Kollár vymenovaný za riaditeľa štátneho podniku Duslo. Bol zvolený za prezidenta Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR, vykonával funkciu prvého viceprezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, ako aj podpredsedu Rady hospodárskej a sociálnej dohody SR. Jeho spolupráca s Agronomickou fakultou SPU sa datuje od roku 1964. Podieľa sa na tradícii spoločných medzinárodných seminárov k problematike používania priemyselných hnojív a pesticídov. Je spoluzakladateľom časopisu Agrochémia, ktorý SPU vydáva v spolupráci s Duslom, a.s. Agronomická fakulta pozýva RNDr. J. Kollára na výberové prednášky o riadení podnikov v súčasných ekonomických podmienkach a na prezentáciu výrobkov Dusla Šaľa.

STANISLAV PROCHÁZKA

DOCTOR HONORIS CAUSA | STANISLAV PROCHÁZKA

Vedenie Agronomickej fakulty SPU v Nitre navrhlo, aby bola prof. Ing. Stanislavovi Procházkovi, DrSc., z Mendelovej poľnohospodárskej a lesníckej univerzity v Brne udelená čestná vedecká hodnosť doctor honoris causa za zásluhy o rozvoj vzdelávania, vedy a výskumu v oblasti biológie a fyziológie rastlín, ako aj za formovanie kultúrneho a morálneho profilu mladej generácie. Stalo sa tak na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre 27. mája 2004. FOTOGALÉRIA

    Stanislav Procházka sa narodil 25. novembra 1940 v Střílkách v Českej republike. Po stredoškolskom štúdiu absolvoval štúdium na Vysokej škole poľnohospodárskej (VŠZ) v Brne, ktoré ukončil v roku 1963 v odbore inžinier agronóm. Dva nasledujúce roky pôsobil ako vedúci fyziologického laboratória na Šľachtiteľskej stanici v Branišoviciach, odkiaľ nastúpil v roku 1965 do pedagogického zboru Mendelovej poľnohospodárskej a lesníckej univerzity (MZLU) v Brne. Na Ústave botaniky a fyziológie rastlín získal v roku 1975 hodnosť kandidáta vied a v roku 1978 sa habilitoval na docenta pre odbor fyziológia rastlín, v ktorom získal aj vedeckú hodnosť doktora vied a v roku 1985 aj titul profesora. Na MZLU pôsobil vo funkcii prodekana AF a neskôr aj vo funkcii prorektora univerzity. V rokoch 1986–1991 a 2000–2008 pôsobil vo funkcii rektora univerzity. Jeho pedagogická a vedeckovýskumná práca je orientovaná na oblasť botaniky, anatómie a fyziológie rastlín. Prof. Procházka je členom viacerých domácich a zahraničných vedeckých spoločností, redakčných rád vedeckých a odborných časopisov.

LADISLAV ŠVIHEL

DOCTOR HONORIS CAUSA | LADISLAV ŠVIHEL

Vedenie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre navrhlo udeliť akad. arch. Ing. Ladislavovi Švihelovi čestnú vedeckú hodnosť doctor honoris causa za všestrannú pomoc pri rozvoji fakulty, za aktívnu účasť v akademických orgánoch univerzity, ako aj za osobný podiel na upevňovaní národného povedomia Slovákov a podporu národnej kultúry. Stalo sa tak na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre 20. septembra 2005. FOTOGALÉRIA

    Ladislav Švihel sa narodil 1. apríla 1938 v Nitre. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a následne na Pražskej akadémii výtvarných umení v odbore umelecká architektúra. V roku 1972 sa rozhodol uplatniť svoj talent v práve vznikajúcej organizácii Agrokomplex v Nitre, ktorej obetoval celý profesionálny život. Pôsobil vo funkcii námestníka a od roku 1990 vo funkcii generálneho riaditeľa podniku Agrokomplex-Výstavníctvo. Má veľký podiel na organizovaní slovenských expozícií na svetových výstavách a je autorom viacerých architektonických riešení na týchto podujatiach. Vzácnou črtou Ladislava Švihela je spojenie profesionálnej činnosti a umeleckej činnosti, prepojenej s budovaním národného povedomia. Veľmi intenzívne sa podieľal na rozvoji novovzniknutej Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva ako externý člen kolektívu fakulty, vedúci katedry, ale aj poskytnutím študijných možností pre študentov v priestoroch Agrokomplexu, ktoré fakulta v začiatkoch svojej existencie nemala. Bol členom vedeckých rád a Správnej rady SPU, ako aj členom športových klubov pôsobiacich na SPU.

SÁNDOR MAGDA

DOCTOR HONORIS CAUSA | SÁNDOR MAGDA

Vedenie Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre navrhlo, aby bola prof. Dr. Sándorovi Magdovi, DrSc., z Vysokej školy Karola Róberta v Gyöngyösi udelená čestná vedecká hodnosť doctor honoris causa za zásluhy o rozvoj vzdelávania, vedy a výskumu v oblasti ekonomiky, manažmentu a regionálneho rozvoja na SPU a za osobný prínos pri výchove mladých vedeckých pracovníkov. Stalo sa tak na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre 20. septembra 2005. FOTOGALÉRIA

    Sándor Magda sa narodil 13. marca 1946 v obci Ludas v Maďarskej republike. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Poľnohospodárskej fakulte Univerzity v Debrecíne. Po skončení univerzity pracoval ako agronóm na poľnohospodárskom podniku a po získaní praktických skúseností prešiel v roku 1978 na Poľnohospodársku univerzitu v Gödöllő ako odborný asistent a od roku 1993 ako profesor. Na univerzite zastával funkciu vedúceho katedry, dekana a prorektora. Je zakladateľom a rektorom Vysokej školy Karola Róberta v Gyöngyösi. Prof. Sándor Magda spolupracuje s SPU a FEM od roku 1980 na úseku výchovy mladých vedeckých pracovníkov, pri organizovaní spoločných vedeckých podujatí a pri riešení spoločných výskumných projektov, zameraných na malé a stredné podnikanie. Vďaka osobnej účasti prof. Magdu sa spolupráca rozšírila na organizovanie spoločných výučbových programov hotelového manažmentu a cestovného ruchu, ako aj organizovanie spoločných vedeckých konferencií v MR a SR, najmä s účasťou mladých vedeckých a pedagogických pracovníkov.

