Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre sa zaviazala v plnej miere implementovať odporúčania EÚ o otvorených, transparentných a na zásluhách založených postupoch náboru výskumných pracovníkov (OTM-R) v spojení s Kódexom správania pre nábor výskumných pracovníkov v Stratégii  ľudských zdrojov pre výskumných pracovníkov (HRS4R).

Zabezpečením náboru najlepšieho človeka na dané pracovné miesto (pri rešpektovaní princípov otvoreného, transparentného náboru výskumných pracovníkov založeného na zásluhách) sa zvyšuje účinnosť vnútroštátnych výskumných systémov, zaručuje sa rovnosť, najmä pre nedostatočne zastúpené skupiny, a podporuje sa nadnárodná a medzinárodná spoluprácu. To zase podporuje optimálny obeh vedeckých poznatkov.  Z OTM-R majú prospech nie len jednotliví výskumní pracovníci, zamestnávatelia a financujúce orgány, ale v konečnom dôsledku z OTM-R benefituje celý Európsky výskumný priestor (EVP).

Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktoré odrážajú princípy OTM-R, sú k dispozícii tu.

 

OTM-R Checklist [.PDF]