Akreditované odborné programy a kurzy

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre poskytuje a organizuje ďalšie vzdelávanie, ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie a umožňuje získať čiastočnú alebo úplnú kvalifikáciu, resp. umožňuje doplniť, obnoviť, prehĺbiť či rozšíriť nadobudnutú kvalifikáciu. V súčasnosti je na SPU v Nitre akreditovaných 59 modulov a kurzov celoživotného vzdelávania a 2 neakreditované jazykové kurzy zamerané na svetové jazyky a slovenský jazyk pre cudzincov.

Kurzy sú organizované učiteľmi a výskumníkmi jednotlivých fakúlt univerzity a celouniverzitných pracovísk  v spolupráci s odborníkmi z praxe.

Dokladom o ukončení  akreditovaných vzdelávacích programov je Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ktoré podľa Zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydá SPU v Nitre.

Ak chcete, aby sme vám zasielali informácie o otvorení nových akreditovaných vzdelávacích kurzov alebo o  aktuálnych termínoch uzávierky prihlášok, vyplňte  kontaktný formulár.

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na kvszk@uniag.sk


PONUKA KURZOV V ROKU 2022

Prevádzkovanie kompostární

 • je program ďalšieho vzdelávania, ktorý Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ponúka pre odborných pracovníkov existujúcich kompostární resp. budúcich prevádzkovateľov kompostární, pracovníkov miestnej štátnej správy a územnej samosprávy pôsobiacich v oblasti odpadového hospodárstva, pre študentov a osoby so záujmom získať odborné vedomosti z oblasti výroby kompostu z biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO).
 • Cieľom vzdelávacieho kurzu je priblížiť účastníkom všetky aspekty správneho procesu kompostovania s možnosťou prediskutovať konkrétne problémy s odborníkmi z praxe a zároveň osobne spoznať prevádzku existujúcich kompostární, ktoré budú navštívené v rámci exkurzie.
 • Kurz je v rozsahu 25 hodín.
  Výučba je rozdelená do 2 častí v rámci 3 dní:
  2 dni výučba
  • 1 deň exkurzia kompostárne (Výčapy-Opatovce a Leopoldov) 

PrihláškaTermín konania kurzu: 07. - 09.06.2022

Cena za kurz: 350 €

Prihlasovanie na kurzy je do 20.05.2022.

Bližšie informácie: http://www.fzki.uniag.sk/sk/prevadzkovanie-kompostarni/

 

Arboristika v správe a údržbe zelene

je program ďalšieho vzdelávania, ktorý Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ponúka pre pracovníkov miestnej územnej samosprávy v oblasti správy a údržby drevín.

Vzdelávanie je zostavené do piatich tematických modulov:

 • Biologické vlastnosti drevín,
 • Hodnotenie stavu stromov,
 • Prevádzková bezpečnosť stromov v sídlach,
 • Rez stromov a krov,
 • Ochrana stromov pri stavebnej činnosti
 • Termín konania kurzu: september 2022

Prihláška


Aktuálna ponuka vzdelávacích kurzov pre akademický rok 2021/2022

Neakreditované jazykové kurzy ďalšieho vzdelávania pre administratívnych a technických zamestnancov SPU v Nitre

V prípade otázok prosím kontaktujte:  diana.bencova@uniag.sk alebo kvszk@uniag.sk

 

Neakreditované jazykové kurzy ďalšieho vzdelávania pre verejnosť - slovenský jazyk pre cudzincov

V prípade otázok prosím kontaktujte: viera.pridavková@uniag.sk alebo kvszk@uniag.sk


Akreditované odborné programy a kurzy

Zoznam akreditovaných odborných programov a kurzov

Vzdelávací modulový program Navrhovanie automatických zavlažovacích systémov

 1. modul: Hydraulické základy pohybu vody v potrubiach (10 h)
 2. modul: Prvky a skladba automatických zavlažovacích systémov (10 h)
 3. modul: Studne, čerpadlá a čerpanie závlahovej vody (10 h)
 4. modul: Navrhovanie automatických zavlažovacích systémov (10 h)
 5. modul: Realizácia a montáž automatických zavlažovacích systémov (10 h)

Vzdelávací modulový program: Podpora rozvoja vidieka

Vzdelávací modulový program: Základy agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe

Vzdelávací modulový program: Agroenergetika v životnom prostredí

Vzdelávací modulový program: Arboristika v správe a údržbe zelene

Vzdelávací modulový program: Hodnotenie nápojov

Vzdelávací modulový program Fundamenty enológie

Kurzy Technickej fakulty