Deň bioenergetiky 2018

Katedra regionálnej bioenergetiky a Katedra udržateľného rozvoja FEŠRR SPU v Nitre vás pozývajú na odborný seminár Deň bioenergetiky 2018 organizovaný pod záštitou dekanky Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre doc. Ing. Oľgy Roháčikovej PhD.

Odborný seminár sa uskutoční dňa 6.septembra 2018 od 9.30 h na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku SPU v Kolíňanoch. Garanti podujatia: prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. prof. RNDr. Zuzana Jureková, CSc. Zámerom organizátorov je informovať pracovníkov a študentov vysokých škôl, pracovníkov výrobných podnikov a poľnohospodárskej praxe o aktuálnej téme využívania alternatívnych zdrojov energie v kontexte pestovania a následného energetického využívania rastlín v konkrétnych poľných a poloprevádzkových podmienkach. Cieľom podujatia je podporiť rozvoj výskumu v bioenergetike, spájať výskumné tímy pre riešenie úloh aplikovaného výskumu a podporiť rýchly prenos výsledkov výskumu a technológií z výskumných projektov do praxe.

Program seminára

Ísť späť