Kalendár udalostí 05.12.2023

utorok, 05.12.2023

Téma: Market Locator - aplikácia na podporu cieleného marketingu a obchodu - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Peter Pastéka, produktový manažér Slovak Telekom, a.s.
Dátum a čas: 5. 12. 2023, 11.00 h
Miesto: SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, poslucháreň T
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.

Téma: Obnova historickej zelene na príklade Vojnových cintorínov I. svetovej vojny a Biskupskej záhrady v Spiškej Kapitule. Vojnové cintoríny z I. svetovej vojny sú významnou súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. Len na území Prešovského kraja ich je identifikovaných vyše 200. Vzhľadom k ich početnosti a pamiatkovým hodnotám pristúpil Pamiatkový úrad SR k ich vyhlasovaniu za Národné kultúrne pamiatky a postupnej obnove, vrátane obnovy krajinno-architektonických úprav. Biskupská záhrada v Spišskej kapitule plnila v minulosti okrasnú funkciu. Jej výraznou súčasťou boli terasovité úpravy terénu, okrasné záhony a ovocný sad. Obnova záhrady z rokov 2019-2020 priniesla súdobé architektonické riešenie záhrady so zachovaním historických architektonických súčastí. Záhrada je dnes miestom oddychu, meditácie a modlitby.
Prednášajúci: Ing. Eva Semanová, bývalá riaditeľka Krajského pamiatkového úradu Prešov. Ing. Eva Semanová je absolventkou odboru sadovnictví a krajinářství na VŠZ Brno / Lednice (dnes MENDELU). Je špecialistkou na kultúrne dedičstvo a pamiatky záhradného umenia a krajinnej architektúry. Pracovala v Stavoprojekte Prešov ako projektantka sadovníckych a krajinárskych úprav. Neskôr pôsobila vyše 30 rokov na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, aj ako riaditeľka KPÚ Prešov. Podieľala sa na príprave množstva teoretických, odborných a metodických materiálov v oblasti ochrany historickej zelene. V roku 2023 jej Pamiatkový úrad SR udelil Cenu Alžbety Güntherovej-Mayerovej za dlhoročné úsilie v oblasti ochrany pamiatkového fondu Slovenskej republiky.
Dátum a čas: 5. 12. 2023, 10.00 h
Miesto: SPU v Nitre, Ústav krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, prednáškareň TD-01
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Študentský spolok Pasteur v spolupráci s Fakultou biotechnológie a potravinárstva SPU vás pozýva na ďalší ročník súťaže vo výrobe domácich klobás, ktorý sa uskutoční 5. decembra 2023 od 16.00 h v Študentskom domove Mladosť. Súťažné tímy si vyskúšajú prípravu klobás podľa vlastných receptúr a zabojujú o víťazstvo. Návštevníci si budú môcť pochutnať na klobásach, čerstvom chlebíku a ďalších produktoch pripravených na univerzite.

Téma: Efektívna PPC kampaň - výberová prednáška
Prednášajúci: Mgr. Monika Okenková, CEO PPCMARKETING
Dátum a čas: 5. 12. 2023, 11.00 h
Miesto: SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, pavilón S, cvičebňa AS-31
Prednáška je relevantná k študijnému odboru ekonómia a manažment.