Medzinárodná spolupráca

tl_files/download/Pictures/Zahranicie/International Proects.jpg

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre kladie od svojho vzniku veľký dôraz na budovanie a udržiavanie medzinárodných spolupráce s významnými svetovými a európskymi výskumnými a vzdelávacími inštitúciami.  
V súčasnosti je jednou z prioritných oblastí univerzity posilňovať modernizáciu a internacionalizáciu vysokého školstva s cieľom prispieť ku konkurencieschopnosti Slovenska a Európskej únii v globálnej znalostnej ekonomike. SPU v Nitre zabezpečuje tieto ciele prostredníctvom rozvíjania medzinárodných bilaterálnych a multilaterálnych dohôd o spolupráci s členskými štátmi EÚ ako aj s tretími krajinami, medzinárodných mobilitných programov, spolupráci na výskumných a vzdelávacích projektoch, formou účasti na medzinárodných podujatiach či na základe členstva v medzinárodných organizáciách.
Jednou z hlavných priorít univerzity je rozvoj aktívnej medzinárodnej spolupráce a  integrácia SPU v Nitre do uznávaných medzinárodných asociácií: VUA (Visegrad University Association), EUA (European University Association), ICA a CASEE (Association for European Life Science Universities),  DRC (Danube Rector´s Conference),  ASECU (Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the  Black Sea Region), IAU (International Association of Universities), GHERA (Global consorcium for higher education in Agriculture).
Medzinárodné aktivity na SPU v Nitre koordinuje a realizuje Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov, ktorá v rámci svojim úloh:
  • zabezpečuje koncepciu SPU v Nitre v oblasti zahraničných vzťahov;
  • propaguje SPU v Nitre smerom k zahraničiu;
  • administratívne a organizačne zabezpečuje medzinárodné mobility študentov, učiteľov a zamestnancov SPU v Nitre;
  • iniciuje, pripravuje a monitoruje dohody o spolupráci s univerzitami a ďalšími zahraničnými organizáciami;
  • iniciuje, organizuje a zabezpečuje extrakurikulárne aktivity zamerané na podporu internacionalizácie univerzity;
  • zabezpečuje organizáciu podujatí organizovaných v spolupráci so zahraničím.