Možnosti štúdia

Na SPU v Nitre sa realizuje flexibilný systém štúdia s kreditovým hodnotením predmetov v súlade so zásadami Európskeho systému prenosu kreditov (European Credit Transfer System - ECTS) § 62 zákona a vyhlášky MŠ SR č.614//2002 Z.z. o kreditovom systéme štúdia v znení neskorších predpisov.

SPU v Nitre ako prvá v SR zaviedla v akademickom roku 2001/2002 na všetkých svojich fakultách kreditový systém vzdelávania (ECTS), za ktorý v roku 2010 získala prestížne medzinárodné ocenenie ECTS Label, udelené Európskou komisiou, a v roku 2013  aj ocenenie Diploma Supplement Label.

Kreditový systém umožňuje študentovi voliť si tempo a miesto (univerzitu, fakultu) štúdia, a tak prispôsobiť náročnosť a úroveň štúdia jeho individuálnym schopnostiam a možnostiam, ako aj požiadavkám vzdelávacej inštitúcie.

Za absolvovanie predmetov získava študent kredity. Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je vyjadrená počtom 60 kreditov, za semester 30 kreditov.

Na riadne skončenie štúdia v bakalárskom študijnom programe pri štandardnej dĺžke štúdia 3 roky musí študent získať 180 kreditov a v inžinierskom študijnom programe pri štandardnej dĺžke štúdia 2 roky 120 kreditov.

Na riadne skončenie štúdia v doktorandskom študijnom programe je potrebné získať minimálne 180 kreditov, z toho v študijnej časti minimálne 60 a vo vedeckej časti minimálne 120.

Bakalársky stupeň

Bakalársky študijný program - študijný program prvého stupňa - sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčastnom stave vedy a na ich praktické použitie pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom druhom stupni vysokoškolskom štúdia. Štandardná dĺžka štúdia trvá tri akademické roky a štúdium sa končí štátnou skúškou, v rámci ktorej sa realizuje obhajoba bakalárskej práce. Absolventom prvého stupňa štúdia sa udeľuje titul "bakalár" (v skratke "Bc.") podľa § 52 ods. 5 zákona.
 

Inžiniersky stupeň

Inžiniersky študijný program - študijný program druhého stupňa - sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a na rozvíjanie schopnosti ich uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom doktorandskom štúdiu. Štandardná dĺžka štúdia trvá dva akademické roky a štúdium končí štátnou skúškou. Obhajoba diplomovej práce patrí medzi štátne skúšky. Absolventom druhého stupňa štúdia sa udeľuje akademický titul „inžinier“ (v skratke „Ing.“) podľa § 53 ods. 6 zákona.
 

Doktorandský stupeň

Doktorandský študijný program je zameraný na vedecké bádanie a samostatnú tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja v akreditovaných študijných programoch. Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej a z vedeckej časti a je organizované v dennej a externej forme. Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je 3-4 akademické roky a v externej forme 5 akademických rokov. Dňom skončenia štúdia je deň, keď je splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenia štúdia daného študijného programu. Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“) podľa § 54 ods. 15 zákona.