Kalendár udalostí 31.05.2022

utorok, 31.05.2022

V posluchárni CH sa 31. mája 2022 o 13.00 h uskutoční verejné zhromaždenie akademickej obce Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

Program

  1. Otvorenie
  2. Predstavovanie kandidátov na kandidáta na dekana FBP SPU v Nitre – kandidáti na základe vylosovaného poradia predstavia Programové tézy rozvoja FBP SPU v Nitre na obdobie rokov 2023 – 2027
  3. Diskusia k predneseným programovým tézam jednotlivých kandidátov
  4. Ukončenie verejného zhromaždenia akademickej obce FBP SPU

Zasadnutie Akademického senátu FBP SPU v Nitre a voľba kandidáta na dekana FBP SPU v Nitre na funkčné obdobie 2023 – 2027sa uskutoční bezprostredne po ukončení verejného zhromaždenia akademickej obce FBP SPU v Nitre.

Ústav krajinného inžinierstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva a Ústav regionalistiky a rozvoja vidieka Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre organizujú 31. mája 2022 o 9.00 h na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (Tr. A. Hlinku 2, zasadacia miestnosť na prízemí) podujatie Modrozelené riešenia pre obce a domácnosti, venované predstaviteľom samosprávy a ďalším záujemcom o „prírode blízke“ riešenia v oblasti zelenej a modrej infraštruktúry a alternatívne ekologické riešenia pri čistení odpadových vôd v obci a domácnosti.  

Na podujatí sa môžete inšpirovať príkladmi vhodných riešení modrej a zelenej infraštruktúry pre obce, dozviete sa o výhodách vegetačných čistiarní odpadových vôd ako prírodnej alternatívy tradičných technológií, skúsenostiach s ich prevádzkou na Slovensku a v zahraničí a možnostiach financovania takýchto riešení v období rokov 2022 - 2030.

Prednášajúci: prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.

Forma: prezenčná alebo online na meet.google.com/kkv-hsyy-hpc (pri online prihlásení, uveďte prosím svoje meno)

Účasť na podujatí je voľná.

Registrácia: v prípade záujmu potvrďte svoju účasť najneskôr do 27. 5. 2022 na e-mail: kregionalistiky@gmail.com a uveďte formu účasti (osobne / online).