tl_files/download/dokumenty/Zahranicne Eva/e+.jpg

Erasmus+ (2014-2020) program Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu je sedemročný program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.

 

Program Erasmus+ (2014-2020) integroval všetky predchádzajúce programy:

-          programy celoživotného vzdelávania (Grundvig, Erasmus, Leonardo, Comenius);
-          medzinárodné programy vysokoškolského štúdia (Tempus, Erasmus Mundus, Alfa, bilaterálne programy);
-          Mládež v akcii.
 
Štruktúra programu Erasmu+ pozostáva v troch kľúčových akcií:
  • KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
  • KA2 Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov
  • KA3 Podpora reformy politík
 
Erasmus+ v sektore vysokoškolského vzdelávania
Cieľom programu Erasmus+ je modernizácia a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a inde vo svete. Študentom a zamestnancom vysokých škôl dáva možnosť zlepšiť si svoje zručnosti a rozšíriť si možnosti zamestnania sa po skončení štúdia. Vysoké školy a podniky môžu spolupracovať a vymieňať si skúsenosti v rámci Znalostných aliancií. Projektová spolupráca je zameraná na zvýšenie kvality a inovácie v oblasti vzdelávania, rozvoja nových učebných osnov, prepájania sektorov vzdelávania, ako aj projekty podporujúce úzke prepojenie a spoluprácu medzi podnikateľským sektorom a vysokoškolským vzdelávaním.
 
 
Organizačná štruktúra programu Erasmus+
- Národná agentúra Programu Erasmus+ pre oblasť celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy, SAAIC, www.saaic.sk
  • Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania
- Inštitucionálny koordinátor na SPU v Nitre pre program Erasmus+