Čo je Erasmus+ mobilita štúdium

 
tl_files/download/dokumenty/Zahranicne Eva/mladi era.jpg
 
Erasmus+ mobilita na štúdium je absolvovanie časti štúdia v štátoch Európskej únie, pričom obdobie štúdia v zahraničí musí domáca univerzita plne uznať a nahradiť za porovnateľné obdobie štúdia na domácej univerzite. Po ukončení študijného pobytu v zahraničí musí prijímajúca univerzita vystaviť študentovi písomný doklad o absolvovaní dohodnutého štúdia spolu s výpisom dosiahnutých výsledkov štúdia.
 
 
Financovanie
Európska únia poskytuje študentom na mobilitu čiastočnú finančnú podporu. Celkovú výšku podpory vypočítava nástroj EÚ Mobility Tool na základe počtu mesiacov a dní pobytu študenta a mesačnej sadzby podľa cieľovej krajiny. Finančná podpora sa neposkytuje na deň cesty na zahraničnú univerzitu a na deň cesty zo zahraničnej univerzity. Finančná podpora EÚ nepokrýva všetky náklady študenta a študent si z nej môže hradiť náklady súvisiace s mobilitou ako je cestovné, ubytovanie, strava, miestna doprava, poistenie, iné.
 
 
Aká môže byť dĺžka ERASMUS+ študijného pobytu?
  • Minimálna dĺžka štúdia je 3 mesiace. Maximálna dĺžka štúdia je 12 mesiacov.
  • Študent môže absolvovať mobilitu počas každého stupňa štúdia, teda počas Bc., Ing. a PhD. štúdia.
  • Na každom stupni štúdia má študent nárok absolvovať 12 mesiacov. Počas všetkých 3 stupňov štúdia je to 36 mesiacov.
  • Mobilitu môžu absolvovať aj študenti, ktorí už na mobilite boli počas programu Erasmus v rokoch 2014-2021.
  • Dobu 12 mesiacov v rámci jedného stupňa štúdia môže študent absolvovať naraz, alebo si môže mesiace rozložiť na jednotlivé ročníky štúdia, alebo môže kombinovať Erasmus+ štúdium s Erasmus+ stážou.
 
Kto sa môže stať ERASMUS+ študentom?
  • Každý študent, ktorý ukončil prvý ročník bakalárskeho štúdia.
    Každý študent musí byť v čase vycestovania na mobilitu zapísaný na štúdium na SPU v Nitre.
  • Študent je občanom SR, členského štátu EÚ alebo ostatných štátov, ktoré participujú v programe alebo má trvalý pobyt v SR, je bez štátnej príslušnosti alebo má štatút utečenca v SR.
  • Študent, ktorý študuje na slovenskej vysokej škole ale má trvalý pobyt mimo SR, sa nemôže zúčastniť mobility do krajiny, v ktorej má trvalý pobyt.
 
Kontakt:
Ing. Andrea Zvalová, č. d. 304
ERASMUS+ vysielanie študentov na štúdium a stáž, bilaterálne zmluvy Erasmus+
andrea.zvalova@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5482