Kalendár udalostí 06.12.2023

streda, 06.12.2023

Téma: Manažment krajiny a podpora biodiverzity v praxi. Prednáška je podporená z grantu: KEGA 004SPU-4/2023 KR:EK:IN - Krajinná ekonómia pre inovatívne a udržateľné interdisciplinárne vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku.
Prednášajúci: Mgr. Katarína Veselovská, PhD., BROZ - Bratislavské regionálne ochranárske združenie
Dátum a čas: 6. 12. 2023, 11.00 - 13.00 h
Miesto: SPU v Nitre, Tulipánová ul. 7, Nitra, cvičebňa TD-01
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Hodnotenie kvality a kvantity mäsa - výberová prednáška
Prednášajúci: Ing. Martina Gondeková, PhD., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav živočíšnej výroby, Odbor systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov
Dátum a čas: 6. 12. 2023, 13.30 h
Miesto: SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, poslucháreň Z-01
Prednáška je relevantná k študijnému odboru potravinárstvo.

V zasadacej miestnosti Rektorátu SPU (Tr. A. Hlinku 2, prízemie) sa 6. decembra 2023 o 10.00 h uskutoční zasadnutie Správnej rady SPU.

Program:

1. Otvorenie

2. Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov Dlhodobého zámeru SPU v Nitre vo väzbe na rozpočet jednotlivých fakúlt:

  • Fakulta biotechnológie a potravinárstva
  • Fakulta ekonomiky a manažmentu
  • Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

3. Rôzne

Téma: Efektívnosť hnojenia vo vzťahu k rôznym spôsobom obrábania pôdy - výberová prednáška priblíži dlhodobý stacionárny pokus v kontexte obrábania, výživy a hnojenia.
Prednášajúci: Ing. Rastislav Bušo, PhD., Ing. Roman Hašana, PhD., Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav rastlinnej výroby
Dátum a čas: 6. 12. 2023, 13.30 h
Miesto: SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, poslucháreň A-02
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Pozývame vás na bežecké podujatie Mikulášsky charitatívny beh pre Olivera, ktoré sa uskutoční 6. decembra 2023 so štartom o 17.15 h v areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Tr. Andreja Hlinku 2 (pred FEM). Výťažok z akcie (štartovné je 10 eur) bude v plnej výške venovaný ako príspevok na zakúpenie špeciálneho invalidného vozíka pre zdravotne ťažko postihnutého chlapca Olivera. Aj keď ide o bežecké preteky s profesionálnym zastrešením a časomierou, podstatná je myšlienka spolupatričnosti a pomoci tým, ktorí ju potrebujú viac, ako my. Zázemie a podmienky dávajú priestor pretekaniachtivým, ale rovnako aj tým, ktorí sa chcú zúčastniť na podujatí symbolickým výkonom bez ohľadu na to, či odbehnú kompletne celé preteky. Svojou účasťou sa automaticky po úhrade štartovného stávajú darcami. Zároveň budú zapojení do pretekárskej tomboly so zaujímavými cenami od partnerov a sponzorov.Registračný link a presné propozície k pretekom: https://beh.sk/pretek/mikulassky-charitativny-beh-pre-olivera/

Téma: Workshop Cenkros 4 - nové prístupy k tvorbe rozpočtov - výberová prednáška o stavebnom softvéri CENKROS 4 je skvelou príležitosťou dozvedieť o všetkých možnostiach a využití tohto nástroja. Študenti sa budú môcť prakticky precvičiť a získať skúsenosti s tvorbou cenových ponúk. Vďaka programu CENKROS 4 budú schopní rýchlo vytvoriť cenové ponuky so skutočnými cenami materiálov a stavebných prác. Je to skvelá príležitosť rozšíriť svoje znalosti a získať praktické zručnosti v oblasti stavebného manažmentu. Absolvovanie prednášky vyžaduje základné vedomosti z prednášanej problematiky.
Prednášajúci: Ing. Miroslav Hlúbik, KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér; podpora k programu CENKROS 4
Dátum a čas: 6. 12. 2023, 10.00 h
Miesto: SPU v Nitre, Hospodárska 7, Ústav krajinného inžinierstva FZKI, cvičebňa ZM-11 (Z)
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre vás pozýva na tradičný predvianočný Punč FZKI. Pripravené sú zaujímavé prednášky, ukážky sokoliarskeho výcviku, zdobenie perníkov, swap rastliniek, predajné stánky, občerstvenie a samozrejme chutný punč.

Kedy? 6. decembra 2023 od 13.00 h

Kde? Areál FZKI, Tulipánová 7, Nitra

Téma: GIS riešenia pre samosprávy. Výberová prednáška priblíži možnosti využitia GIS pre samosprávy, zber, spracovanie a správu dát využiteľných krajmi, mestami či obcami.
Prednášajúci: Ing. Radovan Cupal, T-mapy
Dátum a čas: 6. 12. 2023, 12.00 h
Miesto: SPU v Nitre, Tulipánová 7, miestnosť TD-01
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

Téma: Práca v záhradnom centre - predpoklady a realita. Absolventka FZKI SPU v Nitre Ing. Patrícia Tátošová z firmy ProRain priblíži prácu, v ktorej sa kombinuje krajinárstvo, architektúra aj záhradníctvo.
Prednášajúci: Ing. Patrícia Tátošová, ProRain
Dátum a čas: 6. 12. 2023, 11.00 h
Miesto: SPU v Nitre, Tulipánová 7, miestnosť TD-01
Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.