FRANTIŠEK STŘELEČEK

DOCTOR HONORIS CAUSA | FRANTIŠEK STŘELEČEK

Vedenie Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre navrhlo, aby bola prof. Ing. Františkovi Střelečkovi CSc., z Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach udelená čestná vedecká hodnosť doctor honoris causa za dlhoročnú spoluprácu, zásluhy o rozvoj vzdelávania, vedy a výskumu na SPU v oblasti ekonometrie a štatistiky. Stalo sa tak na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre 4. mája 2006. FOTOGALÉRIA

    František Střeleček sa narodil 31. mája 1936 v Stachách, Česká republika. Vysokoškolské vzdelanie získal na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Prahe (1960). Od roku 1963 pôsobil na Poľnohospodárskej fakulte Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach. Bol prorektorom univerzity, dekanom Poľnohospodárskej fakulty a rektorom univerzity. Jeho profesijné zameranie sa týka problematiky ekonomickej štatistiky, finančného manažmentu, analýzy podnikateľskej činnosti a ekonomiky poľnohospodárstva. Pôsobil v mnohých odborných kolégiách, vedeckých radách univerzít doma aj v zahraničí, v redakčných radách odborných a vedeckých časopisov. Je členom viacerých svetových a európskych asociácií. Ako riešiteľ a spoluriešiteľ participoval na mnohých výskumných domácich a zahraničných projektoch. V rámci spolupráce od 70. rokov minulého storočia pôsobil na FEM SPU v mnohých odborných porotách, pri formovaní študijných odborov, špecializácií a viacerých odborných predmetov. Mal veľký podiel na vedeckej výchove doktorandov, na habilitačných a inauguračných konaniach pracovníkov FEM.

JÓZSEF MOLNÁR

DOCTOR HONORIS CAUSA | JÓZSEF MOLNÁR

Vedenie Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre navrhlo, aby bola prof. Dr. Józsefovi Molnárovi z Univerzity sv. Štefana v Gödöllő udelená čestná vedecká hodnosť doctor honoris causa za dlhoročnú spoluprácu, zásluhy o rozvoj vzájomnej spolupráce univerzít v oblasti vzdelávania, vedeckovýskumnej a ostatnej tvorivej činnosti a za šírenie dobrého mena SPU v zahraničí. Stalo sa tak na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre 20. júna 2007. FOTOGALÉRIA

    József Molnár sa narodil 3. októbra 1947 v Miskolci, v Maďarskej republike. Vysokoškolské štúdiá absolvoval na Fakulte poľnohospodárskych vied Univerzity poľnohospodárskych vied v Gödöllő (1970). Počas svojej profesijnej kariéry prešiel všetkými akademickými funkciami na tejto univerzite. Bol prodekanom a dekanom Fakulty ekonomických a sociálnych vied, prorektorom univerzity a rektorom Univerzity sv. Štefana v Gödöllő. Pôsobil ako člen mnohých zahraničných a domácich odborných asociácií, vedeckých a redakčných rád. Na medzinárodnej úrovni sa aktivizoval pri riešení viacerých výskumných projektov z oblasti ekonomiky a marketingu. Jeho prostredníctvom sa aktivizovali multilaterálne mobilitné projekty pre študentov, doktorandov a pedagógov. Podieľal sa na obsahovej a metodickej príprave učebných textov z odborných predmetov FEM. Je autorom mnohých významných vedeckých a odborných prác publikovaných doma a v zahraničí a vedeckých príspevkov na zahraničných vedeckých podujatiach.

KAREL POKORNÝ

DOCTOR HONORIS CAUSA | KAREL POKORNÝ

Vedenie Mechanizačnej fakulty SPU v Nitre navrhlo, aby bola prof. Ing. Karlovi Pokornému, CSc., z Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe udelená čestná vedecká hodnosť doctor honoris causa za zásluhy o rozvoj vzdelávania, vedy a výskumu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v oblasti energetiky a za osobný podiel na výchove mladých vedeckých pracovníkov. Stalo sa tak na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre 20. júna 2007. FOTOGALÉRIA

    Karel Pokorný sa narodil 1. novembra 1945 v Českej republike. Vysokoškolské štúdium ukončil na Českom vysokom učení technickom v Prahe (ČVUT). Akademickú hodnosť vysokoškolského profesora získal na SPU v Nitre v roku 2001. Profesijný život spojil s Technickou fakultou Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe (ČZU), na ktorej okrem pedagogickej činnosti pôsobil aj v akademických funkciách prodekana a dekana fakulty. V pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti sa orientoval na oblasť elektroenergetiky, obnoviteľných energetických zdrojov, automatizačnej a riadiacej techniky. Jeho spolupráca s TF SPU bola zameraná na oblasť pedagogickej činnosti, na pomoc pri rozvoji elektrotechniky. Účasťou na štátnych záverečných skúškach, dizertačných a habilitačných konaniach prispel k odbornému rastu mladých vedeckých a pedagogických pracovníkov. Oponoval mnohé vedecké a výskumné projekty pracovníkov TF SPU. Bol členom jej vedeckej a redakčnej rady. Spolupracoval pri organizovaní medzinárodných vedeckých konferencií. Karel Pokorný zomrel 25. júla 2008.

