Erasmus+ mobility do a z krajín sveta mimo EÚ

Úspešný program medzinárodnej akademickej spolupráce ERASMUS+, doteraz výlučne v podobe spolupráce medzi univerzitami v krajinách Európskej únie a ďalších 5 pridružených krajinách – Islande, Nórsku, Lichtenštajnsku, Bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko (FYROM) a Turecku (tzv. „programové krajiny“) sa od akademického roku 2015/2016 rozšíril o ďalších 90 krajín sveta, v programe Európskej únie ERASMUS+ pre mobility jednotlivcov medzi programovými a partnerskými krajinami, tzv. ERASMUS+ INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY (KA107).

V rámci nového programu, ktorý sa riadi všetkými základnými všeobecnými zásadami programu ERASMUS+ v jeho európskej mobilitnej podobe, majú vysoké školy s priznanou Európskou chartou vysokoškolského vzdelávania (ECHE) v programových krajinách možnosť uchádzať sa o financovanie projektov (finančné pravidlá) so svojimi partnerskými inštitúciami z nasledovných regiónov sveta:

•Západný Balkán (nástroj predvstupovej spolupráce)

•Východné partnerstvo (nástroj európskej susedskej politiky)

•Južné Stredomorie (nástroj európskej susedskej politiky)

•Ruská federácia (nástroj európskej susedskej politiky)

•Ázia (nástroj rozvojovej spolupráce)

•Stredná Ázia (nástroj rozvojovej spolupráce)

•Latinská Amerika (nástroj rozvojovej spolupráce)

•Juhoafrická republika (nástroj rozvojovej spolupráce)

•Africké, karibské a tichomorské štáty (Európsky rozvojový fond)

•Industrializované krajiny Ameriky (nástroj partnerskej spolupráce)

•Industrializované krajiny Ázie (nástroj partnerskej spolupráce)

 

Slovenská poľnohospodárka univerzita v Nitre má dlhú tradíciu spolupráce s univerzitami v rámci EÚ ako aj s univerzitami z tretích krajín. Táto medzinárodná spolupráca je založená prevažne na spoločných výskumných úlohách ako aj na spolupráci v rámci vzdelávania.

Rovnako ako na SPU v Nitre, tak aj na jej partnerských inštitúciách naberá internacionalizácia vzdelávania a výskumu čoraz väčší medzinárodný rozmer a univerzity prijímajú čoraz viac zahraničných študentov, vymieňajú si zamestnancov na krátkodobé prednáškové pobyty, spolupracujúce na medzinárodných projektoch a zapájajú sa do medzinárodnej akademickej a výskumnej spolupráce.

Účinným nástrojom rozvoja a posilnenia internacionalizácie výskumu a vzdelávania je rozvoj a prehlbovanie doterajších partnerstiev prostredníctvom pravidelných kontaktov, ktoré umožňuje práve tento mobilitný program. Vďaka finančnej podpore aktivít tak budú vytvorené podmienky pre podporu mobilít študentov, akademických i administratívnych zamestnancov. SPU v Nitre rovnako vníma a vyzdvihuje základnú filozofiu programu spolupráce s partnerskými krajinami, spočívajúcu vo vytvorení podmienok pre otvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru mobilitným účastníkom z krajín mimo EÚ, v rozhodujúcej miere mimoeurópskeho pôvodu.