Členstvo v medzinárodných organizáciách

 
Jednou z hlavných priorít univerzity je rozvoj aktívnej medzinárodnej spolupráce a  integrácia SPU do uznávaných medzinárodných asociácií. V súčasnosti je SPU členom týchto medzinárodných organizácií:
 
 
 

Magna Charta UniversitatumMagna Charta Observatory of Fundamental University Values and Rights je neziskovou organizáciou založenou v roku 1988 Univerzitou v Bologni a asociáciou EUA, ktorá si stanovila za cieľ zhromažďovaie informácií, názorov a prípravu dokumentov na zachovanie a podporu fundamentálnych univerzitných hodnôt a práv zakotvených v Magna Charta Universitatum. Dokument obsahuje zásady akademickej slobody a inštitucionálnej autonómie.  Text Magna Charta Universitatum

 

FAO - Global Soil Partnership organizácia združujúca rôzne inštitúcie s cieľom udržať zdravé a úrodné pôdy pre dostatok potravín vo svete prostredníctvom budovania kapacít a výmeny skúseností, poznatkov a technológií udržateľného manažmentu prírodných zdrojov.

tl_files/download/Pictures/Zahranicie/logoVUA-final.jpg   VUA - Visegrad University Association 
 (Vyšehradská univerzitná asociácia)
Združuje 59 univerzít z 23 krajín. Úlohou asociácie je prepojiť partnerské univerzity s cieľom vytvoriť kvalitné podmienky pre vzdelávanie a výskum a iniciovať užšiu spoluprácu krajín Vyšehradskej skupiny a kooperujúcich regiónov. VUA bola založená na SPU v novembri 2011.
 
tl_files/download/Pictures/Zahranicie/clenstvo o organizaciach - loga_1/EUA logo.jpg  
EUA - European Univerity Association (Európska univerzitná asociácia)
Asociácia zastupuje desiatky významných univerzít Európy a jej členovia majú prístup k aktuálnym informáciám z akademického prostredia. EUA je oficiálnym zástupcom vysokoškolského sektora v Bolonskom  procese. EUA hrá podstatnú úlohu vo formovaní budúceho vysokoškolského vzdelávania v Európe.
 
tl_files/download/Pictures/Zahranicie/clenstvo o organizaciach - loga_1/DRC logo.jpg  
DRC – Danube Rector´s Conference (Dunajská rektorská konferencia). DRC v súčasnosti združuje viac ako 50 univerzít z 13 krajín. Za cieľ si kladie zvýšiť všeobecnú úroveň študijných výsledkov a podporu mobilít, znížiť náklady na terciálne vzdelávanie a mieru predčasného ukončenia štúdia, ako aj podporiť multilaterálnu regionálnu spoluprácu.
 
tl_files/download/Pictures/Zahranicie/clenstvo o organizaciach - loga_1/IAU logo.jpg  
IAU – International Association of Universities (Medzinárodná asociácia univerzít), založená  UNESCOM v roku 1950. Združuje vysokoškolské inštitúcie a organizácie z približne 150 krajín. Spolupracuje s rôznymi medzinárodnými, regionálnymi a národnými orgánmi činnými v oblasti vyššieho vzdelávania.
 
tl_files/download/Pictures/Zahranicie/clenstvo o organizaciach - loga_1/ICA logo.jpg  
ICA / CASEE – Association for European Life Science Universities (Asociácia európskych univerzít poľnohospodárskeho zamerania). Sieť viac ako 60 vysokých škôl so zameraním na poľnohospodárstvo, potravinárstvo, prírodné zdroje, rozvoj vidieka a životné prostredie. Cieľom asociácie je zvýšiť úspešnosť partnerských organizácií na medzinárodnom trhu a vytvoriť priaznivé prostredie pre zdieľanie skúseností a podporu spolupráce.
 
tl_files/download/Pictures/Zahranicie/clenstvo o organizaciach - loga_1/Ghera.jpg  
Konzorcium asi 400 univerzít z celého sveta, ktoré zdieľajú presvedčenie, že práve univerzity pôsobiace v oblasti poľnohospodárstva by mali hrať vedúcu úlohu v riešení problémov bezpečnosti potravín a environmentálnej udržateľnosti. Cieľom konzorcia je pomôcť inštitúciám z celého sveta realizovať rozsiahle reformy v systéme VŠ vzdelávania v poľnohospodárskych vedách.
 
tl_files/download/Pictures/Zahranicie/clenstvo o organizaciach - loga_1/logo_IFA.jpg  

Asociácia ISEKI Food (Integrating Food Science and Engineering Knowledge Into the Food Chain). K hlavným cieľom asociácie patrí zriadenie a udržiavanie siete univerzít, výskumných ústavov a spoločností zameraných na potravinársku sieť, podpora synergie medzi výskumom, vzdelávaním/výučbou a  priemyslom.  Rozvoj virtuálnej spoločnosti expertov v potravinárskej oblasti v nadväznosti na širokú verejnosť. Vytvorenie zmluvného sieťového prepojenia medzi partnermi, podpora mobility študentov a pracovníkov.

   

Medzinárodný agrárny výskumno-vývojový klaster údolia rieky Tisy Spoločným cieľom realizácie programu je medzinárodná integrácia výroby, ktorá má na zreteli bezpečné zásobovanie obyvateľstva potravinami, predovšetkým so zameraním na základné potraviny, ktoré možno vyprodukovať  v daných oblastiach.

   

ESSR (European School of Sustainability Science and Research) V súčasnosti v Európe neexistuje organizácia, ktorá by integrovaným spôsobom koordinovala úsilie v oblasti trvalo udržateľných vied v oblasti výučby a výskumu. Dalo by sa však veľa získať, ak by sa dali konsolidovať rozsiahle vedomosti, odborné znalosti a zdroje, ktoré v súčasnosti majú európske univerzity, s cieľom posilniť ich profily, činnosti a vedecké výstupy. Na základe potreby riešiť túto medzeru bola vytvorená Európska škola vedy a výskumu o udržateľnosti (ESSSR).