Predsedníčka akademického senátu

doc. Ing. Jana LENDELOVÁ, PhD.
Ústav poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky
Technická fakulta SPU
Tel.:  +421-37-641 5777 
 

Tajomníčka akademického senátu 

PhDr. Ľubica JAMBOROVÁ, PhD.
Slovenská poľnohospodárska knižnica
Tel.:  +421-37-641 5043 
 

Podpredsedníčka akademického senátu za FAPZ SPU

prof. Ing. Marta HABÁNOVÁ, PhD.
Ústav výživy a genomiky
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Tel.:  +421-37-641 4467 
 

Podpredsedníčka akademického senátu za FBP SPU

prof. Ing. Soňa JAVOREKOVÁ, PhD.
Ústav biotechnológie
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tel.:  +421-37-641 4431 
 

Podpredsedníčka akademického senátu za FEM SPU

doc. Mgr. Ing. Danka MORAVČÍKOVÁ, PhD.
Ústav marketingu, obchodu a sociálnych štúdií
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Tel.:  +421-37-641 4692 
 

Podpredsedníčka akademického senátu za FEŠRR SPU

Ing. Ľubica RUMANOVSKÁ, PhD.
Ústav európskych politík a verejnej správy
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
Tel.:  +421-37-641 5605 
 

Podpredsedníčka akademického senátu za FZKI SPU

prof. RNDr. Alžbeta HEGEDŰSOVÁ, PhD.
Ústav záhradníctva
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Tel.:  +421-37-641 4712 
 

Podpredsedníčka akademického senátu za rektorát a celoškolské pracoviská SPU

Ing. Danica VRANIAKOVÁ
Útvar finančných zdrojov
Rektorát SPU
Tel.:  +421-37-641 5502 
 

Podpredseda akademického senátu za študentskú časť SPU

Bc. Peter Watter
študent II. ročníka II. stupňa štúdia
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
 
 

Členovia

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

prof. Ing. Marta HABÁNOVÁ, PhD.
Ústav výživy a genomiky
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Tel.:  +421-37-641 4467 
 
Bc. Daša KUBATKOVÁ
študentka I. ročníka II. stupňa štúdia
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU
E-mail: xkubatkova@uniag.sk
 
študent
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
E-mail:
 
prof. Ing. Juraj MLYNEK, CSc.
Ústav chovu zvierat
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU
Tel.:  +421-37-641 4410 
 
doc. Ing. Katarína OLŠOVSKÁ, PhD.
Ústav rastlinných a environmentálnych vied
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU
Tel.:  +421-37-641 4442 
 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 
študent
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
E-mail:
 
prof. RNDr. Zdenka GÁLOVÁ, CSc.
Ústav biotechnológie
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tel.:  +421-37-641 4596 
 
prof. Ing. Soňa JAVOREKOVÁ, PhD.
Ústav biotechnológie
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tel.:  +421-37-641 4431 
 
Ing. Melina KORČOK
študentka I. ročníka III. stupňa štúdia
Ústav potravinárstva
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tel.: +421-37-641 4608
 
doc. RNDr. Dana URMINSKÁ, CSc.
Ústav biotechnológie
Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU
Tel.:  +421-37-641 4695 
 

Fakulta ekonomiky a manažmentu

prof. Ing. Ľubica BARTOVÁ, CSc.
Ústav štatistiky, operačného výskumu a matematiky
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Tel.:  +421-37-641 4147 
 
doc. Mgr. Ing. Danka MORAVČÍKOVÁ, PhD.
Ústav marketingu, obchodu a sociálnych štúdií
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Tel.:  +421-37-641 4692 
 
doc. Ing. Artan QINETI, PhD.
Ústav hospodárskej politiky a financií
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Tel.:  +421-37-641 4591 
 
Ing. Filip TKÁČ
študent II. ročníka III. stupňa štúdia
Ústav marketingu, obchodu a sociálnych štúdií
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Tel.: +421-37-641 4751
 
Bc. Peter Watter
študent II. ročníka II. stupňa štúdia
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Ing. Laura BANDLEROVÁ
študentka I. ročníka III. stupňa štúdia
Ústav európskych politík a verejnej správy
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
Tel.: +421-37-641 5653
 
Ing. Marián KOVÁČIK, PhD.
Ústav európskych politík a verejnej správy
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
Tel.:  +421-37-641 5606 
 
Bc. Lenka KRAJMEROVÁ
študentka I. ročníka II. stupňa štúdia
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
 
doc. JUDr. Lucia PALŠOVÁ, PhD.
Ústav práva
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
Tel.:  +421-37-641 5079 
 
Dr. habil. Ing. Ľubica RUMANOVSKÁ, PhD.
Ústav európskych politík a verejnej správy
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU
Tel.:  +421-37-641 5605 
 

Technická fakulta

Simona BÁRTOVÁ
študentka III. ročníka I. stupňa štúdia
Technická fakulta SPU
 
študent
Technická fakulta SPU
E-mail:
 
doc. Ing. Jana LENDELOVÁ, PhD.
Ústav poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky
Technická fakulta SPU
Tel.:  +421-37-641 5777 
 
doc. Ing. Ondrej LUKÁČ, PhD.
Ústav elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky
Technická fakulta SPU
Tel.:  +421-37-641 4760 
 
Ing. Juraj TULÍK, PhD.
Ústav poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky
Technická fakulta SPU
Tel.:  +421-37-641 4531 
 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Ing. Denis BECHERA
študent III. ročníka III. stupňa štúdia
Ústav krajinnej architektúry
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Tel.: +421-37-641 5428
 
prof. RNDr. Alžbeta HEGEDŰSOVÁ, PhD.
Ústav záhradníctva
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Tel.:  +421-37-641 4712 
 
doc. Ing. Ľuboš MORAVČÍK, PhD.
Ústav krajinnej architektúry
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Tel.:  +421-37-641 5409 
 
študent
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
E-mail:
 
doc. Ing. Lucia TÁTOŠOVÁ, PhD.
Ústav krajinného inžinierstva
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU
Tel.:  +421-37-641 5221 
 

Rektorát SPU a celoškolské pracoviská

PhDr. Ľubica JAMBOROVÁ, PhD.
Slovenská poľnohospodárska knižnica
Tel.:  +421-37-641 5043 
 
Mgr. Vladislav VALACH
Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov
Rektorát SPU
Tel.:  +421-37-641 5545 
 
Ing. Danica VRANIAKOVÁ
Útvar finančných zdrojov
Rektorát SPU
Tel.:  +421-37-641 5502 
E-mail: danica.vraniakova@uniag.sk
 
 
Kancelária Akademického senátu
 
Študentský domov Mladosť
Štúrova 3
(miestnosť v chodbe pri správe ŠD)
 
Sekretárka Akademického senátu
 
Ing. Elena Hudáková
Útvar všeobecnej učtárne a majetku
Rektorát SPU
Tel.:  +421-37-641 5506