Kalendár udalostí Jún 2022

streda, 01.06.2022

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre organizuje 16. ročník konferencie Veda mladých 2022, ktorá sa uskutoční v dňoch 1.- 3. 6. 2022 v Banskej Štiavnici. Radi privítame medzi nami našich doktorandov, ich školiteľov, ale aj ostatných kolegov bez rozdielu veku, s ktorými sa podelíme o nové vedecké poznatky. Prihlášku a informácie o dôležitých dátumoch nájdete na stránke: https://vedamladych.uniag.sk/home

V posluchárni CH sa 1. 6. 2022 o 10.00 h uskutoční zhromaždenie akademickej obce zamestnancov Technickej fakulty SPU v Nitre.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Predstavovanie kandidátov na dekana TF. Kandidáti na základe vylosovaného poradia predstavia
  3. Programové tézy rozvoja Technickej fakulty SPU v Nitre na obdobie rokov 2022 - 2026.
  4. Diskusia k predneseným programovým tézam jednotlivých kandidátov
  5. Ukončenie zhromaždenia akademickej obce.

Zasadnutie Akademického senátu Technickej fakulty SPU v Nitre a voľba kandidáta na dekana Technickej fakulty SPU v Nitre na funkčné obdobie 2022 - 2026 sa uskutoční bezprostredne po ukončení zhromaždenia akademickej obce.

sobota, 04.06.2022

Počas Víkendu otvorených parkov a záhrad 4. – 5. júna 2022 sa v areáli Botanickej záhrady SPU v Nitre nuskutoční Festival medu a regionálnych výrobkov.

Od 13. do 17. hodiny sú pre návštevníkov pripravené odborné prednášky o mede, význame včiel v poľnohospodárstve,  degustácia ochutených medov, ochutnávka medových sušienok a medového piva, výstava knižných titulov o včelárstve, tvorivé recyklačné dielne, workshopy, komentované ukážky farbenia látok, viazania kvetín, zosadzovania kvetinových nádob, prehliadky kvetinových výsadieb, liečivých rastlín, ovocných drevín... Súčasťou dvojdňového podujatia bude hudobné vystúpenie  Paper Moon Trio, módna prehliadka Sekáč je láska, cvičenie v parku, predaj regionálnych produktov a mnoho ďalších aktivít. Medzi vystavovateľmi sa okrem jednotlivých úsekov Botanickej záhrady SPU predstaví aj viacero ďalších našich pracovísk: Výskumné centrum AgroBioTech, Slovenská poľnohospodárska knižnica, Ústav záhradnej a krajinnej architektúry a Ústav krajinného inžinierstva FZKI, Centrum univerzitného športu. Nebudú chýbať regionálni výrobcovia medu a ďalších výrobkov, PROGRAM

utorok, 07.06.2022

Spoločnosť Profi Press, s. r. o., vydavateľstvo Roľníckych novín a PD Dolná Krupá pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuela Vlčana organizujú jedenásty ročník Celoslovenských dní poľa 2022, prehliadky a výstavy odrôd, ochrany a výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat, ktorá sa uskutoční 7. – 8. júna 2022 na pozemkoch PD Dolná Krupá. Medzi spoluorganizátormi je už tradične aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ktorá sa bude prezentovať v stane na hlavnej výstavnej ploche.

Na návštevníkov čaká prehliadka poľných pokusov na 612 odrodových políčkach a 245 políčkach s variantami ochrany a výživy, výstava hospodárskych zvierat, spoločné aj individuálne predvádzanie techniky,  prezentácia a predaj slovenských regionálnych potravín či prezentácie odborných stredných škôl s poľnohospodárskym zameraním. Ani tento rok nebude chýbať súťaž v orbe konským záprahom, ukážky prác historickej techniky (odborný garant: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc., Ústav poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky, Technická fakulta SPU). Súčasťou programu bude aj odborný seminár Technológie pásového obrábania pôdy (Strip-Till), zameraný na zakladanie porastu, hnojenie a agrotechnické, ekonomické a envorinmentálne dopady (odborný garant prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. a doc. Ing. Miroslav Macák, PhD., Ústav poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky, Technická fakulta SPU).

