Kalendár udalostí 24.05.2022

utorok, 24.05.2022

Téma: Vývoj teoretických prístupov k regionálnemu rozvoju a ich priemet do regionálnych politík - habilitačná prednáška poskytne stručný prehľad vybraných teórií regionálneho rozvoja, ich vývoj od exogénnych k endogénnym rozvojovým koncepciám a od sektorového k holistickému prístupu k rozvoju. Zároveň sa zameria na spôsoby akými boli tieto teoretické prístupy uplatňované v praxi, teda v konkrétnych ekonomických nástrojoch a opatreniach regionálnej politiky, tak vo všeobecnosti ako aj so zameraním na politiky uplatňované v rámci EÚ.
Prednášajúci: Ing. Katarína Melichová, PhD., Ústav regionalistiky a rozvoja vidieka FEŠRR SPU v Nitre
Dátum a čas: 24. 5. 2022, 8.30 h
Miesto: poslucháreň S-01, pavilón S, FEM SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2
Názov habilitačnej práce: Inštitúcie a rozvoj - vybrané aspekty inštitucionálneho prostredia ako faktora regionálneho a miestneho rozvoja