IGNÁC HOZA

DOCTOR HONORIS CAUSA | IGNÁC HOZA

Na návrh vedeckej rady Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre bola prof. Ing. Ignácovi Hozovi, CSc., rektorovi Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre 20. novembra 2008 udelená čestná hodnosť doctor honoris causa za mimoriadne aktivity v pedagogike, výskume a presadzovaní autority FBP SPU v medzinárodnom meradle. FOTOGALÉRIA

    Ignác Hoza sa narodil 30. decembra v Zlíne, v Českej republike. Absolvoval Fakultu potravinárskej a biochemickej technológie Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe (1967). Kariéru vysokoškolského pedagóga a výskumníka spojil s vysokými školami vojenského zamerania, na ktorých pôsobil vo funkciách docenta a vysokoškolského profesora. Bol rektorom Vysokej vojenskej školy pozemného vojska vo Vyškove. Neskôr pôsobil ako dekan Technologickej fakulty Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne (UTB) a rektor tejto univerzity. Jeho odborné zameranie je spojené so štúdiom lipidov, nukleových kyselín a metabolizmom, ako aj s hygienickými aspektmi stravovania príslušníkov ozbrojených síl a krízovým manažmentom. Jeho spolupráca s SPU je spojená s tvorbou učebných plánov, spoluprácou vo výskume potravín (koordinátor spoločných programov), so študijnými programami pre doktorandov a výberovými prednáškami pre študentov FBP.

RICHARD JOHN GODWIN

DOCTOR HONORIS CAUSA | RICHARD JOHN GODWIN

Vedecká rada Technickej fakulty SPU v Nitre navrhla, aby bola prof. Richardovi J. Godwinovi, PhD., FREng.C.Eng., z Cranfield University v Silsoe udelená čestná vedecká hodnosť doctor honoris causa za zásluhy o rozvoj vzdelávania, vedy a výskumu na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre v oblasti presného poľnohospodárstva a za osobný podiel na výchove mladých vedeckých pracovníkov. Stalo sa tak na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre 20. novembra 2008. FOTOGALÉRIA

    Richard J. Godwin sa narodil 20. apríla 1947 vo Veľkej Británii. Vysokoškolské štúdium absolvoval na University of Illinois v USA (1970) a doktorandské štúdium na Reading University/National College of Agricultural Engineering (1974). Okrem pedagogickej činnosti a vedeckovýskumných aktivít pôsobil prof. Godwin vo funkcii dekana fakulty, prorektora univerzity a riaditeľa výskumu na Cranfield University at Silsoe. Spolupráca s Technickou fakultou (predtým Mechanizačnou fakultou) SPU sa datuje od roku 2004, keď sa stal v rámci zahraničných programov školiteľom doktorandov TF. Svojím odborným zameraním, implementáciou metód presného poľnohospodárstva v oblasti mechaniky pôdy pri jej obrábaní, prispel k rozvoju vedeckovýskumnej činnosti v tejto oblasti aj na TF. Cennými radami sa podieľal na tvorbe metodík výskumných projektov, ktoré sa spoločne realizovali u nás a vo Veľkej Británii.

JANUSZ ŻMIJA

DOCTOR HONORIS CAUSA | JANUSZ ŻMIJA

Vedenie Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre navrhlo, aby bola prof. Dr.hab. Januszovi Żmijovi, rektorovi Poľnohospodárskej univerzity Hugona Kołłątaja v Krakove, pri príležitosti 50. výročia založenia FEM udelená čestná vedecká hodnosť doctor honoris causa za dlhoročnú spoluprácu, za zásluhy o rozvoj vzájomnej spolupráce univerzít v oblasti vzdelávania, vedeckovýskumnej a ostatnej tvorivej činnosti. Stalo sa tak na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre 15. októbra 2009. FOTOGALÉRIA

    Janusz Żmija sa narodil 6. septembra 1949 v Rudne, Poľsko. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole poľnohospodárskej v Krakove (Akademia rolnicza v Krakowie) v roku 1973. Spolupráca FEM s prof. Żmijom bola založená na jeho celoživotnej profesijnej orientácii na ekonomiku poľnohospodárstva, agropodnikanie a regionálny rozvoj. Od roku 1974 sa spoločne riešili viaceré výskumné projekty. Po roku 1990 prispel k vytvoreniu medzinárodného inžinierskeho štúdia v študijnom programe ekonomika poľnohospodárstva v anglickom jazyku pre ekonomické fakulty univerzít krajín Vyšehradskej štvorky. Intenzívne sa podieľal aj na vytvorení programu Erazmus pre mobility študentov a pedagógov, zameraných na ekonomické vzťahy, sociálne vedy a európske občianstvo. Prof. Żmija je uznávanou pedagogickou a vedeckou autoritou doma aj v medzinárodnom meradle, o čom svedčia aj jeho mnohé ocenenia, ktoré získal práve za pedagogickú a vedeckú spoluprácu.

JAROSLAV HLUŠEK

DOCTOR HONORIS CAUSA | JAROSLAV HLUŠEK

Vedecká rada Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre navrhla, aby bola prof. Ing. Jaroslavovi Hlušekovi, CSc., rektorovi Mendelovej poľnohospodárskej a lesníckej univerzity v Brne, udelená čestná vedecká hodnosť doctor honoris causa za rozvoj vzájomnej spolupráce a podporu autority SPU v Nitre na medzinárodnej úrovni. Stalo sa tak na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre 15. októbra 2009. FOTOGALÉRIA

    Jaroslav Hlušek sa narodil 6. júla 1950 v Nesvačilke, Česká republika. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Agronomickej fakulte Vysokej školy poľnohospodárskej v Brne (VŠZ). Jeho profesijné zameranie zahŕňa sféru agrochémie a výživy rastlín, čo sa stalo aj predmetom spolupráce MZLU v Brne a SPU v Nitre. Prof. Hlušek pôsobil aj ako dekan AF a rektor MZLU. Je členom mnohých vedeckých a redakčných rád doma a v zahraničí. Spolupráca univerzít sa datuje od roku 1986 ako spolupráca katedier, ktorá neskôr prerástla do širšej fakultnej aktivity. Menovaný je považovaný za významnú osobnosť súčasnej generácie, ktorá podstatnou mierou ovplyvnila dlhoročnú vedeckovýskumnú a pedagogickú spoluprácu medzi sesterskými fakultami oboch univerzít.

