ECTS - Európsky systém transferu kreditov

Na SPU v Nitre sa realizuje flexibilný systém štúdia s kreditovým hodnotením predmetov v súlade so zásadami Európskeho systému prenosu kreditov (European Credit Transfer System - ECTS) § 62 zákona a vyhlášky MŠ SR č.614//2002 Z.z. o kreditovom systéme štúdia v znení neskorších predpisov.

SPU v Nitre ako prvá v SR zaviedla v akademickom roku 2001/2002 na všetkých svojich fakultách kreditový systém vzdelávania (ECTS), za ktorý v roku 2010­­­­ získala prestížne medzinárodné ocenenie ECTS Label, udelené Európskou komisiou, a v roku 2013  aj ocenenie Diploma Supplement Label.

Kreditový systém umožňuje študentovi voliť si tempo a miesto (univerzitu, fakultu) štúdia, a tak prispôsobiť náročnosť a úroveň štúdia jeho individuálnym schopnostiam a možnostiam, ako aj požiadavkám vzdelávacej inštitúcie.

Za absolvovanie predmetov získava študent kredity. Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je vyjadrená počtom 60 kreditov, za semester 30 kreditov.

Na riadne skončenie štúdia v bakalárskom študijnom programe pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky musí študent získať 180 kreditov a v inžinierskom študijnom programe pri štandardnej dĺžke štúdia 2 roky 120 kreditov.

Na riadne skončenie štúdia v doktorandskom študijnom programe je potrebné získať minimálne 180 kreditov, z toho v študijnej časti minimálne 60 a vo vedeckej časti minimálne 120.

Sprievodca študentov - ECTS