Dlhodobý zámer Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

 

tl_files/download/Pictures/UNIVERZITA/dokumenty/SPU grafika.jpg

Dlhodobý zámer Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v  Nitre [PDF] (ďalej Dlhodobý zámer alebo DZ SPU) je strategickým dokumentom pre aktivity a  rozvoj, ktoré sú v súlade s úlohami a poslaním univerzity na nasledujúce obdobie.

Vyjadruje postavenie a identitu SPU, definuje víziu a poslanie univerzity strategické ciele, opatrenia a nástroje na ich dosiahnutie pre jednotlivé aktivity univerzity a jej súčastí. Dotýka sa najmä aktivít univerzity v oblasti hlavného poslania - vzdelávania, vedy, výskumu a transferu poznatkov do praxe, medzinárodných vzťahov, internacionalizácie a poradenstva a aktivít plniacich tretiu úlohu univerzity ako kľúčových oblastí. Je doplnený o sociálnu starostlivosť o študentov a zamestnancov a oblasti podporujúce plnenie cieľov a úloh hlavných činností. Nemenej dôležitou oblasťou je zveľaďovanie a rozvoj vlastného majetku univerzity a jej súčastí.

Dlhodobý zámer rozvoja SPU v Nitre definuje nasledujúce strategické oblasti:

  • zabezpečenie kvality a rozvoj ľudských zdrojov,
  • internacionalizácia,
  • rozmanitosť a dostupnosť,
  • uplatniteľnosť absolventov, spoločenská úloha a imidž SPU,
  • relevantný a kvalitný výskum, vývoj a inovácie,
  • efektívne financovanie a rozvoj infraštruktúry.

 

Materiál bol schválený:

  • Akademickým senátom SPU v Nitre dňa 28.1.2022

Materiál bol prerokovaný:

  • Vedeckou radou SPU v Nitre dňa 9.12.2021
  • Správnou radou SPU v Nitre dňa 8.2.2022

 

 

 

Rada udržateľnosti SPU v Nitre