O Kancelárii projektových a transferových činností

Kancelária projektových a transferových činností (KPTČ) je od roku 2019 pracoviskom v priamej pôsobnosti rektorky SPU v Nitre, ktorého úlohou je koordinovať, metodicky usmerňovať a administratívne podporovať prípravu, realizáciu a implementáciu univerzitných projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom operačných programov, ako aj prostredníctvom medzinárodných programov a ďalších národných schém. KPTČ vznikla zlúčením Útvaru Štrukturálnych fondov EÚ a Kancelárie Horizont 2020 a priestorovo je lokalizovaná v budove Výskumného centra AgroBioTech (na 1. poschodí).
Okrem administrácie medzinárodných univerzitných projektov a projektov jednotlivých Operačných programov SR KPTČ tiež poskytuje poradenstvo a konzultácie v oblasti medzinárodných výskumných programov a schém, podporuje medzifakultnú a medziuniverzitnú spoluprácu, ako aj rozvoj medzinárodnej spolupráce, poskytuje odborné poradenstvo, konzultácie a služby v oblasti transferu technológií a poznatkov, spolupracuje na aktivitách Národného centra transferu technológií SR (NCTT SR) a koordinuje aktivity SPU v Nitre v rámci medzinárodnej siete Danube Transfer Center Network (DTC).

Kontakty

Riaditeľka KPTČ

doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD. (kontakt)

Projekty Operačných programov SR, APVV, VEGA, KEGA

Ing. Eva Hečková (kontakt)

Ing. Ľubica Požgajová (kontakt)

Medzinárodné projekty, Grantová agentúra SPU

Mgr. Martin Valach, PhD. (kontakt)