LÁSZLÓ VILLÁNYI

DOCTOR HONORIS CAUSA | LÁSZLÓ VILLÁNYI

Vedenie Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre navrhlo, aby bola prof. Dr. Lászlóovi Villányimu, dekanovi Fakulty ekonomiky a sociálnych vied Univerzity sv. Štefana v Gödöllő, pri príležitosti 50. výročia založenia FEM udelená čestná vedecká hodnosť doctor honoris causa za dlhoročnú spoluprácu, za zásluhy o rozvoj vzájomnej spolupráce univerzít v oblasti vzdelávania, vedeckovýskumnej a ostatnej tvorivej činnosti. Stalo sa tak na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre 15. októbra 2009. FOTOGALÉRIA

    László Villányi sa narodil 12. augusta 1946 v Szentlászló, Maďarská republika. Je absolventom Poľnohospodárskej fakulty Univerzity poľnohospodárskych vied v Gödöllő. Okrem funkcie rektora univerzity zastával aj post dekana Fakulty ekonomiky a sociálnych vied Univerzity sv. Štefana v Gödöllő. Hlavným predmetom spolupráce bolo vytvorenie medzinárodného inžinierskeho štúdia krajín Vyšehradskej štvorky v anglickom jazyku vo vzdelávacom programe ekonomika podniku. Jeho prostredníctvom sa aktivizovali multilaterálne mobilitné projekty pre študentov, doktorandov a pedagógov. Prof. Villányi sa aktívne podieľal na organizovaní medzinárodných vedeckých podujatí v rámci krajín V4, vedeckých workshopov a vydaní spoločných medzinárodných knižných publikácií. Je uznávaným odborníkom v oblasti ekonomických vied poľnohospodárstva na národnej a medzinárodnej úrovni. Je členom viacerých významných výskumných projektov, autorom mnohých vedeckých a odborných prác.

HRISTO BELOEV

DOCTOR HONORIS CAUSA | HRISTO BELOEV

Vedecká rada Technickej fakulty SPU v Nitre navrhla, aby bola prof. Ing Hristovi Beloevovi, PhD., DrSc., rektorovi Univerzity Angela Kančeva v Ruse, udelená čestná vedecká hodnosť doctor honoris causa za zásluhy o rozvoj vzdelávania, vedy a výskumu v oblasti poľnohospodárskej techniky a za osobný podiel na výchove mladých vedeckých pracovníkov. Stalo sa tak na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre 21. októbra 2011. FOTOGALÉRIA

    Hristo Beloev sa narodil 15. augusta 1958 v Pavlikeni v Bulharsku. Vysokoškolské štúdium v odbore poľnohospodárska technika ukončil na Univerzite v Ruse. Po skončení doktorandského štúdia pracoval na materskej univerzite vo funkcii vedeckého pracovníka, zástupcu vedúceho katedry, dekana fakulty (2003–2007) a od roku 2007 vykonáva funkciu rektora. Celú profesijnú kariéru vysokoškolského pedagóga a vedca spojil s Univerzitou Angela Kančeva v Ruse. Je členom mnohých domácich a zahraničných redakčných rád vedeckých a odborných časopisov, odborných komisií. Je prezidentom Dunajskej rektorskej konferencie. Vo vedeckej a výskumnej činnosti riešil mnoho domácich a zahraničných vedeckých a výskumných projektov z oblasti poľnohospodárskej techniky, z ktorých vzišlo aj viacero patentov. Tieto poznatky aktívne prenáša aj do pedagogickej práce.

MUHAMMAD HATTA RAJASA

DOCTOR HONORIS CAUSA | MUHAMMAD HATTA RAJASA

Vedecká rada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre udelila Muhammadovi Hattovi Rajasovi, koordinujúcemu ministrovi pre ekonomické záležitosti Indonézskej republiky, titul Doctor honoris causa za rozvoj bilaterálnej slovensko-indonézskej spolupráce v oblasti hospodárstva a potravinových zdrojov. Stalo sa tak na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady SPU v Nitre 12. júna 2012. FOTOGALÉRIA

Muhammad Hatta Rajasa sa narodil 18. decembra 1953 v Palembangu (Indonézia). Vysokoškolské vzdelanie v oblasti ropného inžinierstva na Technologickom Inštitúte Bandung získal v roku 1980. V roku 2000 sa stal predsedom predstavenstva ropnej spoločnosti PT Arthindo Utama Jakarta. Pôsobil ako minister pre výskum a technologický rozvoj, zároveň bol predsedom agentúry pre vyhodnocovanie a využitie technológií, predsedom Národného výskumného ústavu, zástupcom výkonného riaditeľa Výboru pre rozvoj Východnej Indonézie a predsedom Komisie pre národné letectvo a správu vzdušného priestoru. Vykonával tiež funkciu ministra dopravy. V roku 2009 bol zvolený za ministra pre koordináciu ekonomických záležitostí. V tejto funkcii pracuje doteraz. V jeho kompetencii je realizácia Vládneho programu na zvýšenie rozvoja indonézskeho ekonomického rastu v rokoch 2011–2025. Súčasťou tejto agendy je aj strategická oblasť pestovania pšeníc a rastu potravinovej dostatočnosti Indonézskej republiky, program, do ktorého je zapojená aj Slovenská republika a SPU v Nitre.

