projektove logo hrs4r

1. Politický kontext

Európska komisia dňa 11. marca 2005 prijala Odporúčanie týkajúce sa Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov. Ide o kľúčové prvky v súčasnej európskej politike na zvýšenie atraktívnosti výskumu v členských štátoch Európskej únie. Charta a Kódex majú poskytnúť jednotlivým výskumníkom rovnaké práva a povinnosti, kdekoľvek v Európe pracujú. Prijaté dokumenty, lepšie povedané ich aplikácia, majú prispieť k založeniu skutočného európskeho pracovného trhu pre výskumníkov a májú zatraktívniť kariéru výskumníka v očiach mladej generácie.

Každý príjemca grantu H2020 sa podpisom grantovej dohody zaväzuje k dodržiavaniu článku 32, ktorý stanovuje pravidlá zamestnávania vedeckých pracovníkov a zaisťovanie kvalitných pracovných podmienok. Článok 32 grantovej dohody zaväzuje príjemcov k dodržiavaniu zásad Európskej charty pre výskumných pracovníkov a Kódexu pravidiel pre ich zamestnávanie (ďalej Charty a Kódexu). Predovšetkým kladie dôraz na pracovné podmienky, transparentný nábor na základe kvalifikácie a skúseností a vytváranie priaznivého prostredia pre kariérny rozvoj.

Za účelom formalizácie článku 32 vytvorila Európska komisia stratégiu ľudských zdrojov vo výskume. Inštitúcia, ktorá sa rozhodne stratégiu zaviesť, musí najskôr analyzovať nedostatky vo svojom fungovaní. Analýza nedostatkov (gap analysis) by mala pomôcť realisticky vyhodnotiť, aké zmeny je možné uskutočniť, a to aj s ohľadom na relevantnú národnú legislatívu. Na základe analýzy má byť vypracovaný akčný plán, ktorý by však mal byť predmetom hlbšej a sústavnej diskusie na všetkých úrovniach inštitúcie. Konkrétne ciele a návrhy na zlepšenie podmienok sú individuálne, záleží najmä na vnútornej organizácii, na činorodosti a schopnosti povereného tímu a samozrejme na vôli a počte zapojených zamestnancov.

Stratégia ľudských zdrojov pre výskumných pracovníkov podporuje výskumné inštitúcie a organizácie pri implementácii Charty a Kódexu vo svojich politikách a postupoch. Európska komisia udelí „HR Excellence in Research Award (HRS4R)“ inštitúciám, ktoré úspešne inicializujú proces implementácie zásad Charty a Kódexu do svojich politík ľudských zdrojov. Akčný plán implementácie musí vychádzať z GAP analýzy adresujúcej rozdiely aktuálneho a želaného stavu vzhľadom zásady Charty a Kódexu.

 

2. Čo sú vlastne Charta a Kódex?

Európska charta výskumných pracovníkov: súbor všeobecných zásad a podmienok, ktorý definuje úlohy, povinnosti a nároky výskumníkov, zamestnávateľov a organizácií financujúcich výskum.

Kódex správania pre nábor výskumných pracovníkov: súbor všeobecných zásad a podmienok, ktoré by mali dodržiavať zamestnávatelia pri otvorenom, transparentnom a na zásluhách založenom nábore výskumníkov.

 

3. Očakávania a ciele

Cieľom implementácie princípov Charty a Kódexu je zabezpečiť, aby povaha vzťahu medzi výskumníkmi a zamestnávateľmi prispievala k úspešnej práci pri vytváraní, prenose, zdieľaní a šírení vedomostí a technologického rozvoja a k rozvoju kariéry výskumných pracovníkov, ako aj vytvorenie jednotného pracovného trhu pre výskumníkov v rámci Európskeho výskumného priestoru a zvýšenie atraktivity európskych výskumných inštitúcií pre výskumných pracovníkov vytvorením podmienok na udržateľnejšiu a príťažlivejšiu kariéru v oblasti výskumu a vývoja.

Na druhej strane nezvýši atraktivitu inštitúcie len pre výskumných pracovníkov, ktorí hľadajú nového zamestnávateľa ale zvýši aj šance byť súčasťou projektových konzorcií. Európska Komisia taktiež avizovala, že ocenenie HRS4R bude pravdepodobne v budúcnosti podmienkou uchádzania sa o projekty H2020, najmä v časti týkajúcej sa MSCA.

