Kolégium rektorky

Kolégium rektorky SPU v Nitre  je stálym poradným orgánom rektorky.

Stálymi členmi kolégia rektorky sú prorektori, kvestor, dekani, predseda AS SPU, predseda UO OZ PŠaV, riaditelia celoškolských pracovísk a vedúci súčastí univerzity, zástupcovia študentov.

 

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. rektorka
 
 
prof. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD
prorektor pre investičný rozvoj
PROFESSOR, JUDr. Lucia Palšová, PhD. prorektorka pre strategický rozvoj a internacionalizáciu
prof. Ing. Milan Šimko, PhD. prorektor pre vzdelávanie
prof. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD. prorektor pre pre vedu a výskum
prof. Ing. Pavol Findura, PhD prorektor pre komunikáciu a prax
Ing. Zuzana Gálová kvestorka
prof. Ing. Marko Halo, PhD dekan Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. dekan Fakulty biotechnológie a potravinárstva
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. dekanka Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Elena Horská dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu
prof. Ing. Roman Gálik, PhD. dekan Technickej fakulty
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. dekan Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva
doc. Ing. Marián Tóth, PhD. predseda Akademického senátu SPU v Nitre
prof. Ing. Miroslav Žitňák, PhD. predseda UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre
Ing. Lucia Gabríny, PhD. riaditeľka Výskumného centra AgroBioTech
Ing. Alica Beňová riaditeľka Botanickej záhrady
Mgr. Beáta Bellérová, PhD. riaditeľka Slovenskej poľnohospodárskej knižnice
Ing. Emília Chovanová, PhD.   riaditeľka Študentských domovov a jedální
Ing. Ľuboš Határ riaditeľ Centra informačných a komunikačných technológií
PaedDr. Ľubomír Urban riaditeľ Centra univerzitného športu
Ing. Ľubica Ďuďáková riaditeľka Vydavateľstva
Ing. Ján Dzurjanin riaditeľ, konateľ VPP SPU s.r.o. Kolíňany
Mgr. Andrea Holúbeková, PhD. riaditeľka Centra jazykov
Mgr. Et Mgr. Jana Rybanská, PhD. riaditeľka Univerzitného poradenského a podporného centra
Ing. Anna Božiková kancelárka