Čo je Erasmus+ mobilita stáž

 

Erasmus+ mobilita na stáž je obdobie, ktoré študent alebo absolvent strávi v podniku alebo v organizácii v štátoch Európskej únie s čiastočnou finančnou podporou z Európskej únie. Cieľom stáže je pomôcť jednotlivcom prispôsobiť sa požiadavkám trhu práce Európskeho spoločenstva, získať odborné a praktické zručnosti a lepšie pochopiť hospodárske a sociálne podmienky hostiteľskej krajiny v kontexte získavania pracovných skúseností.

 

Financovanie

Európska únia poskytuje študentom na mobilitu čiastočnú finančnú podporu. Celkovú výšku podpory vypočítava nástroj EÚ Mobility Tool na základe počtu mesiacov a dní pobytu študenta a mesačnej sadzby podľa cieľovej krajiny. Finančná podpora sa neposkytuje na deň cesty na zahraničnú univerzitu a na deň cesty zo zahraničnej univerzity. Finančná podpora EÚ nepokrýva všetky náklady študenta a študent si z nej môže hradiť náklady súvisiace s mobilitou ako je cestovné, ubytovanie, strava, miestna doprava, poistenie, iné.

 

Kto sa môže stať ERASMUS+ stážistom?
  • Každý študent, ktorý je v čase realizácie stáže riadne zapísaným študentom SPU v Nitre alebo
  • Každý absolvent, ktorý zrealizuje stáž do 1 roka po ukončení štúdia. 
  • Študent alebo absolvent, ktorý je občan SR, členského štátu EÚ alebo ostatných štátov, ktoré participujú v programe alebo má trvalý pobyt v SR, je bez štátnej príslušnosti alebo má štatút utečenca v SR.
  • Študent študujúci na slovenskej VŠ s trvalým pobytom mimo SR, sa nemôže zúčastniť mobility do krajiny, kde má trvalý pobyt.
 
Kontakt:
Mgr. Zuzana Kunová, č. d. 304
ERASMUS+ vysielanie študentov na štúdium a stáž, bilaterálne zmluvy Erasmus+
zuzana.kunova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5482