Fyzikálne vlastnosti tekutých materiálov - prednáška

Ústav elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky Technickej fakulty SPU v Nitre Vás pozýva na zaujímavú prednášku Fyzikální vlastnosti tekutých materiálů, zameranú aj na reologické vlastnosti potravín.

Prednášajúci: doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Česká republika

Termín: 10. 8. 2022 o 10.00 h

Miesto: Zasadačka ÚEAIF, 2. poschodie, pavilón MF, SPU v Nitre

Online prenos: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a138363e2da174be382ad2e2521420533%40thread.tacv2/1659515655986?context=%7b%22Tid%22%3a%2255801aee-cccb-46c5-880c-d6f6c4603f42%22%2c%22Oid%22%3a%2276bfcf1b-5ce5-4266-b8b0-9bf20bc834d1%22%7d

Ísť späť