Mimoriadne zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre

Mimoriadne zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 22. 04. 2022 (piatok) od 08.00 h online prostredníctvom Microsoft (MS) Teams.

K zasadnutiu sa môžete pripojiť prostredníctvom nasledujúceho linku: Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi

 

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Vyhlásenie volieb do AS SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2022-2026
4. Prerokovanie a schvaľovanie Organizačného zabezpečenia volieb do AS SPU v Nitre na funkčné obdobie 2022 – 2026
5. Rôzne
6. Záver

Ísť späť