Habilitačné a inauguračné konanie

SPU v Nitre má prijaté a verejne prístupné kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a vedecko-pedagogického titulu „profesor“, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Úroveň kritérií SPU v Nitre rešpektuje a je plne v súlade so Štandardami pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

Od uchádzačov všetkých odborov habilitačného konania na SPU v Nitre sa od 1.9.2022 na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu docent podľa článku 6 Štandardov pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov vyžaduje:

 • vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa;
 • aktuálne vedecké a pedagogické pôsobenie v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania na vysokej škole;
 • prax a výsledky v plnení úloh v oblasti vysokoškolského vzdelávania v rozsahu, štruktúre a kvalite zodpovedajúcej medzinárodným zvyklostiam a osobitostiam v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania;
 • prax a výsledky v oblasti tvorivých činností v rozsahu, v počte, štruktúre, intenzite, miere autorského vkladu a kvalite zodpovedajúcej medzinárodným zvyklostiam a osobitostiam v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania;
 • preukázanie, že uchádzač je uznaný za vedeckú osobnosť v odborných kruhoch v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, najmä preukázanie ohlasov na publikované vedecké práce alebo umelecké výstupy alebo výkony alebo iné výstupy tvorivej činnosti v počte, štruktúre a ďalšími atribútmi zodpovedajúcimi medzinárodným zvyklostiam a osobitostiam odboru habilitačného konania a inauguračného konania.

Od uchádzačov všetkých odborov inauguračného konania na SPU v Nitre sa od 1.9.2022 na vyhodnotenie splnenia podmienok na získanie titulu profesor podľa článku 7 Štandardov pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov vyžaduje:

 • predchádzajúce získanie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „docent";
 • aktuálne vedecké a pedagogické pôsobenie v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania na vysokej škole;
 • prax a výsledky v plnení úloh v oblasti vysokoškolského vzdelávania v rozsahu, intenzite, štruktúre a kvalite zodpovedajúcej medzinárodným zvyklostiam a osobitostiam v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania;
 • prax a výsledky v oblasti tvorivých činností v rozsahu, v počte, štruktúre, intenzite, miere autorského vkladu a kvalite zodpovedajúcej medzinárodným zvyklostiam a osobitostiam v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania;
 • preukázanie, že uchádzač ovplyvnil vývin príslušného odboru habilitačného konania a inauguračného konania vytvorením vedeckej školy alebo umeleckej školy najmä tým, že vyškolil aspoň jedného úspešne ukončeného doktoranda a vedie aspoň ďalšieho doktoranda po dizertačnej skúške v študijnom odbore, ku ktorému je odbor habilitačného konania a inauguračného konania priradený;
 • preukázanie, že uchádzač v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania je uznávanou vedeckou alebo umeleckou osobnosťou, jeho vedecké práce alebo umelecké diela alebo umelecké výkony dosiahli aj medzinárodné uznanie, pričom najmä preukáže ohlasy na publikované vedecké práce alebo umelecké výstupy alebo výkony alebo iné výstupy tvorivej činnosti v počte, štruktúre a ďalšími atribútmi zodpovedajúcimi medzinárodným zvyklostiam a osobitostiam odboru habilitačného konania a inauguračného konania, pričom sa štandardne vyžadujú aj ohlasy zo zahraničia;
 • preukázanie medzinárodného uznania prostredníctvom písomných referencii od popredných zahraničných odborníkov z aspoň troch rozličných štátov mimo Slovenskej republiky, pričom v referenciách bude potvrdené, že uchádzač spĺňa požiadavky na pôsobenie vo funkcii profesora v medzinárodnom kontexte.