JOHAN SWINNEN

DOCTOR HONORIS CAUSA | JOHAN SWINNEN

Vedecká rada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na návrh VR Fakulty ekonomiky a manažmentu udelila titul Doctor honoris cuasa profesorovi doktorovi Johanovi Swinnenovi, profesorovi  Katolíckej univerzity v Leuvene a prezidentovi Svetovej asociácie poľnohospodárskych ekonómov za zásluhy o rozvoj vzdelávania, vedy a výskumu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v oblasti poľnohospodárskej ekonómie a za osobný podiel na rozvoji vedeckej spolupráce. Slávnostná inaugurácia sa uskutočnila 13. septembra 2012.  FOTOGALÉRIA

Prof. Swinnen sa narodil 28. septembra 1962 v Olmen v Belgicku. Je absolventom Katolíckej univerzity v Leuvene, kde v roku 1985 získal magisterský titul v oblasti poľnohospodárskych vied. V roku 1992 získal na Cornellovej univerzite v USA doktorandský titul v odbore poľnohospodárska ekonomika, o štyri roky neskôr bol inaugurovaný za profesora pre poľnohospodárske vedy. V rokoch 2003 -2005 bol hlavným ekonómom Svetovej banky, od roku 1998 do roku 2001 pôsobil ako ekonomický poradca Európskej komisie pre integráciu krajín strednej a východnej Európy do EÚ v oblasti poľnohospodárstva. Od roku 2009 je prezidentom Medzinárodnej asociácie poľnohospodárskych ekonómov. V roku 2012 bol vymenovaný za prezidenta Medzinárodnej asociácie pre ekonómov v oblasti pivovarníctva. V súčasnosti pracuje ako profesor na Katolíckej univerzite Leuven v Belgicku, kde pôsobí aj ako riaditeľ LICOSu – Centra pre inštitúcie a ekonomickú výkonnosť, ako aj v Centre pre štúdie európskych politík v Bruseli. Zaoberá sa problematikou politickej ekonómie, medzinárodných trhov a dôsledkami globalizácie pre tieto trhy a pracuje na riešení uvedených problémov pre konkrétne vlády rozvojových i rozvinutých krajín sveta. Za svoju doterajšiu výskumnú činnosť získal množstvo významných ocenení.

VLADIMIR M. BAUTIN

DOCTOR HONORIS CAUSA | VLADIMIR M. BAUTIN

Vedecká rada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre udelila titul Doctor honoris causa akademikovi Vladimirovi M. Bautinovi, rektorovi Štátnej poľnohospodárskej Timiriazevovej univerzity v Moskve, za aktívnu spoluprácu a osobný prínos k realizácii medzinárodnej spolupráce. Slávnostná inaugurácia sa uskutočnila 13. septembra 2012. FOTOGALÉRIA

Vladimír Mojsejevič Bautin sa narodil 27. mája 1948 v Novokubanske, v Krasnodarskom kraji. Vyštudoval Kubanský poľnohospodársky inštitút, odbor ekonómia a organizácia poľnohospodárskej výroby. V roku 1982 obhájil titul kandidáta vied, v roku 1992 získal titul doktor ekonomických vied, o dva roky neskôr sa habilitoval na profesora. V roku 2002 sa stal akademikom Ruskej akadémie poľnohospodárskych vied. Koncom 90. rokov pôsobil ako riaditeľ Oddelenia pre vedu a technológie na Ministerstve poľnohospodárstva Ruskej federácie, v novembri 2002 bol vymenovaný za rektora Štátnej poľnohospodárskej Timiriazevovej univerzity v Moskve a v tejto funkcii  pôsobí dodnes. Aktívne sa zaoberá otázkami modernizácie vysokoškolských inštitúcií, osobitnú pozornosť venuje rozvoju spolupráce s európskymi organizáciami a poľnohospodárskymi univerzitami. Je členom viacerých konzílií, pôsobí v Rade prezidenta Ruskej federácie pre oblasť vedy, technológií a vzdelávania, je členom kolégia Ministerstva poľnohospodárstva RF. V roku 2007 sa stal podpredsedom správnej rady Združenia poľnohospodárskych ekonómov v Rusku. Za zásluhy mu viacero zahraničných univerzít a akadémií udelilo čestný titul doctor honoris causa.

LÁSZLÓ BÁRDOS

DOCTOR HONORIS CAUSA | LÁSZLÓ BÁRDOS

Vedecká rada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre udelila titul Doctor honoris causa prof. Lászlóovi Bárdosovi, DVM, PhD., z Univerzity sv. Štefana v Gödöllő v Maďarsku, za aktívnu spoluprácu pri rozvoji univerzity a osobný prínos k realizácii medzinárodnej vedeckej spolupráce. Slávnostná inaugurácia sa uskutočnila 22. mája 2013.  FOTOGALÉRIA

 

 

 

 

.

JAN MAREČEK

DOCTOR HONORIS CAUSA | JAN MAREČEK

Vedecká rada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre udelila titul Doctor honoris causa prof. Ing. Janovi Marečkovi, DrSc.  z Mendelovej univerzity v Brne v Českej republike, za rozvoj poznania v oblasti poľnohospodárskej a environmentálnej techniky, za  medzinárodnú spoluprácu vo výskume a šírenie dobrého mena SPU v Nitre. Slávnostná inaugurácia sa uskutočnila 22. mája 2013. FOTOGALÉRIA

 

 

 

 

.

JIŘÍ BALÍK

DOCTOR HONORIS CAUSA | JIŘÍ BALÍK

Vedecká rada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre udelila titul Doctor honoris causa prof. Ing. Jiřímu Balíkovi, CSc., rektorovi Českej zemědělskej univerzity v Prahe, za významný prínos k rozvoju vedy a poznania v oblasti výživy rastlín, vzájomnej  spolupráci a presadzovaniu autority SPU v Nitre v medzinárodnom meradle. Slávnostná inaugurácia sa uskutočnila 1. júla 2014. FOTOGALÉRIA

 

 

 

.

LADISLAV ZEMAN

DOCTOR HONORIS CAUSA | LADISLAV ZEMAN

Vedecká rada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre udelila titul Doctor honoris causa prof. Ing. Ladislavovi Zemanovi, CSc., emeritnému dekanovi Agronomickej fakulty Mendelovej univerzity v Brne, nbsp]za významný prínos k rozvoju vedy a poznania v oblasti výživy zvierat, vzájomnej  spolupráci a presadzovaniu autority SPU v Nitre v medzinárodnom meradle. Slávnostná inaugurácia sa uskutočnila 1. júla 2014. FOTOGALÉRIA

 

 

 

 

.

