Etická komisia SPU prerokováva a posudzuje porušenia Etického kódexu zamestnancov SPU a Národného etického kódexu vedeckej integrity, ku ktorému sa SPU prihlásila Deklaráciou o upevnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku dňa 12. 10. 2021.

Zloženie Etickej komisie SPU v Nitre

Predsedkyňa:

 • Mgr. Beáta Bellérová, PhD. - Slovenská poľnohospodárska knižnica SPU v Nitre

Členovia:

 • Ing. Marián Bujna, PhD. - Ústav konštruovania a strojárskych technológií, TF SPU v Nitre
 • doc. Ing. Jana Maková, PhD. - Ústav biotechnológie, FBP SPU v Nitre
 • doc. Ing. Zdenka Kádeková, PhD. - Ústav marketingu, obchodu a sociálnych štúdií, FEM SPU v Nitre
 • doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD. - Ústav záhradníctva, FZKI SPU v Nitre
 • doc. Ing. Juraj Candrák, CSc. - Ústav výživy a genomiky, FAPZ SPU v Nitre
 • JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD. - Ústav práva, FEŠRR SPU v Nitre

Etický kódex zamestnancov SPU v Nitre

Štatút a rokovací poriadok Etickej komisie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre


Etická komisia SPU v Nitre na ochranu zvierat používaných na vedecké a vzdelávacie účely

Etická komisia SPU na ochranu zvierat posudzuje etické otázky vznikajúce pri vykonávaní postupov na zvieratách a etickú prijateľnosť postupov.

Zloženie Etickej komisie SPU v Nitre na ochranu zvierat používaných na vedecké a vzdelávacie účely

 Predseda:

 • MVDr. Rastislav Jurčík, PhD. - NPPC VÚŽV Nitra

Členovia:

 • prof. Ing. Róbert Toman, Dr. – Ústav chovu zvierat, FAPZ SPU v Nitre
 • prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. – Ústav potravinárstva, FBP SPU v Nitre
 • prof. Ing. Juraj Mlynek, PhD. - Ústav chovu zvierat, FAPZ SPU v Nitre
 • prof. Ing. Branislav Gálik, PhD. – Ústav výživy a genomiky, FAPZ SPU v Nitre
 • doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD. - Ústav chovu zvierat, FAPZ SPU v Nitre
 • MUDr. Peter Chlebo, PhD. - Ústav výživy a genomiky, FAPZ SPU v Nitre
 • prof. Ing. Svätoslav Hluchý, PhD. - Ústav chovu zvierat, FAPZ SPU v Nitre
 • Ing. Róbert Kirchner - Ústav chovu zvierat, FAPZ SPU v Nitre

Štatút Etickej komisie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na ochranu zvierat používaných na vedecké a vzdelávacie účely

Rokovací poriadok Etickej komisie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na ochranu zvierat používaných na vedecké a vzdelávacie účely