Dopravu autobusom pre zamestnancov a študentov SPU na pozemky PD Dolná Krupá zabezpečí univerzita (viac informácií v obežníku). POZVÁNKA A PROGRAM

piatok, 10.06.2022

Ústav záhradníctva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre vás pozýva na 13. ročník celoslovenskej verejnej prehliadky súťažných vín „VÍNO SPU 2022“, ktorá sa uskutoční 10. júna 2022 v priestoroch pod Aulou SPU a v posluchárni A-02.

PROGRAM

14.00 – 14.15 h Otvorenie (poslucháreň A-02)

14.15 – 15.00 h Sledovanie klimatických prvkov v mikroklíme vinohradu za účelom využitia v praxi - workshop pod vedením Ing. Milana Chudého, vinohradníka a vinára, spol. Víno Chudý, Vinohrady nad Váhom (poslucháreň A-02)

15.00 – 15.15 h - Diskusia (poslucháreň A-02)

15.15 – 15.45 h - Odovzdávanie ocenení a predstavenie víťazných vín zástupcami výrobcov (poslucháreň A-02):

  • Cena REKTORKY SPU NITRA za šampióna v kategórii I – biele suché vína
  • Cena DEKANA FZKI SPU NITRA za najvyššie hodnotené víno vyrobené z hrozna zo slovenského novošľachtenca
  • Šampióni VÍNO SPU NITRA v kategórii II, III, IV
  • Víťaz kategórie V

Od 15.45 h - Prezentácia súťažných vín verejnosti spojená s verejnou degustáciou (priestory pod Aulou SPU). Vstupné pre návštevníkov verejnej degustácie je 5 €. Cena zahŕňa pohár, taštičku, katalóg a degustáciu súťažných vzoriek.

PROGRAM (.pdf)

ŠTATÚT (.pdf)

utorok, 14.06.2022

Téma: Future Perspectives of Animal Breeding in EU - výberová prednáška
Prednášajúci: Andrea Rosati, generálny tajomník EAAP. EAAP je najvýznamnejšia európska asociácia, ktorá združuje vedcov, odborníkov, akademickú sféru a priemysel v oblasti vied o živočíšnej výrobe. Je to unikátna príležitosť dozvedieť sa viac o možnostiach zapojiť sa do aktivít EAAP. SPU v Nitre je od roku 2021 oficiálnym reprezentantom Slovenska pri EAAP.
Dátum a čas: 14. 6. 2022, 13.00 h
Miesto: SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, poslucháreň AZ-01
Prednáška je relevantná k študijnému odboru biológia, biotechnológie, ekologické a environmentálne vedy, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, ekonómia a manažment, potravinárstvo.

štvrtok, 16.06.2022

Ústav práva Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja na SPU v Nitre v spolupráci s Asociáciou agrárnych a environmentálnych právnikov a Európskou radou pre vidiecke právo CEDR organizujú  medzinárodnú vedeckú konferenciu Implementácia Spoločnej poľnohospodárskej politiky v predchádzajúcom programovacom období a pripravenosť na programovacie obdobie 2023 - 2027. Vedecká časť podujatia sa uskutoční 16. júna 2022 v zasadačke pod aulou, od 9.00 h. Na konferencii vystúpia odborníci z univerzít a vedeckých inštitúcií z Rakúska, Francúzska, Slovinska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Talianska a Slovenska. Všetci záujemcovia o danú tému sú na konferencii srdečne vítaní!

PROGRAM

utorok, 21.06.2022

V prednáškovej miestnosti S sa 21. júna 2022 o 13:00 h uskutoční zasadnutie Akademickej obce Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, na ktorom sa predstavia jednotliví kandidáti na dekana FEM SPU v Nitre. Bezprostredne po ukončení zasadnutia AO FEM SPU v Nitre sa uskutoční zasadnutie AS FEM SPU, ktorého jediným hlavným bodom bude voľba kandidáta na dekana FEM SPU v Nitre.

streda, 22.06.2022

V posluchárni S-01 (pavilón S) sa 22. - 23. júna 2022 uskutoční celoslovenské stretnutie koordinátorov programu Erasmus+, ktoré je príležitosťou na zdieľanie skúseností z realizácie a administrovania programu Erasmus+ v rámci vysokoškolského vzdelávania. Podujatie organizačne zastrešila Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov SPU.

sobota, 25.06.2022

Folklórny súbor ZOBOR oslavuje 66. výročie svojho založenia. Slávnostný program sa uskutoční 25. júna 2022 o 17.00 h v Divadle Andreja Bagara v Nitre.