WALTER F. LEAL

DOCTOR HONORIS CAUSA | WALTER F. LEAL

Vedecká rada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre udelila titul Doctor honoris causa prof. Dr. habil. Walterovi F. Lealovi, profesorovi na Hamburskej univerzite aplikovaných vied za významný prínos k rozvoju vedy a poznania v oblasti environmentalistiky. Slávnostná inaugurácia sa uskutočnila 4. novembra 2014. FOTOGALÉRIA

Walter F. Leal sa narodil 26. marca 1965 v Salvadore, Brazília.  Svoju kariéru začal  ako  študent  biológie na Univerzite Bahia v Brazílii. Doktorandské štúdium úspešne absolvoval na Bradfordskej univerzite vo West Yorkshire v Anglicku a pokračoval v postdoktorandskom štúdiu na Hamburskej univerzite.  Počas svojej kariéry  zastával pozíciu profesora na viacerých univerzitách v Nemecku a Anglicku. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Výskumného a transferového centra  Applications of Life Sciences v Hamburgu  a ako vedúci katedry životného prostredia na Manchester Metropolitan University, Veľká Británia. Profesor Leal je expertom v oblasti environmentálnych vied a udržateľného rozvoja so špeciálnym zreteľom na výskumné témy obnoviteľných zdrojov energií, zmeny klímy a trvalo udržateľného rozvoja v podmienkach Európy, Afriky, Latinskej Ameriky a Tichomoria.  Aktívne pôsobí ako poradca  Nemeckej medzinárodnej agentúry pre rozvoj, je riešiteľom pracovnej skupiny mechanizmu preskúmania sťažností súvisiacich s projektmi Európskej banky pre obnovu a rozvoj. Je aktívnym členom medzinárodných združení a profesionálnych spoločenstiev (ako napr. Chartered Biologist, European Biologist), členom redakčných rád významných vedeckých a odborných časopisov. Je autorom a spoluautorom približne 300  publikácií a vedeckých príspevkov zaoberajúcich sa problémami životného prostredia, udržateľného rozvoja , klimatickými zmenami a environmentálnym manažmentom.   Je nositeľom titulu čestného profesora udeleného niekoľkými zahraničnými univerzitami.

EDWARD PIERZGALSKI

DOCTOR HONORIS CAUSA | EDWARD PIERZGALSKI

Vedecká rada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre udelila titul Doctor honoris causa prof. Dr. habil. Edwardovi Pierzgalskému, profesorovi na Varšavskej poľnohospodárskej univerzite, za významný prínos k rozvoju vedy a poznania v oblasti environmentalistiky, vzájomnej spolupráce a presadzovania autority SPU v Nitre v medzinárodnom meradle. Slávnostná inaugurácia sa uskutočnila 4. novembra 2014. FOTOGALÉRIA

Eduard Pierzgalski sa narodil 15. marca 1944  v Gdyni, Poľsko. V roku 1967 absolvoval vysokoškolské štúdium na Fakulte zúrodňovania krajiny na SGGW vo Varšave, kde v roku 1976 získal r titul doktora technických vied a v roku 1990 hodnosť habilitovaného doktora poľnohospodárskych vied. V r. 2001 bol inaugurovaný za profesora poľnohospodárskych vied pre oblasť ochrany životného prostredia. Na SGGW vo Varšave aktívne pôsobil v riadiacich funkciách,  najprv ako dekan Fakulty environmentálneho inžinierstva a v období r. 1993 – 1996 ako prorektor pre vzdelávanie. V súčasnosti je vedúcim Katedry odboru životného prostredia  na SGGW a zároveň je riaditeľom Oddelenia  vodného hospodárstva na Výskumnom ústave lesného hospodárstva vo Varšave. Profesor Pierzgalski je uznávaným odborníkom v oblasti  hospodárenia s vodou na vidieku a v lesoch.  O jeho odborné expertízy a  skúsenosti z vedeckej práce je záujem nielen na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni. Je členom pracovnej skupiny riadenia horských povodí  Európskej lesníckej komisie FAO v Ríme, kde zastával  funkciu podpredsedu. Ako špecialista pre vodné hospodárstvo a ochranu pôdy pred eróziou pracoval štyri roky v Líbyi a v Iraku pri výstavbe zavlažovacích kanálov. Od r. 2002 je  členom Poľskej akadémie vied. Výstupom jeho vedeckovýskumných aktivít je celý rad publikácií, patentov, vedeckých grantov a i. Jeho pedagogické poslanie odzrkadľuje široká škála úspešných absolventov magisterského a doktorandského štúdia, ktorí ukončili štúdium pod jeho vedením.  Za svoju entuziastickú vedecko-pedagogickú prácu získal viacero významných ocenení ministerstva školstva  a vedy.

GUIDO VAN HUYLENBROECK

DOCTOR HONORIS CAUSA | GUIDO VAN HUYLENBROECK

Vedecká rada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre udelila titul Doctor honoris causa prof. dr. ir. Guidovi Van Huylenbroeckovi z  Ghent University v Belgicku za aktívnu spoluprácu pri rozvoji univerzity vo vedeckovýskumnej a vzdelávacej činnosti. Slávnostná inaugurácia sa uskutočnila 19. októbra 2016. FOTOGALÉRIA

