Erasmus+ mobility zamestnancov na výučbu a školenie

Program Erasmus+ poskytuje zamestnancom možnosť realizovať mobilitu dvoch typov.

Erasmus+ poskytuje učiteľom na vysokých školách a zamestnancom pozvaným z podnikov možnosť výučby v zahraničí. Učitelia, ale aj nepedagogickí zamestnanci vysokých škôl sa môžu tiež zúčastniť školenia v zahraničí.

 

TEACHING STAFF MOBILITY (STA) - VÝUČBA na vysokej škole – vysokoškolskí pedagogickí zamestnanci môžu prednášať na prijímajúcej vysokej škole v krajinách zapojených do programu (členské štáty EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko, Turecko, Macedónsko), ktorá má pridelenú Erasmus Chartu pre VŠ vzdelávanie (ECHE) a podpísanú interinštitucionálnu zmluvu s SPU o mobilite zamestnancov na výučbu.

Pre koho je mobilita určená: Pre pedagogických zamestnancov SPU (pracovná zmluva).

 

TRAINING STAFF MOBILITY (STT)  – ŠKOLENIE zamestnancov vysokých škôl – učitelia a ostatní nepedagogickí zamestnanci vysokých škôl môžu absolvovať stáž alebo školenie zamerané na ich profesionálny rozvoj, a to vo forme odbornej prípravy (okrem konferencií), školenia či "job shadowing" (získavania skúseností pozorovaním práce zodpovedného pracovníka) na vysokej škole, ktorá má pridelenú Erasmus Chartu pre VŠ vzdelávanie (ECHE). Medzi vysielajúcou a prijímajúcou organizáciou nie je podmienkou existencia interinštitucionálnej zmluvy.

Pre koho je mobilita určená: Pre pedagogických aj nepedagogických zamestnancov SPU (pracovná zmluva).

 

Program Erasmus+ umožňuje realizovať mobility len do krajín:

 28 členských krajín EÚ

 EZVO/EHP krajiny: Island, Nórsko, Lichtenštajnsko

kandidátske krajiny: Turecko, FYROM - Macedónsko, Srbsko