Charta a Kódex sú príspevkom Európskej komisie vo forme odporúčania k cieľu -zvýšiť atraktívnosť kariéry výskumníka a zvýšiť počet žien vo výskume. Charta a Kódex sú určené členským štátom, zamestnávateľom, financujúcim organizáciám a výskumníkom samotným. Týkajú sa všetkých oblastí výskumu vo verejnom a súkromnom sektore bez ohľadu na povahu zmluvného pracovného vzťahu, právneho postavenia alebo typu organizácie. Hovoria o úlohách, povinnostiach ako aj právach výskumníkov a ich zamestnávateľov alebo organizácií financujúcich výskum. Chcú zabezpečiť, aby vzťah medzi uvedenými prispel k úspešnej tvorbe, prenosu a zdieľaniu vedomostí a rozvoju kariéry. Charta a Kódex majú zlepšiť nábor, chcú sprehľadniť procesy výberu a navrhujú rôzne kvalitatívne a kvantitatívne kritériá posudzovania výskumníkov so zameraním sa na vynikajúce výsledky v rámci rozmanitej kariérnej cesty. Rozhodujúci je nielen počet publikácií výskumníka, ale v širšom rámci hodnotiacich kritérií aj učenie, dohľad, tímová práca, prenos vedomostí, riadenie výskumu a inovácie, zapojenie sa do mobilít a medzinárodnej spolupráce a činnosti spojené s informovanosťou verejnosti o výskume.

 

Implementácia umožní:

  • viac otvoriť SPU zahraničným pracovníkom – prekladom potrebných predpisov, dokumentov, formulárov do anglického jazyka, zlepšením komunikačných schopností v angličtine u technických a administratívnych pracovníkov;
  • zjednotiť a formalizovať určité postupy – podávanie a prešetrovanie podnetov týkajúcich sa etických otázok, vybavovanie podnetov, sťažností, odvolaní, zálohovanie dát, ukladania a zdieľania dát, hodnotenie výskumných pracovníkov, nábor a výber výskumníkov, príprava potrebných interných predpisov (napr. v oblasti etických otázok, práv duševného vlastníctva a pod.)
  • podporiť kariérny rozvoj a poradenstvo a nepretržité vzdelávanie – príprava a zverejnenie kariérnych plánov, stratégií kariérneho rozvoja, schémy kariérneho poradenstva a mentoringu, manažérske školenia;
  • sprístupniť potrebné dokumenty (novým) zamestnancom a zvýšiť informovanosť pracovníkov – príprava bilingválneho uvítacieho informačného balíčka, školenia vedcov v oblasti etických otázok, v oblasti práv duševného vlastníctva;
  • zosúladiť procesy náboru a výboru výskumných pracovníkov s princípmi otvoreného, transparentného a spravodlivého náboru (angl. Open, Transparent and Merit-Based Recruitment, OTM-R) – vypracovaním politiky OTM-R, prípravou potrebných šablón, príručiek, dokumentov, školením relevantných osôb, využívaním rôznych foriem náboru;
  • analyzovať možnosti zlepšenia pracovných podmienok pre výskumníkov s osobitým dôrazom na vybrané skupiny – možnosti zlepšenia platových podmienok, uvoľnenia podmienok verejného obstarávania, zosúladenie rodiny a kariéry, prístup hendikepovaných výskumníkov, postavenie doktorandov a post-doktorandov.

 

4. Princípy charty

A. Výskumní pracovníci

Sloboda výskumu ◦ Etické zásady ◦ Profesionálna zodpovednosť ◦ Profesionálny postoj ◦ Zmluvné a právne povinnosti ◦ Zodpovednosť ◦ Správny postup vo výskume ◦ Šírenie a využívanie výsledkov ◦ Zapojenie verejnosti ◦ Vzťah s vedúcimi výskumných projektov ◦ Povinnosti spojené s kontrolou a riadením ◦ Nepretržitý profesionálny rozvoj

B. Organizácie

Uznane profesie ◦ Nediskriminácia ◦ Výskumné prostredie ◦ Pracovné podmienky ◦ Stabilita a stálosť zamestnania ◦ Financovanie a platy ◦ Rodová rovnováha ◦ Rozvoj kariéry ◦ Hodnota mobility ◦ Prístup k odbornej príprave v oblasti výskumu a k nepretržitému rozvoju ◦ Prístup k poradenstvu v oblasti kariéry ◦ Práva duševného vlastníctva ◦ Spoluautorstvo ◦ Dohľad (vedenie) ◦ Výučba ◦ Systémy hodnotenia/oceňovania ◦ Sťažnosti/odvolania ◦ Účasť v rozhodovacích orgánoch ◦ Nábor

 

5. Podmienky kódexu

Nábor ◦ Výber ◦ Transparentnosť ◦ Zmeny v chronologickom poradí v životopisoch ◦ Uznanie skúseností s mobilitou ◦ Uznanie kvalifikácií ◦ Služobný vek ◦ Vymenovanie po ukončení doktorandského štúdia (Postdoktoranské pozície)