Prof. dr. ir. Guido Van Huylenbroeck pôsobí ako akademický riaditeľ pre internacionalizáciu na Univerzite v Gente. Zaoberá sa oblasťou poľnohospodárskej, vidieckej a environmentálnej ekonomiky, pričom dôraz je kladený na oblasti spojené s poľnohospodárskymi politikami, inštitucionálnou ekonomikou a politikami rozvoja vidieka. Medzi jeho najvýznamnejšie úspechy patrí založenie spoločného Medzinárodného inžinierskeho študijného programu v oblasti rozvoja vidieka (IMRD) v rámci programu Erasmus Mundus v roku 2004. Študijný program bol na začiatku vytvorený na základe spolupráce šiestich európskych univerzít, neskôr sa spolupráca rozšírila na 14 medzinárodne uznávaných univerzít, medzi ktorými je aj SPU v Nitre. Od roku 2012 do 2015 pôsobil ako hosťujúci profesor na SPU v Nitre. V rámci výskumnej kariéry bol hlavným riešiteľom mnohých výskumných projektov, ktoré získali podporu od Flámskej alebo Belgickej výskumnej rady, ministerstva poľnohospodárstva, ako aj prostredníctvom 7. RP EÚ - v súčasnosti Horizont 2020. Opakovane pôsobil v úlohe konzultanta pre Belgické ministerstvo poľnohospodárstva v oblasti poľnohospodárskej politiky EÚ, alebo pri monitoringu belgického programu rozvoja vidieka.

WILHELMUS JOHANNES MARIA HEIJMAN

DOCTOR HONORIS CAUSA | WILHELMUS JOHANNES MARIA HEIJMAN

Vedecká rada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre udelila titul Doctor honoris causa prof. Dr. Wilhelmusovi Johannesovi Maria Heijmanovi z Wageningen University v Holandsku za aktívnu spoluprácu pri rozvoji univerzity a osobný prínos k  realizácii vedeckej spolupráce. Slávnostná inaugurácia sa uskutočnila 19. októbra 2016. FOTOGALÉRIA

 Prof. Dr. Wilhelmus Johannes Maria Heijman pôsobí ako profesor makroekonomiky a regionálnej ekonomiky Wageningenskej univerzity v Holandsku. Je odborníkom v oblasti makroekonomiky a regionálnej ekonomiky, členom viacerých redakčných rád vedeckých časopisov a šéfredaktorom vedeckého časopisu Apstract. Bol zakladajúcim a aktívnym členom výkonného výboru AGRIMBA siete, v súčasnosti je jej generálnym tajomníkom. V rámci spolupráce s FEM SPU, prispieval k internacionalizácii vzdelávacieho procesu na FEM, osobitne v rámci MBA štúdia Agribusiness and Commerce - poskytoval priebežne metodické poradenstvo pri kreovaní a akreditácii MBA štúdia, bol prednášajúcim, spolupracoval pri projektových návrhoch a realizácii viacerých medzinárodných vedeckých podujatí, tiež participoval na publikačných aktivitách fakulty. Prof. Dr. W. Heijman je prínosom v zapájaní FEM a SPU do medzinárodného akademického networkingu, perspektívne do siete KIC pre výskum a inovácie medzi Kóreou a Európskou úniou, čo môže byť osobitne významné pre Výskumné centrum AgroBioTech a Oddelenie bioekonomiky. Dôležitý je aj jeho osobný podiel a angažovať vzhľadom na členstvo a aktívny prístup Wageningen University v sieti Vyšehradskej asociácie univerzít.

WLODZIMIERZ SADY

DOCTOR HONORIS CAUSA | WLODZIMIERZ SADY

Vedecká rada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre udelila titul Doctor honoris causa prof. Dr. hab. inž. Wlodzimierzovi Sadymu, rektorovi Poľnohospodárskej univerzity v Krakove, za aktívnu spoluprácu pri rozvoji univerzity vo vedeckovýskumnej a vzdelávacej činnosti.Slávnostná inaugurácia sa uskutočnila 15. júna 2017. FOTOGALÉRIA

Narodil sa 26. 7. 1946, v Porąbke Uszewskej (kraj Malopoľska). Je absolventom Fakulty záhradníctva Poľnohospodárskej univerzity v Krakove. V roku 1987 sa habilitoval v odbore záhradníctvo a v roku 1996 získal titul profesora poľnohospodárskych vied. Hlavné vedecké záujmy prof. W. Sadyho zahŕňajú problematiku pestovania plodín, hnojenia a minerálnej výživy rastlín vrátane obohatenia obsahu stopových prvkov a zníženia kontaminácie úrody dusičnanmi a ťažkými kovmi, ako aj produkcie zeleniny s vysokou nutričnou a biologickou hodnotou. Jeho vedecké výstupy zahŕňajú viac ako 380 publikácií. Bol manažérom hlavného výskumu 32 výskumných projektov. Je nositeľom početných akademických, rezortných a štátnych vyznamenaní. Významný je prínos prof. W. Sadyho pre rozvoj akademickej a vedeckovýskumnej spolupráce medzi SPU v Nitre a PU v Krakove. V súlade s prioritami v európskom vysokoškolskom vzdelávaní a výskume podporuje zapojenie fakúlt a jednotlivých pracovísk do projektovej aj publikačnej činnosti v spolupráci s kolegami a pracoviskami SPU v Nitre. Významný je prínos prof. Włodzimerza Sadyho pre rozvoj akademickej a vedeckovýskumnej spolupráce medzi SPU v Nitre a Poľnohospodárskou univerzitou v Krakove. V súlade s prioritami v európskom vysokoškolskom vzdelávaní a výskume podporuje zapojenie fakúlt a jednotlivých pracovísk do projektovej aj publikačnej činnosti v spolupráci s kolegami a pracoviskami SPU v Nitre. Za najvýznamnejší pokrok v rozvoji obojstranných akademických vzťahov sa považuje aktívny prístup pri kreovaní medzinárodných študijných programov, vyučovaných v anglickom jazyku (International Master of Horticultural Science a Business Economics), ktoré v súlade aktuálnymi trendmi vo vzdelávaní obohacujú ponuku študijných možností a prispievajú k atraktívnosti oboch vzdelávacích inštitúcií.

