Kalendár udalostí 13.12.2023

streda, 13.12.2023

Téma: Projekcia a riadenie materiálových tokov vo výrobe - výberová prednáška
Prednášajúci: Peter Hrčka, Foxconn Slovakia, spol. s r.o., výkonný riaditeľ
Dátum a čas: 13. 12. 2023 o 11.00 h
Miesto: SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, pavilón CH, poslucháreň CH
Prednáška je relevantná k študijnému odboru strojárstvo.

Téma: CAD/CAM v praxi - výberová prednáška priblíži výrobné portfólio spoločnosti Muehlbauer Automation s.r.o., využívané technológie, špecifiká výroby, výkresovú dokumentáciu, CAD vs ERP.
Prednášajúci: Ján Lundrovan, Muehlbauer Automation s.r.o., oddelenie konštrukcie
Dátum a čas: 13. 12. 2023, 8.00 h
Miesto: SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, pavilón CH, poslucháreň CH
Prednáška je relevantná k študijnému odboru strojárstvo.

V Kongresovej sále Výskumného centra AgroBiotech SPU v Nitre sa 13. 12. 2023 o 13.00 h uskutoční zasadnutie Akademického senátu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola uznesení
  4. Správa o činnosti AS SPU v Nitre za rok 2023
  5. Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre za študentskú časť AO FZKI a FAPZ
  6. Sľub nových členov AS SPU v Nitre
  7. Voľba člena CUVK za študentskú časť AO
  8. Rôzne
  9. Záver