Habilitačné a inauguračné konanie

SPU v Nitre má prijaté a verejne prístupné kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a vedecko-pedagogického titulu „profesor“, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Úroveň kritérií SPU v Nitre rešpektuje a je plne v súlade so Štandardami pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

Súčasťou minimálnych kritérií pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov platných od 1.9.2022 je splnenie nasledovných podmienok:

  • Záujemca o habilitačné konanie alebo inauguračné konanie v čase podania žiadosti aktuálne vedecky a pedagogicky pôsobí v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania na vysokej škole.
  • Záujemca o habilitačné konanie alebo inauguračné konanie pedagogicky pôsobil na vysokej škole minimálne 3 roky.
  • Záujemca o inauguračné konanie na preukázanie medzinárodného uznania predkladá písomné referencie od popredných zahraničných odborníkov z aspoň troch rozličných štátov mimo Slovenskej republiky, pričom v referenciách musí byť potvrdené, že uchádzač spĺňa požiadavky na pôsobenie vo funkcii profesora v medzinárodnom kontexte.

Minimálne kritériá pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov platné od 1.9.2022

Minimálne kritériá pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov do 31.8.2022

Zverejňovanie habilitačného konania a konania na vymenovanie profesora

Vyhláška 246/2019