IVAN KREFT

DOCTOR HONORIS CAUSA | IVAN KREFT

Vedecká rada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na návrh Vedeckej rady Fakulty biotechnológie a potravinárstva udelila titul Doctor honoris causa akademikovi prof. Dr. M.Sc. Ivanovi Kreftovi, Ph.D., z Ústavu výživy v Ľubľane, Slovinsko, za aktívnu spoluprácu pri rozvoji univerzity a osobný prínos k realizácii vedeckej spolupráce. Slávnostná inaugurácia sa uskutočnila 15. júna 2017. FOTOGALÉRIA

Akademik Ivan Kreft je uznávaným odborníkom v oblasti genetiky a fyziológie rastlín, výskumu tkanivových kultúr. Je autorom prvej slovinskej vysokoškolskej učebnice genetiky, priekopníkom elektroforetických analýz pre výskum genetického polymorfizmu. Jeho vedecký prínos spočíva v prehĺbení základného poznania v odbore genetických a fyziologických aspektov zvyšovania potravinárskej kvality plodín (pohánka, jačmeň, pšenica, kukurica, tekvica,...). Podieľal sa na vývoji a zlepšovaní metód výskumu distribúcie sekundárnych metabolitov, mikroprvkov, bielkovín, škrobu, vlákniny, ako aj ultraštrukturálnej charakteristiky semien. Ako vedúci vedeckých tímov objavil epigenetické vplyvy proteínov obsahujúcich selén v procesoch bunkového dýchania hrachu a pohánky. Je priekopníkom, propagátorom a popularizátorom pestovania pohánky a jej využitia vo výžive ľudí. S SPU spolupracuje už dlhodobo, ako zahraničný expert sa spolupodieľal aj na budovaní Výskumného centra AgroBioTech.

PAVEL TLUSTOŠ

DOCTOR HONORIS CAUSA | PAVEL TLUSTOŠ

Vedecká rada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na návrh vedenia Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov udelila titul doctor honoris causa akademikovi prof. Ing. Pavlovi Tlustošovi, CSc., z Českej zemědělskej univerzity v Prahe (ČR) za významný prínos k rozvoju vedy v oblasti agrochémie a výživy rastlín, vzájomnej spolupráci a presadzovaniu autority SPU v Nitre v medzinárodnom meradle. Slávnostná inaugurácia sa uskutočnila 23. októbra 2019. FOTOGALÉRIA

Prof. Pavel Tlustoš sa narodil v roku 1955 v Sněžnom na Morave. Je absolventom Vysokej školy chemicko-technologickej v Pardubiciach, odbor anorganická chémia. Od roku 1981 pôsobí na Českej zemědělskej univerzite v Prahe. Výrazne sa podieľal na prehlbovaní spolupráce medzi pracoviskami oboch univerzít na úrovni katedier a neskôr, ako prodekan a dekan Fakulty agrobiológie, potravinových a prírodných zdrojov ČZU, i na fakultnej úrovni. Patrí k uznávaným vedeckým a pedagogickým osobnostiam v oblasti problematiky dusíka v celom jeho cykle: hnojivo – pôda – rastlina – životné prostredie. Zaoberal sa tiež štúdiom vplyvu rizík melioračných materiálov a ich správania sa po aplikácii do pôdy, ako aj problematikou rizikových prvkov v rastlinách, remediáciou, fytoremediáciou. V súčasnosti intenzívne rieši otázky rezíduí herbicídov a predovšetkým liečiv v životnom prostredí. Výsledky práce v tejto oblasti sa za posledných desať rokov premietli aj do schválenia piatich patentov a ôsmich certifikovaných metodík. Jeho vedecké kvality sú známe doma aj zahraničí vďaka množstvu vedeckých publikácií, aktívnemu pôsobeniu v profesijných, poradných a vedeckých orgánoch a komisiách.

JÁN KIŠGECI

DOCTOR HONORIS CAUSA | JÁN KIŠGECI

Vedecká rada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na návrh vedenia Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov udelila titul doctor honoris causa akademikovi prof. Dr. Jánovi Kišgecimu z Univerzity v Novom Sade (Srbská republika) za významný prínos k rozvoju vedy v oblasti výskumu liečivých rastlín a chmeľu, za rozvoj vzájomnej spolupráce a presadzovanie autority SPU v Nitre v medzinárodnom meradle. Slávnostná inaugurácia sa uskutočnila 23. októbra 2019. FOTOGALÉRIA

Prof. Ján Kišgeci sa narodil v roku 1941 v Báčskom Petrovci, v Srbsku. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Poľnohospodárskej fakulte v Novom Sade, kde získal hodnosť magistra, doktora a neskôr profesora. Je významnou osobnosťou v oblasti rozvoja genetiky a šľachtenia chmeľu a liečivých rastlín. Svoje teoretické a vedecké poznatky realizoval vo funkcii riaditeľa Ústavu pre chmeľ, cirok a liečivé rastliny v Báčskom Petrovci, kde pôsobil šestnásť rokov. V rokoch 1989 – 1996 vykonával funkciu ministra poľnohospodárstva Pokrajinskej Výkonnej rady Vojvodiny, ministra poľnohospodárstva vo vláde Republiky Srbsko a posledné dva roky pôsobil na ministerstve poľnohospodárstva Zväzovej republikyJuhoslávia ako riaditeľ Zväzovej správy pre ochranu rastlín a zverolekárstvo.V rámci svojej vedeckej a pedagogickej práce nadviazal intenzívnu spoluprácu s českými a slovenskými  inštitúciami zameranými na výskum, pestovanie a spracovanie chmeľu, liečivých rastlín a iných poľnohospodárskych plodín. Pri príprave projektu zachovania variability poľnohospodárskych kultúr a ich druhov úzko spolupracoval s Inštitútom ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti FAPZ SPU v Nitre. Za zásluhy v oblasti zachovávania a rozvoja národného, duchovného a kultúrneho povedomia a upevňovania identity Slovákov v zahraničí bol v roku 2016 ocenený Pamätnou medailou Úradu  pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave. Je nositeľom Ceny predsedu Matice slovenskej.